26 lip 2015

Odkupienie Maryi


Chrystus Pan odkupił Swą Boską Matkę w sposób rzeczywisty i niejako doskonalszy, zachowując Ją dla przyszłych swych zasług od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Pius XII „Flugens corona”

6 lip 2015

Pochodzenie Mądrości.

 tym, którzy są powołani zarówno spośród Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą.

Biblia Jakuba Wujka (1599)
Prz 8:22-24 wuj "(22) Pan mię posiągł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił z początku. (23) Od wiekum jest zrządzona, i starodawna pierwej niźli się ziemia stała. (24) Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły:"
Biblia Gdańska (1632)
Prz 8:22-24 bg "(22) Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. (23) Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem; pierwej niż była ziemia; (24) Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami."
Nowa Biblia Gdańska (2011)
Prz 8:22-24 nbg-pl "(22) WIEKUISTY miał mnie w pierwocinach, przed pierwszym ze Swoich dzieł, jako początek Swoich dróg. (23) Ja jestem pomazana od wieczności, od początku, od prastarych początków ziemi. (24) Czekałam z niecierpliwością gdy jeszcze nie istniały tonie, kiedy nie było źródeł, co obfitują w wody,"
Biblia Warszawska (1975)
Prz 8:22-24 bw "(22) Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. (23) Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, (24) gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody."
Biblia Paulistów (2008)
Prz 8:22-24 pau "(22) PAN stworzył mnie u początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach. (23) Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku, wraz z powstaniem ziemi. (24) Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin,"
Biblia Poznańska (1974/75)
Prz 8:22-24 bp "(22) Jahwe stworzył mnie jako początek drogi swojej, jako pierwsze z dzieł swoich - od przedawnych czasów. (23) Od prawieków zostałam stworzona, od początku, jeszcze zanim ziemia powstała: (24) Gdy jeszcze nie było morskich otchłani, zostałam zrodzona, zanim się jeszcze nie otwarły źródła tryskające wodami;"
Biblia Tysiąclecia, wyd IV (1983)
Prz 8:22-24 bt4 "(22) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, (23) od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (24) Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;"
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Prz 8:22-24 bt5 "(22) Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. (23) Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. (24) Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód;"
Biblia Warszawsko-Praska (1997)
Prz 8:22-24 br "(22) Pan mnie stworzył na początku dróg swoich, przed wiekami, nim jeszcze cokolwiek uczynił. (23) Na samym początku zostałam stworzona, na początku, zanim ziemia powstała. (24) Jeszcze nie było oceanów, kiedy się rodziłam, ani źródeł bogatych w wodę"
Przekład Nowego Świata (1997)

Prz 8:22-24 nwt-pl "(22) "Jehowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł. (23) Od czasu niezmierzonego zostałam ustanowiona, od początku, od czasów wcześniejszych niż ziemia. (24) Gdy nie było głębin wodnych, zostałam wydana na świat jakby w bólach porodowych, gdy nie było źródeł obfitujących w wodę."

Hebrajskie słowo, które w tekście Prz 8: 22 jest tak różnie tłumaczone to „qanah”, którego znaczenie podstawowe to „nabył”, więc najbliższe oryginałowi jest tłumaczenie Wujka i Biblii Gdańskiej. W Księdze Rodzaju słowo to użyte zostało w znaczeniu zrodzenia:
Gen 4:1 pau "(1) Adam współżył ze swoją żoną Ewą. Ona poczęła i urodziła Kaina. Rzekła więc: „Otrzymałam mężczyznę od PANA"."