27 paź 2016

"Historia " Trójcy Świętej.

1 W wieczności
Ojciec poznaje się /wypowiada się w Swoim Słowie. W Słowie Ojciec kocha Siebie i jest kochany przez Słowo. Ta miłość jest źródłem Ducha.
2. Stworzenie
Ojciec stwarza posyłając Swoje stwórcze Słowo, a przez nie Ducha ożywiającego tj. doprowadzającego do doskonałości.
3. We Wcieleniu
Ojciec posyła Syna, który przyjmuje człowieczeństwo, ożywione przez Ducha.
4. Pascha
Syn wypełniając wolę Ojca przez Ducha składa się w ofierze. Ojciec przyjmując ofiarę posyła Duch we wskrzeszeniu.
5. W czasie Kościoła
Człowiek w zjednoczeniu z Jezusem zwraca się ku Ojcu, Który daje Ducha przybranie za syna, jako zadatek przyszłej chwały.
6. W Paruzji
Ojciec wszystko podporządkowuje Synowi. Syn cały oddaje się Ojcu, Który przez wylanie Ducha udziela siebie stworzeniu.

26 paź 2016

Jezus zmartwychwstał własną mocą.

J 10:17-18 pau "(17) Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać(18) Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca”.
1Tes 4:14 pau "(14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem."
Rz 14:9 pau "(9) Po to przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby się stać Panem tak żywych, jak i umarłych."

Słowa pogrubione w cytatach to czasowniki w stronie czynnej.

15 paź 2016

Trzy powody do częstego odmawia "Zdrowaś Mario "

1. Łk 1, 35: Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
2. Ga 4, 4: Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
3. J 1, 14: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Te trzy wydarzenia miały miejsce gdy pierwszy raz wypowiedziano Pozdrowienie Anielskie.

Czy chrzest tylko przez zanurzenie?

Greckie βαπτιζω,  βάπτισμα, βαπτισμος znaczy:
zanurzanie, oblewanie, zalewanie, polowanie.

8 paź 2016

Dowód na Boskość Jezusa.

J 5:18 pau "Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu."
Joh 10:33 pau "(33) Żydzi odpowiedzieli: „Nie chcemy Cię kamienować za dobre czyny, lecz za bluźnierstwo; za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem”."
Przyjrzyjmy się apologii Jezusa :
J 10:34-38 pau "(34) Jezus im odrzekł: „Czy w waszym Prawie nie ma zapisu: Ja mówię: Jesteście bogami? (35) Jeśli ono nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże - a przecież Pisma nie można unieważnić - (36) to dlaczego do Tego, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», bo stwierdziłem: Jestem Synem Bożym? (37) Jeśli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. (38) Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”."

W podobnej sytuacji (podejrzenie o boskość znaleźli się też niektórzy z Apostołów:
Dz 14:11 pau "Kiedy ludzie zobaczyli, czego Paweł dokonał, wołali po likaońsku: „Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas!”.
Reakcja Pawła i Barnaby była jednoznaczna:
Dz 14:14-15 pau "(14) Gdy usłyszeli to apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swe szaty. Wpadli w tłum głośno krzycząc: (15) „Ludzie! Co wy robicie? Jesteśmy tylko ludźmi i podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od bezużytecznych bożków, a zwrócili się do Boga żywego. To On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje."

Wniosek:
Gdyby Żydzi mylili się co do relacji Jezusa z Ojcem, z pewnością wyprowadzeni byliby z pomyłki przez Niego.

Dowód z Apokalipsy:
Ap 1:17-18 pau "(17) Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy do Jego stóp. On jednak położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: „Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, (18) i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem Żyjący na wieki wieków. Mam też klucze śmierci i krainy umarłych."
Ap 22:8-9 pau "(8) Ja, Jan, słyszałem to i widziałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazał. (9) On jednak powiedział do mnie: „Nie rób tego! Jestem sługą razem z tobą i z twoimi braćmi prorokami oraz tymi, którzy strzegą słów tej księgi. Oddaj pokłon Bogu!”.


3 paź 2016

Lek na fanatyzm.

Moja pewność w wierze nie zależy od tego czy ktoś się ze mną zgadza.

Pośrednictwo Marii

Rozumienie pośrednictwa Marii stopniowe czyli :
Bóg  ➡Jezus ➡Maria jest nieporozumieniem.
Maria zrodziła cieleśnie Jezusa oraz mistyczne Jego Ciało Mistyczne. Rola Marii jest w tym zrodzenia jest czynna,  można do Niej mistyczne odnieść to co o sobie metaforycznie pisał Paweł:
Ga 4, 19: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.
Kol 2, 1: Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,
Znaczenie Kościoła Rzymskiego w pismach św. Ireneusza.


