30 kwi 2017

Starotestamentalny zakaz spożywania Krwi - próba interpretacji.

Każde życie pochodzi i należy tylko do Boga, więc zabijanie zwierząt możliwe było jedynie w kontekście ofiary:
1Sm 14:33-35 pau "(33) Doniesiono więc Saulowi, że żołnierze grzeszą przeciw PANU, jedząc mięso zmieszane z krwią. Saul zawołał: „Co za niewierność! Zatoczcie mi tu natychmiast wielki kamień!”. (34) Potem Saul rozkazał: „Rozejdźcie się między ludźmi i każcie im, aby każdy przyprowadził tu swojego wołu czy owcę. Tutaj będziecie zabijać wasze zwierzęta i następnie możecie je jeść. W ten sposób nie będziecie grzeszyć przeciw PANU, jedząc mięso w miejscu, gdzie odsączono jego krew”. Tego wieczoru każdy Izraelita przyprowadził tam swoje zwierzę i tam je zabił. (35) W ten oto sposób Saul zbudował ołtarz dla PANA. Był to pierwszy ołtarz, jaki Saul zbudował PANU."

Postępowanie Saula było zgodne z przykazaniem z Księgi Kapłańskiej:
Lev 17:1-4 pau "(1) PAN rzekł do Mojżesza: (2) „Powiedz Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom: «Oto co PAN nakazał: (3) Gdyby jakiś człowiek z ludu Izraela zabił cielca, owcę albo kozę w obozie lub poza obozem, (4) a nie przyprowadził zwierzęcia przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je ofiarować w darze dla PANA przed Jego mieszkaniem, to będzie winien rozlania krwi. Z tego powodu ma być usunięty ze swojego ludu."

Dlaczego Bóg pozwala na zło oraz cierpienie nie winnych na ziemi.

1. Bóg nie chce śmierci ani cierpienia swoich stworzeń.
Ez 18:23pau"Czy rzeczywiście pragnę śmierci bezbożnego - wyrocznia PANA BOGA? Czy raczej nie tego, by porzucił swoje grzeszne postępowanie i żył?"

2. Celem dla którego je dopuszcza jest to aby człowiek przez zasługę osiągną chwałę wieczną czyli widzenie Boga.
Hi 42, 5 - Dotąd Cię znałem ze słyszenia,teraz ujrzało Cię moje oko,

3. Bóg w Jezusie cierpi razem ze swoimi​ dziećmi.
Hbr 4,15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] - z wyjątkiem grzechu.

Pytanie do pojmujących "materialnie" Tysiącletnie Królestwo.

Niektórzy Tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi opisane w 20. rozdziale Apokalipsy pojmują dosłownie. Jednak żeby znaleźć prawdziwy sens Pisma św. należy uwzględnić wszystkie "scenariusze" czasów ostatecznych opisanych w Biblii. Zastanówmy się nad "dostrojeniem" opisu z Apokalipsy św. Jana i "apokalipsy" z ewangelii św. Mateusza - szczególnie rozdział 25.

W Ap. 20. Tysiąclecie to czas między dwoma sądami.
Pierwszy:
Rev 20:4-5 pau "(4) Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadali, dano władzę sądzenia. Ujrzałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) A pozostali zmarli nie ożyli, dopóki nie minęło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie."
Drugi:
Rev 20:11-15 pau "(11) Następnie zobaczyłem duży, biały tron i Tego, który na nim siedzi. Sprzed Jego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. (12) Ujrzałem też zmarłych: wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach na podstawie ich czynów.[...] (15) Jeśli ktoś nie znalazł się w księdze życia, ten został wrzucony do jeziora ognia."

U Mateusza mamy relacje tylko o jednym sądzie:
Mat 25:31-33 pau "(31) Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) Wówczas zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej."
Mat 25:46 pau "(46) I pójdą oni na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego”.

PYTANIE:
1.Czy sąd z Mt 25,31-46 należy utożsamiać z Ap 20,4-5?
Nie ponieważ w Ap sądzeni są tylko sprawiedliwi/męczennicy.
2. A może z Ap 20,11-15?
Nie ponieważ w Mt nie ma mowy ani o ziemskim panowaniu Jezusa, ani o zmartwychwstaniu męczenników, oraz w Ap sędzią jest Bóg Ojciec, a w Mt Jezus.

Pytanie które postawiłem ma wykazać, że w Biblii nie mamy gotowych scenariuszy ostatnich dni, ale opisy które należy interpretować duchowo.
O znaczeniu Tysiąclecia pisałem TUTAJ.