31 gru 2015

Modlitwa do Trójcy Świętej po Komunii św.

 Eucharystia stanowi szczególną przestrzeń poznania Ojca, Syna i Ducha Świętego. W wymiarze eucharystycznym odkryła też prawdę o udziale Trzech Osób Boskich w Eucharystii. Jej celebracja jest skierowana ku Bogu Ojcu, który jest źródłem i początkiem stworzenia i całej historii zbawienia. Ruch skierowany ku Ojcu dokonuje się przez Chrystusa, który w swej sakramentalnej obecność w Eucharystii stanowi dar Ojca dla wspólnoty wierzących. Ruch wstępujący i zstępujący rozgrywający się w czasie liturgii eucharystycznej dokonuje się w mocy Ducha Świętego. W Eucharystii zespala się eucharystyczna postawa wzajemnego oddania Ojca, Syna i Ducha Świętego i stanowi sakramentalne podsumowanie całego misterium zbawienia. Pełny udział w Eucharystii ma miejsce,  poprzez zjednoczenie się z Chrystusem w jego oddaniu Ojcu podczas sprawowania liturgii eucharystycznej, gdyż wtedy człowiek zostaje wprowadzony w wewnętrzne życie Trzech Osób Boskich, które jest ostatecznym źródłem i szczytem wszystkiego.Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Rany i Serce, Duszę i Bóstwo, życie, Mękę i chwałę Syna twojego Jezusa Chrystusa. Obecnego w Najświetniejszym Sakramencie.Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Duchu Święty obdarz mnie swoimi siedmioma darami, dwunastoma owocami i zachowaj mnie przed sześcioma grzechami przeciw Tobie.

25 gru 2015

TALJA

J 1:29 pau "Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."

Zwrot "Baranek Boży" w języku aramejskim brzmi: talja delaha 
Termin talja na znaczenie : baranek, chłopiec, syn lub sługa.

Tak więc Jan chrzciciel wyznaje w jednym zwrocie, że Jezus jest Synem, Sługą i Barankiem Bożym


 

19 paź 2015

Męczennicy koptyjscy.

Dwudziestu jeden chrześcijan zostało zamordowanych za odmowę wyrzeczenia się wiary w Chrystusa na plaży w Libii w lutym 2015.

18 paź 2015

Święci Zelia i Ludwik Martin z Francji - rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus W moim przekonaniu nie można mówić o oderwaniu praktyki Kościoła od jego nauczania. Jedno z drugim jest nierozerwalne. Mam jednak wrażenie, że wielu zwolenników nowości myśli o faktycznej zmianie doktryny, nazywając to zmianą dyscypliny Kościoła. Jest to niepokojący punkt w tym rozumowaniu, bo gorliwie się podkreśla: „My akceptujemy całą doktrynę”, ale zaraz potem przychodzi propozycja, która z doktryną nie ma nic wspólnego. Mnie to dość niepokoi, bo właściwie jedna i druga strona mówi, że nie chce żadnych zmian doktrynalnych 
 Abp Stanisław Gądecki

Kontemplacja...

...to przepojone spokojem przebywanie człowieka w obecności Boga.

11 paź 2015

Koronka na cześć św. Józefa

Na krzyżyku:
Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach (zamiast Ojcze nasz):
Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

Na małych paciorkach (zamiast Zdrowaś Maryjo):
Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

Na zakończenie koronki:
Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.
O. Teraz i na wieki.

5 paź 2015

RÓŻANIEC STACJE DROGA KRZYŻOWA


Jak odmawia się Koronkę drogi krzyżowej?Koronka drogi krzyżowej składa się z krzyżyka, 1 medalika na łączeniu, 14 medalików odpowiadających stacjom drogi krzyżowej oraz 51 koralików.

Na Krzyżyku różańca mówimy:
Wierzę w Boga Ojca...
Na dużym paciorku różańca:
Na cześć Trójcy Przenajświętszej;
Ojcze nasz...
Na trzech małych paciorkach:
1.Na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi:
Zdrowaś Maryjo....
2.Na cześć Maryi, Matki Boga, zawsze Dziewicy:

Zdrowaś Maryjo...
3. Na cześć Wniebowzięcia Maryi.
Zdrowaś Maryjo...
Na dużym paciorku:
Chwała Ojcu...


