31 maj 2010

W Święto Królowej Maryi w dniu 31 maja - ponawiamy poświęcenie się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej


"Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze, mając to mocne przeświadczenie, że wielkie korzyści wynikną dla Kościoła, gdy ta niezbicie dowiedziona prawda zajaśnieje wszystkim, widocznie, niby pochodnia promienna, zatknięta na świeczniku - mocą Apostolskiej Naszej władzy ustanawiamy ś w i ę t o K r ó l o w e j M a r y i, które ma być obchodzone w całym świecie w dniu 31 maja. Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego nieskalanemu Sercu Panny Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, tryumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju.


 

Niech tedy wszyscy z większą jeszcze niż dotąd ufnością garną się do tronu miłosierdzia i łaski Królowej i Matki naszej, błagając o pomoc w nieszczęściach, o światło w ciemnościach, o pociechę w cierpieniach i smutkach; a nade wszystko niech się wyrwą z niewoli grzechów i służą z wdziękiem dziecięcej pobożności pod berłem tak wielkiej Matki! Niech tłumy wiernych cisną się do Jej świątyń, niech obchodzą Jej święta; niech Jej błagalna koronka będzie we wszystkich dłoniach i niech przeniknie do kościołów i chat, do szpitali i więzień, na drobne zebrania i masowe manifestacje wiernych, celem głoszenia Jej chwały! Niech Imię Maryi słodsze nad nektar i droższe od pereł będzie w najwyższym poszanowaniu; niechaj nikt na to Imię, okryte takim majestatem i zdobne macierzyńskim wdziękiem, nie miota jakichkolwiek przeklętych wyrazów, świadczących o wstrętnej duszy; i niech się nie waży mówić niczego, co by uwłaczało należnej Mu czci!


 

Niech każdy stara się według swego stanu wcielać usilnie i czujnie podniosłe cnoty najmilszej Matki Naszej, Królowej Niebieskiej w swe myśli i czyny! Albowiem, wtedy dopiero wszyscy prawdziwi chrześcijanie czcząc i naśladując taką Królową i Matkę poczują się niechybnie braćmi i zrażeni zawiścią, i żądza; zbytku postąpią w miłości społecznej, uznają prawa słabszych, pokochają pokój. Niech się więc nikt nie ma za dziecko Maryi godne Jej skorej i przemożnej opieki, kto nie okaże się za Jej wzorem sprawiedliwy, łagodny i czysty, dowodząc istotnie miłości bratniej nie w sporach i szkodach, ale w pomocy i pocieszę." Pius XII ENCYKLIKA "AD CAELI REGINAM"


AKT POŚWIĘCENIA CAŁEJ LUDZKOŚCI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI,
PIUS XII, WATYKAN, 13 PAŹDZIERNIKA 1942
Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach; otrzymamy nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca. Tobie, Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy w łączności z całym Kościołem świętym siebie i cały świat. O Matko miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój oraz łaski, które mogą nawrócić serca ludzkie, przygotować i utrwalić pokój, oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. A jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Sercu Niepokalanemu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniła zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały, wraz z Tobą śpiewały hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym mogą znaleźć prawdę, życie i pokój. Amen.

29 maj 2010

144 tysiące.


Ap 7:3-4 Bp "'Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy na czołach sługi Boga żywego'.(4) I USŁYSZAŁEM LICZBĘ PIECZĘTOWANYCH: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:"

Ap 14:1-5 Bp "Potem ujrzałem: A oto Baranek stoi na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące, MAJĄ IMIĘ JEGO I IMIĘ JEGO OJCA WYPISANE NA CZOŁACH.(2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielkich wód i jakby huk potężnego gromu. A głos, który usłyszałem, (brzmiał) jak dźwięk harfiarzy grający na harfach.(3) I śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami; a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi.(4) TO CI, KTÓRZY Z KOBIETAMI SIĘ NIE SPLAMILI, bo są dziewicami; to oni właśnie towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie. Oni zostali WYKUPIENI SPOŚRÓD LUDZI NA PIERWOCINY dla Boga i dla Baranka,(5) a usta ich nigdy nie splamiły się kłamstwem: są nienaganni."


 

1.Torsamość 144tysiecy

Cechę charakterystyczną tej grupy poza pieczęcią na czole jest: czystość i fakt bycia pierwocinami.

Cudzołóstwo w Starym Testamencie to symbol bałwochwalstwa, więc tutaj "nie splamieni" to ci którzy nie uczestniczą w kulcie bestii (Ap 13).Stanowi to nawiązanie do Księgi Ezechiela :

Ez 9:4 BT "Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi.." (Taw ma w alfabecie staro hebrajskim kształt :T lub + ).

Opieczętowani pochodzą z dwunastu plemion Izraela i stanowią "pierwociny":

Jr 2:3 BT "Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście - wyrocznia Pana."

Skoro Apokalipsa jest pismem chrześcijańskim to musi tu chodzić o Nowy Izrael – Nowy Lud Boży:

1P 2:9 Bp "Wy natomiast jesteście 'plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym'. 'abyście głosili chwalebne dzieła' Tego, który powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła."

Liczba 144000 to 12 ×12×1000. Dwanaście w Ap to symbol Ludu Bożego :12 patriarchów, 12 apostołów (razem 24 starców), 12 gwiazd w koronie Niewiasty, 12 bram i fundamentów Jerozolimy. Pomnożone przez tysiąc oznacza pełną liczbę wybranych i zarazem wielka ich liczbę, oraz "Resztę" ludzkości( która nie ma na czole znamienia bestii):

Ap 6:11 Bp "I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze przez krótki czas odpoczęli, AŻ DOPEŁNI SIĘ LICZBA ICH WSPÓŁSŁUG ORAZ BRACI, którzy, jak i oni, mają być zabici."

