15.10.2016

Trzy powody do częstego odmawia "Zdrowaś Mario "

1. Łk 1, 35: Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
2. Ga 4, 4: Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
3. J 1, 14: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Te trzy wydarzenia miały miejsce gdy pierwszy raz wypowiedziano Pozdrowienie Anielskie.

Czy chrzest tylko przez zanurzenie?

Greckie βαπτιζω,  βάπτισμα, βαπτισμος znaczy:
zanurzanie, oblewanie, zalewanie, polowanie.

08.10.2016

Dowód na Boskość Jezusa.

J 5:18 pau "Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu."
Joh 10:33 pau "(33) Żydzi odpowiedzieli: „Nie chcemy Cię kamienować za dobre czyny, lecz za bluźnierstwo; za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem”."
Przyjrzyjmy się apologii Jezusa :
J 10:34-38 pau "(34) Jezus im odrzekł: „Czy w waszym Prawie nie ma zapisu: Ja mówię: Jesteście bogami? (35) Jeśli ono nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże - a przecież Pisma nie można unieważnić - (36) to dlaczego do Tego, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», bo stwierdziłem: Jestem Synem Bożym? (37) Jeśli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. (38) Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”."

W podobnej sytuacji (podejrzenie o boskość znaleźli się też niektórzy z Apostołów:
Dz 14:11 pau "Kiedy ludzie zobaczyli, czego Paweł dokonał, wołali po likaońsku: „Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas!”.
Reakcja Pawła i Barnaby była jednoznaczna:
Dz 14:14-15 pau "(14) Gdy usłyszeli to apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swe szaty. Wpadli w tłum głośno krzycząc: (15) „Ludzie! Co wy robicie? Jesteśmy tylko ludźmi i podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od bezużytecznych bożków, a zwrócili się do Boga żywego. To On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje."

Wniosek:
Gdyby Żydzi mylili się co do relacji Jezusa z Ojcem, z pewnością wyprowadzeni byliby z pomyłki przez Niego.


03.10.2016

Lek na fanatyzm.

Moja pewność w wierze nie zależy od tego czy ktoś się ze mną zgadza.

Pośrednictwo Marii

Rozumienie pośrednictwa Marii stopniowe czyli :
Bóg  ➡Jezus ➡Maria jest nieporozumieniem.
Maria zrodziła cieleśnie Jezusa oraz mistyczne Jego Ciało Mistyczne. Rola Marii jest w tym zrodzenia jest czynna,  można do Niej mistyczne odnieść to co o sobie metaforycznie pisał Paweł:
Ga 4, 19: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.
Kol 2, 1: Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,
Znaczenie Kościoła Rzymskiego w pismach św. Ireneusza.


W internecie na stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znalazłem taką informacje:
Ireneusz podkreślił wagę uczniostwa sięgającego apostołów i ich wiary, ale w jego słowach nie można znaleźć późniejszej idei, ze tylko biskup Rzymu jest sukcesorem apostołów. Przeciwnie, Ireneusz, który spisał imiona pierwszych dwunastu biskupów Rzymu, nie wymienia w ogóle apostoła Piotra, jako pierwszego biskupa Rzymu, lecz Linusa
Dla porównania zamieszczam poniżej skan z książki "Antologia Patrystyczna" A. Bober wyd. WAM z fragmentem tekstu Ireneusza z Adversus Haereses dotyczącego Kościoła Rzymskiego:
Łatwo można stwierdzić, że dzieło Ireneusza świadczy niezbicie o obecności św. Piotra (i Pawła) w Rzymie i mianowaniu przez nich (tj. Piotra i Pawła) na biskupa Linusa.

02.10.2016

Co zrozumiał Hiob?

Przez całą Księgę Hiob pyta Boga "dlaczego".
Ktoś złośliwie napisał, że odpowiedź Boga jest w stylu: "i tak byś nie zrozumiał".
Moim zdanie Pan stwierdził, że "nie muszą się przed tobą usprawiedliwiać".

Mk 9:7 bt4 "I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!."