Na pierwszych trzech koralikach między medalikiem łączeniowym, a pierwszą stacją drogi krzyżowej odmawia się na cześć konania Pana Jezusa: Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

Na każdym z 14 medalików stacji drogi krzyżowej prowadzi się odpowied- nie rozważanie, a po każdym medaliku na trzech koralikach odmawia się: Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

Na końcowych 6 paciorkach na każdym należy odmówić  6 razy 'Ojcze nasz', 'Zdrowaś Maryjo', 'Chwała Ojcu' pięć pierwszych na pamiątkę ran Jezusa a ostatni w intencjach Ojca Świętego.

papież Pius X 4 kwietnia 1906 roku zatwierdził modlitwę. Nadał on bullą z 2 listopada 1906 roku wszystkim księżom misjonarzom władzę łączenia z tą koronką odpustów związanych z drogą krzyżową.

Read more: http://www.pch24.pl/zapomniane-nabozenstwo-wielkopostne--koronka-drogi-krzyzowej,12917,i.html#ixzz3no4wV1sq


Koronkę ułożyła współzałożycielka nazaretanek Alojza Borgiotti dla osób, które nie mogą z jakiejkolwiek przyczyny obchodzić stacji Drogi Krzyżowej mogą ją odprawić w innym miejscu. Prosiła papieża Piusa IX, aby koronka była związana z takimi samymi przywilejami odpustowymi, jak sama Droga Krzyżowa odprawiona w Kościele. Przywilej poświęcenia koronek udzielono Księżom Misjonarzom oraz zelatorom i dyrektorom Arcybractwa Konania Pana Jezusa.

2 paź 2015

IKONA BOGA OJCA.

Ikona Boga Ojca powstała w duchu modlitwy. Ikonograf Lia Gladiolo namalowała ją w roku  1994 z polecenia Ojca Andrei D'Ascanio ofm capp.
Przedstawiony jest na niej Deus Abba, czyli Bóg, którego Jezus nazywał „swoim Ojcem"
(Mk 14,36), „Omnipotens Deus" -„Bóg Wszechmogący".
Ikona ma kształt prostokąta, niczym okno, ukazujące wymiar boski. Czerwona obwódka oznacza Krew Jezusa, przez którą człowie­czeństwo Chrystusa weszło do Miejsca Świę­tego (Hbr 9,12), do Ojca, i przez którą również i my możemy do niego wejść (Hbr 10,19-20). Złote obramowanie oznacza nieskończoną Światłość Boga, a cztery rogi, wszystkie stro­ny świata, ogarniętego Miłością Boga.
Bóg Ojciec zasiada na złotym, królewskim tronie (Ap 4,3), który wprawdzie wysyła złote promienie, lecz jest skromny, ponieważ Bóg chce, byśmy zbliżali się do Niego bez lęku.
Z tej przyczyny także korona i berło spoczywają u Jego stóp.
Otaczają Go błękitne niebiosa, gdzie zamieszkuje dwunastu serafinów, którzy przedstawiają wszystkie duchy niebieskie, kontemplujące Jego chwałę.
Oblicze Ojca jest podobne do oblicza Syna, który stał się człowiekiem. Nie ma brody, która jest symbolem człowieka cielesnego; wyraża to odwieczną młodość Boga; napawa pokojem, inspiruje siłę i ufność.
Biała aureola oznacza „chwałę" i wpisane są w niej greckie inicjały Imienia, które Bóg objawił Mojżeszowi „JESTEM, KTÓRY JESTEM" (Wj 3,14).
Czarne włosy przetykane złotem, symbolem Światłości, są rozdzielone pośrodku czoła, jak niebo, które się otwiera, aby ukazać jaśniejące Oblicze Boga.
Ułożenie warg ukazuje tchnienie ducha, który daje Życie, to samo oznacza również nabrzmiała szyja.
Prawa ręka nie osądza, lecz błogosławi, ponieważ Bóg Ojciec nie chce osądzać świata, ale go zbawić.
Na piersi, jak matka, która przytula dziecko, Bóg Ojciec podtrzymuje czułym gestem błękitną kulę, która wyobraża świat stworzony, odkupiony przez Krzyż (zwieńczenie globu stanowi złoty krzyż) a także plan Miłości, urzeczywistniony przez Ojca za pośrednictwem Syna (inicjały Alfa i Omega -początek i koniec.
Poduszka tronu, błękitna znak Boga, i czerwona - znak odkupionego człowieka, pokazuje, że Bóg i człowiek mogą przebywać w tym samym miejscu i prowadzić rozmowę, jak na początku stworzenia.
Stopy są ułożone jak u kogoś, kto zamierza wyruszyć w drogę i podnosi się z pozycji siedzącej. Bóg Ojciec zawsze wychodzi nam naprzeciw, aby spotkać się ze Swoimi dziećmi, tak jak to czynił w Raju (Rdz 2,4-25).


Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności

Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa
    Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen.