Ap 7:9 Bp "Potem ujrzałem: A oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, (ludzie) ze wszystkich narodów, pokoleń i ludów różnojęzycznych, stojący przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, a palmy w ich ręku."

Ap 14:9-11 Bp "A inny, trzeci anioł, przyszedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: 'Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,(10) ten również będzie pił wino zapalczywości Boga, przygotowane, nie rozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.(11) A dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę. I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i każdy, kto bierze znamię jej imienia'."


 

2.Pieczęc na czole

Porównując wersety Ap 7,4 i 14,1 (oraz Ap 3,12; 22,4) wskazuje że owa pieczęć to Imię Boga i Baranka. Św. Paweł utożsamia pieczęć z Duchem Świętym:

Ef 1:13 Bp "Dzięki Niemu i wy, usłyszawszy naukę o prawdzie, radosną nowinę o waszym zbawieniu, przyjęliście wiarę i zostaliście NAZNACZENI PIECZĘCIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO - Obietnicy."

List do Rzymian natomiast wskazuje ,że pieczęć jest znakiem usprawiedliwienia :

Rz 4:11 Bp "Obrzezanie otrzymał potem jako znak - PIECZĘĆ STWIERDZAJĄCĄ USPRAWIEDLIWIENIE dzięki wierze, którą wyznawał jeszcze przed obrzezaniem. I tak stał się ojcem wszystkich wierzących - nie obrzezanych, by w ten sposób doznali usprawiedliwienia,"

Noszona na czole staje się znakiem zbawienia i przeznaczenia do kultu bożego:

Wj 13:16 BT "Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i OZDOBĄ MIĘDZY OCZAMI przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu."

Wj 28:36-38 BT "I zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci: Poświęcony dla Pana.(37) I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony.(38) I będzie on na czole Aarona, ponieważ Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici, i przy wszystkich świętych darach. A będzie na jego czole ciągle dla zjednania mu łaski w oczach Pana."

Zestawiając powyższe wiadomości dotyczące pieczęci tj.: kształt T, wypisane Imię, oraz znak usprawiedliwienia można wnioskować ,że pieczęć to chrzest:

Rz 6:4 Bp "Pogrzebano nas z Nim razem dzięki zanurzeniu w śmierci, dlatego abyśmy - wzorem Chrystusa zmartwychwstałego dzięki chwale Ojca - i my postępowali według zasad nowego życia."

Kol 2:12 Bp "Z Nim jesteście pogrzebani przez chrzest. Z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił Go z martwych."

Mt 28:19 Bp "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."


 

3. Czy tylko 144tys będzie w Niebie?

Ap 21:2-3 Bp "I Miasto Święte - Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.(3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 'Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI."

Ap 21:22-27 Bp "A świątyni w nim dojrzałem, bo Pan, Bóg wszechrzeczy, jest jego świątynią i Baranek.(23) Miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo jasność Boża je oświetliła, a lampą jego - Baranek.(24) W jego świetle będą chodziły narody, a królowie ziemi wniosą do niego swój przepych.(25) Za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy.(26) I przyniosą do niego przepych i skarby narodów.(27) A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co czyni ohydne rzeczy i popełnia kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka."

Ap 22:3-5 Bp "Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie, a będzie w nim tron Boga i Baranka, słudzy zaś Jego będą cześć Mu oddawali.(4) Oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.(5) I (odtąd) już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królowali na wieki wieków."

Mt 25:34 Bp "Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata."

J 14:2-3 Bp "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było powiedziałbym wam o tym, bo idę przygotować wam miejsce.(3) A kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie Ja jestem."

Ga 4:26 Bp "Jeruzalem zaś górne cieszy się wolnością. Ono to właśnie jest naszą matką."

1Tes 4:16-17 Bp "że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.(17) Następnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy."

Hbr 12:22 Bp "Wy jednak przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do niebieskiej Jerozolimy i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania"

Hbr 13:14 Bp "Nie mamy przecież tutaj trwałego miasta, ale dążymy do tego, które nas czeka w przyszłości."

2P 3:11-14 Bp "Skoro to wszystko w ten sposób ma ulec zagładzie, to jak święcie i pobożnie powinniście żyć,(12) oczekując i przyspieszając przyjście dnia Pana, (dnia), w którym spłoną niebiosa rozżarzone ogniem i spalą się fundamenty świata!(13) Lecz my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość, zgodnie z Jego obietnicą!(14) Toteż, umiłowani, oczekując tego, starajcie się gorliwie, aby On zastał was nieskalanych i bez zmazy w pokoju!"

W Niebie, przy Tronie w Nowej Jerozolimie będą wszyscy zbawieni, liczba 144tys oznacza "nieprzeliczony tłum".

Ci Opieczętowani znajdują się na ziemi i są to ludzie z każdego pokolenia jakie będzie żyło do Dnia Sądu. Są oni chronieni od "plag" ale nie od "ucisków". Prowadzą życie łaski, a zły może zabić tylko ich ciało. Dusza natomiast dołączą do wielkiego Tłumu w Niebie. Zauważmy, że Tum jest odziany na biało (Ap 7,9). Białą szatę otrzymują, jak wynika z Ap 6,11 dusze męczenników.

