29 paź 2009

Pierwsze Zmartwychwstanie : Dylematy

Niekiedy na podstawie Ap 20 wysuwany jest przypuszczenie ,że nastąpią dwa zmartwychwstania : jedno sprawiedliwych ,a drugie niesprawiedliwych tysiąc lat później.

Najpierw należy zaznaczyć ze „tysiąc lat” w Biblii oznacza czas cierpliwości Boga , który chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
2P 3:8-9 BT „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.(9) Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.”
Tysiąc lat to „dziś” (czas łaski) które jest dane jako czas nawrócenia:
Hbr 3:11-15 BT „toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku.(12) Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,(13) lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.(14) Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.(15) Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!”
Hbr 4:7 BT „dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - 'dzisiaj' - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

Co do określenia chwili zmartwychwstania ciał istnieją teksty świadczące ,że nastąpi jedno powszechne zmartwychwstanie dobrych i złych w „godzinie”(„dniu ostatnim”) powrotu Jezusa:
J 5:28-29 BT „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:(29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.”
J 11:24 BT "Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym."
J 6:40 BT "To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
J 6:44 BT "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym."
J 6:54 BT "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

Mystici Corporis Christi

...doprawdy, nie można pomyśleć nic zaszczytniejszego,
jak należeć do świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Rzymskiego,
przez który stajemy się członkami jednego tak czcigodnego Ciała,
gdzie rządzi nami jedna tak dostojna Głowa,
jeden przenika nas Duch Święty,
jedna wreszcie zasila nas nauka,
jeden karmi Chleb Anielski na tej ziemi wygnania,

póki nie przejdziemy do jednej wiecznej szczęśliwości w Niebie...

(Pius XII, encyklika Mystici Corporis Christi, N. 78)

8 paź 2009

Sukcesja Apostolska – wczesny Kościół

Św. Klemens Rzymski „List do Kościoła w Koryncie”:
„Chrystus pochodzi zatem od Boga , Apostołowie zaś od Chrystusa .Nauczając po różnych krajach i miastach spośród pierwocin wybierali ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali ich biskupami , a później dodali jeszcze zasadę ,ze kiedy oni umrą , inni wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę. Uważamy zatem ,że nie jest rzeczą słuszną odsuwać od tej posługi ludzi , którzy wyznaczeni przez Apostołów lub później przez innych wybitnych mężów służyli trzódce Chrystusowej.”

Św. Ireneusz z Lyonu :
„możemy wyliczyć tych których Apostołowie ustanowili biskupami w Kościołach oraz ich następców aż po nas.”

Tertulian :
[zwraca się do heretyków] :niech wskażą początki swych Kościołów ; niech rozwiną szeregi swych biskupów i dowiodą ,że ci biskupi droga nieprzerwanego następstwa sięgają samych początków , tak by pierwszego z nich mianował oraz poprzedzał któryś z Apostołów”.

1 paź 2009

Sens „Pierwszego Zmartwychwstania”

Ef 2:5 BT „i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

Ef 5:8 BT „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!”

Ef 5:14 BT „Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.”

Przez łaskę zostaliśmy ożywieni w Chrystusie (por. Ap 20:4)

Kol 3:1-3 BT „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.(...) Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.”

1J 3:14 BT „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.”

1J 4:4-5 BT „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.(5) Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha.”

Razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych (przez chrzest ,który łączy nas ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa )

2Kor 1:22 BT „On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.”

2Kor 1:22 BT „On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.”

Rz 8:23 BT „Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując - odkupienia naszego ciała.”

Zasadą nowego życia jest Duch Św. w duszy , ale pełnią zbawienia będzie połączenie się duszy z ciałem w dniu ostatnim.

J 3:18-19 BT „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.(19) A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.”

Będą dwa Sądy , pierwszy (szczegółowy) rozliczy nas z wiary w Jezusa (por. Ap 6:9-11 ; 12:11 ; 14:13 ), oraz następny (ostateczny) , który będzie „ratyfikacja” tego pierwszego : „Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.” (J 12:48).

WNIOSKI :Pierwsze Zmartwychwstanie oznacza ,życie w Duchu Św.(którego otrzymujemy na chrzcie J 3:5) , a Sąd polega na zdaniu relacji z współpracy z łaską .

Powszechne Zmartwychwstanie

J 5:28-29 BT „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:(29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.”

Dobrzy i źli powstaną w tej samej „godzinie” powrotu Jezusa.

J 6:40 BT „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

J 6:44 BT „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.”

Wierzący w Jezusa powstaną w „ostatnim dniu”.

1Tes 4:16-17 BT „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.(17) Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.”

Zmarli powstaną w chwili powrotu Pana , następnie dołącza do ich chwały żywi .

1Kor 15:23-24 BT „lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.(24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.”

Zmartwychwstanie umarłych i powrót Jezusa będą początkiem wiecznego Królestwa.

Dz 24:15 BT „Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”

Stwierdzenie bez jakiejkolwiek różnicy czasowej co do ich powstania !

Ap 20:12-13 BT „I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.(13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.”

Powszechny Sąd i zmartwychwstanie umarłych , bez podziału na dobrych i złych .

WNIOSKI: Zmartwychwstanie dobrych i złych nastąpi bez różnicy czasowej w „godzinie” powrotu Jezusa.