28 wrz 2015

Bóg jest miłością

Wreszcie, dzięki pojęciu miłości, która w Piśmie Świętym jest nazwana Bogiem (l J 4,16), zaczęła się w myśli mej zarysowywać Trójca: miłującego, miłowanego i samej miłości (De Trinit. XV, III, 5).

26 lip 2015

Odkupienie Maryi


Chrystus Pan odkupił Swą Boską Matkę w sposób rzeczywisty i niejako doskonalszy, zachowując Ją dla przyszłych swych zasług od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Pius XII „Flugens corona”

6 lip 2015

Pochodzenie Mądrości.

 tym, którzy są powołani zarówno spośród Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą.

Biblia Jakuba Wujka (1599)
Prz 8:22-24 wuj "(22) Pan mię posiągł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił z początku. (23) Od wiekum jest zrządzona, i starodawna pierwej niźli się ziemia stała. (24) Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły:"
Biblia Gdańska (1632)
Prz 8:22-24 bg "(22) Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. (23) Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem; pierwej niż była ziemia; (24) Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami."
Nowa Biblia Gdańska (2011)
Prz 8:22-24 nbg-pl "(22) WIEKUISTY miał mnie w pierwocinach, przed pierwszym ze Swoich dzieł, jako początek Swoich dróg. (23) Ja jestem pomazana od wieczności, od początku, od prastarych początków ziemi. (24) Czekałam z niecierpliwością gdy jeszcze nie istniały tonie, kiedy nie było źródeł, co obfitują w wody,"
Biblia Warszawska (1975)
Prz 8:22-24 bw "(22) Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. (23) Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, (24) gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody."
Biblia Paulistów (2008)
Prz 8:22-24 pau "(22) PAN stworzył mnie u początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach. (23) Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku, wraz z powstaniem ziemi. (24) Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin,"
Biblia Poznańska (1974/75)
Prz 8:22-24 bp "(22) Jahwe stworzył mnie jako początek drogi swojej, jako pierwsze z dzieł swoich - od przedawnych czasów. (23) Od prawieków zostałam stworzona, od początku, jeszcze zanim ziemia powstała: (24) Gdy jeszcze nie było morskich otchłani, zostałam zrodzona, zanim się jeszcze nie otwarły źródła tryskające wodami;"
Biblia Tysiąclecia, wyd IV (1983)
Prz 8:22-24 bt4 "(22) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, (23) od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (24) Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;"
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Prz 8:22-24 bt5 "(22) Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. (23) Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. (24) Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód;"
Biblia Warszawsko-Praska (1997)
Prz 8:22-24 br "(22) Pan mnie stworzył na początku dróg swoich, przed wiekami, nim jeszcze cokolwiek uczynił. (23) Na samym początku zostałam stworzona, na początku, zanim ziemia powstała. (24) Jeszcze nie było oceanów, kiedy się rodziłam, ani źródeł bogatych w wodę"
Przekład Nowego Świata (1997)

Prz 8:22-24 nwt-pl "(22) "Jehowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł. (23) Od czasu niezmierzonego zostałam ustanowiona, od początku, od czasów wcześniejszych niż ziemia. (24) Gdy nie było głębin wodnych, zostałam wydana na świat jakby w bólach porodowych, gdy nie było źródeł obfitujących w wodę."

Hebrajskie słowo, które w tekście Prz 8: 22 jest tak różnie tłumaczone to „qanah”, którego znaczenie podstawowe to „nabył”, więc najbliższe oryginałowi jest tłumaczenie Wujka i Biblii Gdańskiej. W Księdze Rodzaju słowo to użyte zostało w znaczeniu zrodzenia:
Gen 4:1 pau "(1) Adam współżył ze swoją żoną Ewą. Ona poczęła i urodziła Kaina. Rzekła więc: „Otrzymałam mężczyznę od PANA"."

28 cze 2015

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Św. Rafale którego imię oznacza "Bóg uzdrawia", Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu.
Św. Gabrielu którego imię znaczy "Bóg jest Mocą", stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowali żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, na ziemi pozostał, aż do skończenia świata.
Św. Michale, którego imię znaczy "Któż jak Bóg?", który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzechu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne.
Amen.

4 mar 2015

Wiedza Jezusa.


Św. Tomasz przyjmował, że w Jezusie istniały trzy rodzaje wiedzy:
·         Wiedza widzenia uszczęśliwiającego, czyli jasna wizja Boga, oraz poznawanie w Bogu rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
·         Wiedza wlana, to jest wiedza pojawiająca się w umyśle bez pracy i wysiłku.

·         Wiedza nabyta.