Jeszcze jeden szczegół 144 tys towarzyszy Barankowi na górze Syjon (Ap 14,1nn) otoczonej królestwem Bestii. Góra Syjon jest jakby twierdzą chroniąca Opieczętowanych od sił zła.

Orszak Baranka to "Tysiącletnie Królestwo" z Ap 20,4nn.

27 maj 2010

Apokalipsa – analiza struktury objawienia

Ostatnia księga Nowego testamentu składa się z dwóch części: siedmiu listów (rozd.:1-3) i serii wizji (rozdz.: 4-22). Wizje zawarte w drugiej części księgi można zebrać w pięć serii: trzy dotyczące historii zbawienie i dwie mówiące o plagach spadających na grzeszny świat.

Wizje dotyczące plag to "siedem trąb" (8,2 – 11,19) i "siedem czasz" (15,5 – 19,10), są paralelne, jak można się o tym przekonać porównując ich treść:


 

TRĄBA

CZASZA

Prolog:

Anioł z kadzielnicą, która jest modlitwami świętych

8,2-6

Siedmiu aniołów otrzymuje siedem czasz gniewu w świątyni

15,5-16,1

1.:

Ognisty grad na 1/3 ziemi

8,,7

"na ziemię" – bolesne wrzody

16,2

2.:

Ognista góra na 1/3 morza

8,8-9

"na morze" – woda zmienia się w krew

16,3

3.:

Gwiazda na 1/3 rzek

8,10-11

"na rzeki" – woda w krew

16,4-7

4.:

Porażenie 1/3 ciał niebieskich

8,12

"na słońce" – wielki upał

16,8-9

5.:

Dym i szarańcza z czeluści sprawiająca cierpienia ludziom

9,1-12

"na tron bestii" – ciemność i ból na ludzi

16,10-11

6.:

Uwolnienie armii nad Eufratem zabijającej 1/3 ludzi

9,13-21

"na Eufrat" – otwarcie drogi dla armii

16,12-16

7.:

"Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca",

poprzedzone kosmiczną katastrofą

11,15-19

"w powietrze" – sąd nad światem (kara na Babilon), kosmiczna katastrofa

16,17-19,10


 

Podobnie ma się sprawa wizji dotyczących historii, które są refleksjami nad trzema zasadniczymi tematami:

1.Pierwsze zwycięstwo Jezusa odniesione dzięki jego Wcieleniu i Passze.

2.Współistnienie królestwa Baranka i królestwa bestii, oraz prześladowanie wiernych.

3.Ostateczny Triumf w Paruzji.

W Apokalipsie wyróżnić można czy serie wizji dotyczących historii zbawienia :


 

I. Siedem pieczęci 4,1-8,1

ad.1 :

-Baranek – zwycięski lew z pokolenia Judy 5,9-14

ad.2 :5, 10

-"i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi", por.:6,11-14

-dusze męczenników pod ołtarzem :6,9-11

-144tys. opieczętowanych 7,1-8

ad.3:

-triumf wybranych 7,13-17


 

II. Niewiasta i smok (Baranek i bestia) 12,1-15,4

ad.1:

-Niewiasta rodząca Mesjasza i porażka smoka 12,1-18

ad.2:

-bestia z morze i bestia z ziemi 13,1-18

-Baranek i orszak 144tys 14,1-5

ad.3:

-Syn człowieczy z sierpem 14,14-20

-hymn zbawionych 15,1-4

III. Królestwo Słowa 19,11-22,5


 

ad.1:

- pierwsze zwycięstwo Słowa 19,11-20,3

ad.2:

-"tysiącletnie królestwo" 20,4-6

-armia Goga i Magoga 20,7-10

ad.3:

-Sąd 20,11-14

-Nowe Jeruzalem 21,1-22,5


 


 

Identyczna strukturę mają wizje zawarte w Księdze Daniela stanowiące refleksje nad historią Izraela od niewoli babilońskiej do królestwa Mesjasza. Również tutaj mamy do czynienia z trzema seriami wizji:

  1. Cztery bestie: Dn 7,1-14 (wyjaśnienie wizji w 7,15,28)

  1. Baran i kozioł: 8,3-12 (wyjaśnienie: 8,13-27)
  2. Siedemdziesiąt tygodni :9,25-27 (wyjaśnienie w rozdziale 11)

Rozpatrzmy układ wizji czterech bestii:

-Skrzydlaty lew : królestwo Babilońskie

-Niedźwiedź : królestwo Medyjskie

-Pantera :Presja

-Bestia z dziesięcioma rogami: królestwa hellenistyczne

-Mały róg: Antioch IV Epifanes

Następnie pojawia się wizja Dworu Niebieskiego i nastanie królestwa Syna Człowieczego:


 

Dn 7,9-10:

Patrzałem,

aż postawiono trony,

a Przedwieczny* zajął miejsce.

Szata Jego była biała jak śnieg,

a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.

Tron Jego był z ognistych płomieni,

jego koła - płonący ogień.

Strumień ognia się rozlewał

i wypływał od Niego.

Tysiąc tysięcy służyło Mu,

a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy

stało przed Nim.

Sąd zasiadł

i otwarto księgi*.

Ap 4,2-3:

Doznałem natychmiast zachwycenia:

A oto w niebie stał tron

i na tronie [ktoś] zasiadał*.

A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,

a tęcza* dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.


 


 

Dn 7,11-14

Z powodu* gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem,

aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie.

Także innym bestiom odebrano władzę,

ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny.