W internecie na pewnej stronie znalazłem  informacje że:
" Ireneusz, który spisał imiona pierwszych dwunastu biskupów Rzymu, nie wymienia w ogóle apostoła Piotra, jako pierwszego biskupa Rzymu, lecz Linusa"
Dla porównania zamieszczam poniżej skan z książki "Antologia Patrystyczna" A. Bober wyd. WAM z fragmentem tekstu Ireneusza z Adversus Haereses dotyczącego Kościoła Rzymskiego:
Łatwo można stwierdzić, że dzieło Ireneusza świadczy niezbicie o obecności św. Piotra (i Pawła) w Rzymie i mianowaniu przez nich (tj. Piotra i Pawła) na biskupa Linusa.

2 paź 2016

Co zrozumiał Hiob?

Przez całą Księgę Hiob pyta Boga "dlaczego".
Ktoś złośliwie napisał, że odpowiedź Boga jest w stylu: "i tak byś nie zrozumiał".
Moim zdanie Pan stwierdził, że "nie muszą się przed tobą usprawiedliwiać".

Mk 9:7 bt4 "I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!."

Propozycja rozwiązania kwestii handlu w niedziele.

Zamiast ogólnego zakazu proponuje wprowadzić dwie zasady:
1.Pracownik za pracę w niedziele otrzymuje półtory stawki za godzinę (przy zachowaniu 40h pracy w tygodniu).
2 VAT za towary sprzedane w niedziele wynosi 32%.

Odpowiedź na kilka zarzutów wobec Eucharystii.

1.Żydzi i Chrześcijanie nie mogą pić krwi tak samo jak jedzenie ciała.
Kpł 17:14 bw "Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony." 
J 6:53 pau "Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie."

2.Eucharystia nie jest określana jako Ofiara.
1Kor10:20 pau "(20) Nie! Mówię, że to, co składają na ofiarę[θυει - ofiarowują
zabijają na ofiarę
], jest dla demonów, a nie dla Boga. Nie chcę, byście się zjednoczyli z demonami." 
1Kor 10:21 pau "Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać do stołu Pana i do stołu demonów." 
Przez analogię Eucharystia nazwana ofiarą 

3. Słowa "to jest ciało moje..."nie oznaczają rzeczywistej przemiany.

1Kor 11:27 bw "Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej." 
1Kor 11:29 bw "Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije." 

4. Ofiara Krzyżowa była jednorazowa.

Jezus w Niebie jest Kapłanem na wieki (por Hbr) i Barankiem zabitym (por Ap), wiec ofiara trwa i może być uobecniana podczas poszczególnych celebracji.

Ciężka jest człowiecza dola.

Znalazłem się w bardzo trudnym położeniu:
Pewien Luteranin z Biblią w ręku podaje mi cytaty według których nie mogę być zbawiony gdy będę modlił się do świętych. Baptysta udowadnia mi tą samą Biblia , że nie osiągnę zbawienia jeśli nie powtórzę chrztu przez zanurzenie. Adwentysta z kolei podaje niezbite cytaty, że świętowanie niedzieli zamknie mi bramy Raju. Na koniec Świątkowie Jehowy z nieodłączną Biblią twierdzą ,że do zbawienia koniecznie muszę porzucić wiarą w Trójcę Św.

Jedna Biblia ale różne tradycje...

Hbr 13:9 bt4 "Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom,

1 paź 2016

Czy św. Piotr był w Rzymie?

Ostatnio niekatolickie wyznania obiegła sensacyjna wiadomość : Piotr nigdy nie był w Rzymie!
Ktoś wyczytał w 1.Liscie św Piotra, że list ów został napisany w ...Babilonie!
1P 5:13 pau "Pozdrawia was wspólnota w Babilonie, wybrana razem z wami, a także Marek, mój syn."

Niestety ów odkrywca nie czytał Apokalipsy św. Jana:
Ap 17:5 bp "Na jej czole wypisane tajemnicze imię: "Wielki Babilon, Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
Ap 17:9 bp "(9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór [ Aluzja do siedmiu pagórków Rzymu], na których siedzi Niewiasta."


Przyczyna kryzysu w Kościele wg. św. Teresy od Dz.J.

 Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna. 
 Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229

Różnica miedzy łaską uświęcającą, a zjednoczeniem mistycznym.

Wyobraźmy sobie piękny i duży obraz. Jeśli ogląda go człowiek prosty – to uzna go po prostu za ładny malunek Jednak, gdy zacznie się interesować tym obrazem, przyglądać się dokładnie, uczyć się o malarstwie, poznaje biografie artysty to będzie dostrzegać coraz więcej szczegółów, doceniać technikę malarską, światłocień, perspektywę, okrywać przesłanie malarza…


Łaska uświęcająca daje nam pełnie daru, ale rozwój duchowy polega na większym ugruntowaniu w niej.

Biblia a katolickie dogmaty.


Skoro Biblia przeczy katolickim dogmatom (jak twierdzą niektórzy pastorzy) to, dlaczego papiestwo nie „podrasowało” Pisma Świętego tak, aby uzgodnić je z doktryną?
W średniowieczu sytuacja była idealna: Papiestwo u szczytu potęgi, Biblia trudno dostępna, niewielu ludzi potrafi czytać…po łacinie.

Jednak nietknięty i bardzo niewygodny tekst Pisma, został przechowany przez Kościół Katolicki aż do czasu Lutra