Patrzałem w nocnych widzeniach:

a oto na obłokach nieba przybywa

jakby Syn Człowieczy*.

Podchodzi do Przedwiecznego

i wprowadzają Go przed Niego.

Powierzono Mu panowanie,

chwałę i władzę królewską,

a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,

które nie przeminie,

a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.


 


 

Ap 5,5-6:

Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,

Odrośl Dawida*,

tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt

a kręgiem Starców

stojącego Baranka jakby zabitego,

a miał siedem rogów i siedmioro oczu,

którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię


 

Apokalipsa jak widać z powyższego zestawienia zaczyna się w chwili gdy kończy się wizja Daniela.

Obie księgi powstały w identycznych okolicznościach: prześladowania przez wrogie imperia.

Pierwsi chrześcijanie jak i Żydzi myśleli, że przyjście Mesjasza spowoduje nastanie Mesjańskiego królestwa. Objawienie św. Jana wyjaśnię, że historia jest bardziej złożona : Pierwsze przyjście Jezusa było ustanowieniem Królestwa wśród prześladowań: Mt 5,10-12. Dopiero Paruzja będzie czasem ukazania się Królestwa w chwale:

Hbr 2:8-9 Bp "Skoro zatem poddał wszystko, nie zostawił niczego, co byłoby mu niepoddane. A przecież obecnie widzimy, że nie wszystko jest mu poddane.(9) Owym zaś 'niewiele mniejszym od aniołów' jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską 'chwałą i czcią uwieńczony', skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł."

23 maj 2010

Archanioł Michał i smok

Ap 12:7   Bp   "Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,"
Opis tej walki jest ponad czasowy:
Lk 10:18 Bp  „Rzekł im: - Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.”

J 12:31 Bp  „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.”

Kimże jest ta, która świeci z wysoka? (Ap 12,1-5)


"Współcześni egzegeci zgodnie dopatrują się w tej niewieście wspólnoty Ludu Bożego, rodzącego w bólach zmartwychwstałego Mesjasza. Oprócz interpretacji zbiorowej, tekst ten sugeruje również interpretację indywidualną, gdy głosi: 'I porodziła Syna ? Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną' (Ap 12, 5). W ten sposób, poprzez nawiązanie do kwestii porodu, Niewiasta obleczona w słońce zostaje niejako utożsamiona z Maryją, niewiastą, która wydała na świat Mesjasza. Niewiasta-wspólnota opisana jest bowiem w słowach zbliżonych do opisu niewiasty-Matki Jezusa.

Przedstawiona jako matka niewiasta 'jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia' (Ap 12, 2). Słowa te nawiązują do Matki Jezusa stojącej obok krzyża (por. J 19, 25), gdzie z duszą, którą przenika miecz (por. Łk 2, 35), uczestniczy Ona w bólach rodzenia się wspólnoty uczniów. Pomimo cierpień jest 'obleczona w słońce', czyli nosi w sobie odblask Bożej chwały i stanowi 'wielki znak' oblubieńczej relacji Boga ze swym ludem. Obrazy te mogą być interpretowane jako wyraz miłości i troski Ojca, otaczającej Maryję łaską Chrystusową i blaskiem Ducha. Apokalipsa zachęca wreszcie w sposób szczególny do uznania eklezjalnego wymiaru osobowości Maryi: niewiasta obleczona w słońce jest obrazem świętości Kościoła, urzeczywistniającej się w pełni w Najświętszej Dziewicy na mocy szczególnej łaski" (Jan Paweł II).


 

Ap 12:1-5 BT "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.(2) A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia [...] (5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu."

Pnp 6:10 BT "Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?"

Istnieje podwójna możliwość interpretacji Niewiasty z Ap 12. Jedna zbiorowa upatruje tu symbol Ludu Bożego, natomiast interpretacja indywidualna identyfikuje Niewiastę z Marią .

W Artykule tym przytoczę argumenty na poparcie tezy o tym, że wizja ta odnosi się do Matki Jezusa:

Mi 5:2 BT "Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela."

Iz 7:14 BT "Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel."

Ga 4:4 BT "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,"

J 2:4 BT "Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?"

J 19:26 BT "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój."


 

Jednak najsilniejszym dowodem jest określenie kim jest Syn Niewiasty o którym wiadomo, że będzie "będzie pasł rózgą żelazną":

Ap 2:26-28 Bp "A zwycięzcy i temu, kto czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,(27) a będzie ich pasł żelazną laską: jak naczynie gliniane będą rozbici(28) - jak i Ja to wziąłem od mego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną."

Ap 19:13-15 Bp "Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boże.(14) Wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach, wszyscy (byli) odziani w biały bisior.(15) A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga, Władcy wszechrzeczy."

16 maj 2010

Analiza gramatyczna Łk 28,19-20

Przekłady katolickie w większości nie dokładnie tłumaczą ten fragment, używając czasu przyszłego zamiast teraźniejszego. Dala przykładu tłumaczenie wg Biblii poznańskiej:
Lk 22:19-20 Bp "Wziąwszy chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i podał im, mówiąc: - To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę!(20) Tak samo po wieczerzy (wziął) kielich, mówiąc: - Ten kielich to Nowe Przymierze w mojej krwi, która za was będzie wylana."

Natomiast w wydaniach krytycznych tekstu greckiego mamy
Lk 22:19-20 Tisch "και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειτε εις εμην αναμνησιν(20) και το ποτηριον ωσαυτως μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου το υπερ υμων εκχυννομενον
wydane (διδομενον): (dosłownie: DAJĄCE SIĘ)

wylana (εκχυννομενον): (dosłownie: WYLEWAJĄCY SIĘ)

Oba słowa to:
-imiesłów
-czas teraźniejszy niedokonany

-strona bierna

Bliższe oryginałowi są tłumaczenia Biblii Paulistów (katolicka), Warszawskiej i "Przekład dosłowny"(protestanckie)
Łk 22:19-20 pau "(19) Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: „To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. (20) Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was."
Łk 22:19-20 bw "(19) I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. (20) Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa."
Łk 22:19-20 bpd "(19) Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, za was dawane; to czyńcie na moją pamiątkę. (20) Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to Nowe Przymierze w mojej krwi za was przelewanej."

Użycie czasu teraźniejszego wskazuje dobitnie, że podczas Ostatniej Wieczerzy dokonało się rzeczywiste ofiarowanie Ciała i Krwi Jezusa.


KKK1365 Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" i "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał "za wielu... na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

Analiza gramatyczna Mt 16,19.


Mt 16:19 Bp "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie."

Mt 16:19 WHNU "δωσω σοι τας κλειδας της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται
δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται
λελυμενον εν τοις ουρανοις"


 

zwiążesz/rozwiążesz (δησης/ λυσης):

-tryb przypuszczający

-czas przeszły dokonany

-strona czynna


 

będzie (εσται):

- tryb orzekający

-czas przyszły


 

związane/rozwiązane (δεδεμενον/ λελυμενον)

-czas teraźniejszy dokonany

-strona bierna

Szabat - od kiedy obowiązuje?

Ne 9:13-15 BT  „Potem na górę Synaj zstąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba; i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania.(14) I Twój święty szabat im oznajmiłeś, i przez sługę Twego, Mojżesza, nadałeś im przykazania, przepisy i Prawo.(15) I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni; a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą.”

5 maj 2010

Kilka słów o czystości pokarmów

Mk 7:18-19 Bp "I mówi im: - Czy wy też nie pojmujecie? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go uczynić nieczystym?(19) Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste."

Rz 14:14 Bp "Wiem bowiem i jestem przekonany - w Panu Jezusie - że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego."

Kol 2:16-17 Bp "Niechaj nikt nie odważa się krytykować was czy to z powodu pokarmu i napoju, czy też z powodu święta, nowiu księżyca lub szabatu.(17) To są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Ciało Chrystusa."

1Tm 4:1-4 Bp "Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim,(2) przez obłudę kłamców, którzy swoje własne sumienie naznaczyli piętnem występku.(3) Zabraniają zawierania małżeństw, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę.(4) Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i nie trzeba niczego odrzucać, co spożywa się z dziękczynieniem."


 

Źródło prawdziwej nieczystości:

Mt 12:34-35 Bp "Żmije, jakżeż możecie mówić dobrze o Mnie, kiedy sami jesteście źli? To przecież ciśnie się na usta, co przepełnia serce.(35) Dobry człowiek wydobywa dobre rzeczy ze skarbca, w którym jest dobro, a zły człowiek wydobywa złe rzeczy ze skarbca, w którym jest zło."

Mk 7:20-23 Bp "Powiedział: - Plami człowieka to właśnie, co z niego wychodzi.(21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli i nieczystości, i kradzieże, i zabójstwa,(22) i cudzołóstwa, i chciwość, i przewrotność, i podstęp, i wyuzdanie, i zazdrość, i bluźnierstwo, i pycha, i głupota.(23) Całe to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni go nieczystym."


 

Mt 23:24-26 Bp "Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!(25) Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niewstrzemięźliwości.(26) Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka, aby i to, co jest na zewnątrz, stało się czyste."

3 maj 2010

Pan mój i Bóg mój.


"Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym. Jest On Słowem wiekuistym; zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami i współistotny z Ojcem, czyli (po gr.) homousios to Patri, przez którego wszystko się stało. Przyjął On ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem; równy więc Ojcu co do bóstwa, a mniejszy od Ojca ze względu na człowieczeństwo, całkowicie jeden, nie przez zmieszanie natur (co jest niemożliwe), lecz jednością osoby." (Credo Pawła VI)

1.Jednorodzony Syn Boży

Mk 1:1 Bp "Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym."

Określenie Jezusa jako Syna Bożego wielokrotnie pojawia się w Nowym Testamencie. Niektórzy odrzucający Boskość Jezusa powołują się na fakt, że w niektórych miejscach Biblia mówi o "synach Bożych" np.:

Hi 1:6 BT "Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi."

Ps 29:1 BT "Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!"

Oczywiście w tych dwóch cytatach chodzi o istoty stworzone, które gdy objawiają się ludziom nazywane są w Piśmie św. "posłańcami" (heb.: mal'achim; gr.γγελος) czyli aniołami. Warto zauważyć ,że "anioł" to nie nazwa gatunku, ale określenie funkcji:

"Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem."

— św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

a."Zrodzony a nie stworzony"

Hbr 1:5-14 Bp "Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): 'Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził'? I znowu: 'Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem'?(6) Kiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: 'Niech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Boży'.(7) O aniołach wprawdzie powiada: 'On czyni aniołów swymi wichrami, a sługi swoje płomieniami ognistymi'.(8) O synu jednak: 'Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania.(9) Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy'.(10) Ponadto: 'Ty, Panie, na początku umocniłeś ziemię i dziełem Twoich rąk są niebiosa,(11) one przeminą, ale Ty przetrwasz, wszystkie zestarzeją się jak szata,(12) jak zwierzchnie okrycie je zwiniesz jak płaszcz - zostaną zmienione. Ty sam natomiast trwasz i Twoje lata nie ustaną'.(13) O kim z aniołów kiedykolwiek powiedział: 'Siądź po mej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod twoje stopy'?(14) Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu?"

Jezus jest zrodzony z Ojca – pochodzi z natury Ojca, a nie "z nicości" jak inne byty stworzone.

b. Jednorodzony

J 1:14 Bp "A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 3:16 Bp "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

J 3:18 Bp "Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

1J 4:9 Bp "W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego."

Greckie słowo μονογενης oznacza "jedynaka". Jezus jest więc jedynym Synem Boga, inni to dzieci adoptowane.

Nowy Testament określa w ten sposób jedyne dzieci ludzkich rodziców:

Lk 7:12 Bp "Kiedy zbliżył się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie zmarłego, który był jedynym synem wdowy. I towarzyszył jej wielki tłum mieszkańców miasta."

Lk 8:42 Bp "bo miał jedyną córkę około dwunastu lat i ta mu umierała. Kiedy Jezus tym podążał, tłumy napierały na Niego."

Lk 9:38 Bp "Wtem jakiś mężczyzna z tłumu zawołał: - Nauczycielu, błagam Cię, spojrzyj na mego syna, bo mam tylko jego."

Hbr 11:17 Bp "Dzięki wierze Abraham poddany próbie złożył w ofierze Izaaka; ten, który z wiarą przyjął obietnicę, składał w ofierze jedynego syna."

c. Pełnia Bóstwa:

Flp 2:6 Bp "On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,"

Kol 2:9 Bp "W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa."

2.Przedwieczny:

J 1:1-2 Bp "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.(2) Ono było na początku u Boga."

Kol 1:15-17 Bp "On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,(16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.(17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje."

2Kor 8:9 Bp "Wiecie przecież, na czym polega łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście zostali wzbogaceni Jego ubóstwem."

J 17:5 Bp "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie swą wielką chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał."

J 16:28 Bp "Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz znowu opuszczam świat i idę do Ojca."

J 8:28 Bp "Jezus więc powiedział: - Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył."

J 8:58 Bp "Powiedział im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, JAM JEST!"

3.Stwórca

J 1:3 Bp "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

J 1:10 Bp "Była na świecie i świat stał się przez Nią, a świat Jej nie poznał."

1Kor 8:6 Bp "to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko istnieje i przez którego my także jesteśmy."

Kol 1:15-17 Bp "On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,(16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.(17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje."

Hbr 1:2 Bp "w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."

4.Samoświadomość Jezusa:

J 14:1 Bp "Niech serce wasze się nie trwoży. Wierzcie w Boga - i we Mnie wierzcie!"

J 10:30 Bp "Ja i Ojciec jedno jesteśmy!"

J 14:9 Bp "Mówi mu Jezus: - Tak dawno już jestem z wami i jeszcze Mnie nie znasz, Filipie? Kto Mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić: Pokaż nam Ojca?"

J 14:11 Bp "Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie. Jeśli zaś nie (wierzycie słowom), to wierzcie dla samych dzieł."

J 12:44 Bp "Jezus zaś głośno zawołał: - Kto wierzy we Mnie, ten wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał."

J 16:15 Bp "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem: Z mojego weźmie i wam oznajmi."

J 5:17 Bp "Rzekł im Jezus: - Ojciec mój działa, więc i Ja działam."

J 5:21 Bp "Jak bowiem Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, tak i Syn ożywia, kogo zechce."

J 5:26 Bp "Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie."

J 8:16 Bp "A kiedy już będę sądził, sąd mój będzie prawdziwy, bo nie jestem sam, ale (jest nas dwóch), Ja i Ojciec, który Mnie posłał."

J 12:45 Bp "A kto Mnie widzi, widzi i Tego, który Mnie posłał."

J 13:20 Bp "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo Ja posyłam, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał."

J 14:7 Bp "Jeśli Mnie znacie, to poznacie też mojego Ojca. Od tej chwili znacie Go i widzieliście Go."

Ap 22:10-16 Bp "Dalej powiedział do mnie: 'Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.(11) Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.(12) Oto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę: i oddam każdemu według jego pracy.(13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.(14) Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.(15) Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.(16) Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczyć o tym, co dotyczy Kościoła. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Jasna gwiazda poranna'." (por.: Ap 1:8 Bp "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Władca wszech rzeczy.")

Ap 3:21 Bp "Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie."

5. Świadectwa

J 1:1 Bp "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo."( εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος)

[w tekście greckim słowo "Bogiem" jest bez przyimka ponieważ w zdaniu pełni funkcje dopełnienia]

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 20:28 Bp "A Tomasz Mu odpowiedział: - Pan mój i Bóg mój! (ο κυριος μου και ο θεος μου)"

1J 5:20-20 Bp "Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego (Boga). My jesteśmy w tym Prawdziwym - w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. ON JEST PRAWDZIWYM BOGIEM I ŻYCIEM WIECZNYM."

2 maj 2010

"Dla wszystkich - Żydów i pogan zbawienie może przyjść tylko od Jezusa Chrystusa"
Jan Paweł II Redemptoris Missio 5

Wiara i czyn


Rz 10:14-17 Bp "Jakże więc będą Go wzywać, skoro nie uwierzyli w Niego? A jak będą wierzyć, skoro nie usłyszeli o Nim? Jak zaś będą słyszeć, skoro im nikt o Nim nie głosi?(15) A jak ktoś będzie głosił, skoro nie został wysłany? Tak też napisano: 'Jak piękne stopy tych, którzy głoszą dobro!'(16) Nie wszyscy jednak dali posłuch ewangelii. Izajasz bowiem mówi: 'Panie, któż uwierzył naszemu nauczaniu'.(17) WIARA WIĘC RODZI SIĘ Z PRZYJĘCIA SŁOWA, a przyjęcie to następuje dzięki słowu samego Chrystusa."


 

Jk 1:22-25 Bp "WPROWADZAJCIE SŁOWO W CZYN, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie.(23) Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu:(24) przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jak wyglądał.(25) Kto zaś uważnie wniknął w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim, stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swemu postępowaniu!"

Jk 2:20-25 Bp "A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna?(21) Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?(22) Widzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą.(23) Tak wypełniło się Pismo, które mówi: 'Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość', i nazwany został przyjacielem Boga.(24) WIDZICIE WIĘC, ŻE CZŁOWIEK DOSTĘPUJE USPRAWIEDLIWIENIA DZIĘKI UCZYNKOM, A NIE PRZEZ SAMĄ TYLKO WIARĘ.(25) Podobnie tak i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając?"


 

Wierze aby przyczyniła się do zbawienia muszą towarzyszyć uczynki wypływające z wiary. Sama wiara jako akt ludzki jest czynnością – uczynkiem: przyjęciem Słowa.

Rz 6:22 Bp "Obecnie jednak uwolnieni od grzechu staliście się sługami Boga i ZBIERACIE OWOCE, KTÓRE WIODĄ WAS KU ŚWIĘTOŚCI, a końcem ich jest życie wieczne."

Dar wytrwania


Otrzymana łaska jest poręka zbawienia czyli wiecznego życia w niebie. Aby osiągnąć to wieczne życie potrzeba wytrwania w łasce do śmierci i współpracy ze strony człowieka.


 
1. Oczekiwanie z nadzieją:

Rz 8:23 Bp "Zresztą nie tylko ono, ale i my, którzy posiadamy Ducha dającego gwarancję przyszłej chwały, cierpimy, wyczekując pełnego synostwa - odkupienia naszego ciała."

2Kor 1:21-22 Bp "Bóg zaś jest tym, który nas i was utwierdził w Chrystusie, namaścił nas(22) oraz opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako zadatek."

2Kor 5:5-10 Bp "Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.(6) Ufamy więc zawsze i wiemy, że jak długo przebywamy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.(7) W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem.(8) Ufamy. Chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu.(9) Dlatego obojętnie, czy przebywamy z Nim, czy też jesteśmy od Niego oddaleni, staramy się usilnie Jemu podobać.(10) Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, ABY KAŻDY OTRZYMAŁ ZAPŁATĘ, NA JAKĄ ZASŁUŻYŁ ZA ŻYCIA W CIELE, DOBRĄ LUB ZŁĄ."

Ef 1:14 Bp "On jest zadatkiem naszego dziedzictwa i przygotowuje odkupienie (ludu), który (Bóg) nabył sobie na własność, na chwałę swojego majestatu."

1Kor 15:53 Bp "Trzeba bowiem, aby to, co podlega zniszczeniu, przybrało postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne - nieśmiertelną."

1Kor 13:12-13 Bp "Teraz widzimy niejasno jak w zwierciadle, potem zobaczymy bezpośrednio - twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, potem poznam (całkowicie), tak jak sam jestem poznany.(13) Teraz ważne są trzy rzeczy: wiara, nadzieja, miłość. A z nich największa jest miłość."

1J 3:2 Bp "Umiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się On ukaże, staniemy się do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest."

Flp 1:23 Bp "Nęci mnie jedno i drugie. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, co byłoby lepsze,"

2.Dar wytrwania:

Rz 2:6-10 Bp "BÓG WŁAŚNIE ODPŁACI KAŻDEMU ZGODNIE Z JEGO UCZYNKAMI.(7) Tym, którzy wytrwale czynią dobro i w ten sposób szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne,(8) tym zaś, którzy, powodowani chciwością, nie są posłuszni prawdzie, lecz okazują posłuszeństwo nieprawości, grozi straszny gniew.(9) Ucisk i udręka będzie udziałem każdego, kto popełnia zło - najpierw Żyda, potem Greka,(10) chwała zań, cześć i pokój będą udziałem każdego, kto czyni dobro - najpierw Żyda, potem Greka."

2Kor 9:6 Bp "Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony."

Ga 6:7 Bp "Nie łudźcie się, Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co człowiek posieje, to będzie zbierał."

Mt 10:32 Bp "A do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie."

Mt 19:29 Bp "A każdy, kto opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo zagrody dla mojego imienia, otrzyma stokroć więcej: odziedziczy życie wieczne."

Mt 24:13 Bp "LECZ KTO WYTRWA DO KOŃCA, ZOSTANIE ZBAWIONY."

Ap 2:7 Bp "Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga."

Ap 2:10 Bp "Przestań się lękać tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma niektórych z was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie, i znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. BĄDŹ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI, A DAM CI WIENIEC ŻYCIA."

Ap 2:26 Bp "A zwycięzcy i temu, kto czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,"

Ap 3:21 Bp "Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie."

Ap 14:13 Bp "I usłyszałem głos, mówiący z nieba: 'Napisz: Szczęśliwi, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny'."

1P 1:8-9 Bp "Jego to miłujecie, chociaż nie widzieliście Go, a i teraz nie widząc - wierzycie w Niego, a wierząc - cieszyć się będziecie radością niewymowną i pełną chwały,(9) GDY OSIĄGNIECIE CEL WASZEJ WIARY - ZBAWIENIE DUSZ!"

Duch Święty w Biblii.


"Wierzymy w Ducha Świętego, Osobę niestworzoną, który od Ojca i Syna pochodzi jako wiekuista Ich miłość wzajemna,...który mówił przez proroków. On to zesłany został nam przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu do Ojca; On oświeca, ożywia, strzeże Kościół i rządzi nim, oczyszczając jego członki, o ile tylko nie sprzeciwiają się łasce." (Cedro Pawła VI)


Jest Bogiem:

Mt 12:31-32 Bp "Dlatego wam powiadam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.(32) Jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym." (zob. Mk 3,29; Łk 12,10).

Dz 5:3-4 Bp "Piotr zaś powiedział: 'Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za posiadłość.(4) Czyż nie twoją własnością była posiadłość i czyż nie twoje były pieniądze z jej sprzedaży? Czemu w sercu twoim zrodziła się myśl o tym czynie? Nie ludzi oszukałeś, lecz Boga'."

1Kor 3:16 Bp "Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was."

1Kor 6:19-20 Bp "Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście Go od Boga i nie należycie do siebie.(20) Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga."

1Tes 4:7-8 Bp "Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.(8) Kto więc odrzuca te słowa, odrzuca nakazy nie ludzi, lecz Boga, który udziela wam swego Ducha Świętego."

Jest Osobą:

J 14:15-17 Bp "Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań.(16) A Ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze.(17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna. A wy Go znacie, bo mieszka i jest w was."

Dz 5:32 Bp "My właśnie jesteśmy tego świadkami, jak i Duch Święty, którego Pan dał tym, którzy Mu są posłuszni'."

Dz 13:2 Bp "Gdy pełnili służbę Pańską, powiedział Duch Święty: 'Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem'."

Dz 15:28 Bp "Natchnieni Duchem Świętym postanowiliśmy nie nakładać na was żadnych ciężarów, prócz rzeczy koniecznych,"

Dz 20:28 Bp "Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć."

Dz 19:2 Bp "I zapytał ich: 'Czy przyjmując wiarę otrzymaliście Ducha Świętego?' A oni odpowiedzieli: 'Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty'."

Dz 11:12 Bp "Duch zaś powiedział do mnie, abym bez wahania z nimi poszedł. Wybrało się więc ze mną również sześciu braci i przybyliśmy do domu tego człowieka."

Dz 20:22 Bp "A teraz, przynaglany przez Ducha Świętego, muszę iść do Jerozolimy, choć nie wiem, co mnie tam spotka."

Rz 8:16 Bp "Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga."

Rz 8:26 Bp "W ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiem bowiem, o co i w jaki sposób mamy się modlić, dlatego sam Duch wstawia się za nami przez niewyrażalne błagania."

1Kor 2:12 Bp "Otóż my nie otrzymaliśmy ducha, którym świat się kieruje, lecz Ducha, który od Boga pochodzi. Otrzymaliśmy go zaś w tym celu, aby poznać dary, którymi Bóg nas obdarzył."

1Kor 6:11 Bp "Niektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego."

1Kor 12:13 Bp "My wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu: zarówno Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, jak i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym Duchem."

Ga 5:25 Bp "Jeśli żyjemy dzięki Duchowi, postępujemy również zgodnie ze wskazaniami Ducha."

Flp 3:3 Bp "Bo prawdziwie obrzezani to my jesteśmy, którzy pod wpływem Ducha czcimy Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele."

1J 3:24 Bp "Kto wypełnia Jego przykazania, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim; a że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał."

Ap 2:17 Bp "Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje."

Duch Ojca:

Mt 10:20 Bp "Bo nie wy będziecie tymi, którzy mówią, ale Duch Ojca waszego, który przez was będzie mówił."

1Kor 2:10-11 Bp "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębię samego Boga.(11) Kto spośród ludzi wie, co jest w człowieku, jeśli nie duch człowieka, który w nim jest: Podobnie i tego, co w Bogu jest, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego."

Duch Jezusa (od Ojca przez Syna):

Dz 16:7 Bp "Gdy skierowali się ku Myzji, próbowali wyruszyć do Bitynii, ale znowu nie pozwalał im Ga 4:6 Bp "Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"

J 15:26 Bp "Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo."

J 15:26 Bp "Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo."

J 20:22 Bp "Po tych słowach tchnął na nich i mówi: - Weźcie Ducha Świętego."

Poczęcie Jezusa:

Mt 1:20 Bp "Ale kiedy powziął tę myśl, anioł Pański ukazał się mu we śnie i powiedział: - Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, bo to, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego."

Lk 1:35 Bp "Anioł zaś jej odpowiedział: - Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię jak obłok. Dlatego też święte (dziecko), które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

Daje nowe życie:

J 3:5-6 Bp "Jezus odrzekł: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.(6) Co rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Ducha, jest Duchem."

Rz 8:9 Bp "Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego własnością."

2Kor 3:5-6 Bp "Sami z siebie nie jesteśmy zdolni nawet niczego pomyśleć, bo nasze uzdolnienie pochodzi od Boga.(6) On też uzdolnił nas do posługiwania Nowemu Przymierzu, które nie polega na literze, lecz na Duchu. Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia."

Tt 3:4-6 Bp "A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela, Boga, i Jego miłość do ludzi,(5) to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym.(6) Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,"