11 lis 2014

Święty Ireneusz z Lyonu o Trójcy Świętej.


A to jest porządek naszej wiary i podstawa (naszej) budowy i oparcie dla obyczaju.
Bóg Ojciec niestworzony, niepojęty, niewidzialny, jeden Bóg, stwórca wszystkiego: to pierwszy artykuł naszej wiary.
 Drugi artykuł zaś to: Słowo Boże, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Pan, który objawił się prorokom według właściwości ich prorokowania i według stanu zrządzenia Ojca, przez którego wszystko się stało, który w ostatnim czasie, aby sprowadzić wszystko w jedno, stał się człowiekiem wśród ludzi, widzialnym i dotykalnym, dla zniszczenia śmierci i ukazania życia i zaprowadzenia wspólnoty człowieka z Bogiem.
 A to trzeci artykuł: Duch Święty, przez którego prorocy przepowiadali i ojcowie nauczali o sprawach Bożych, a sprawiedliwi kierowali się na drogę sprawiedliwości i który w ostatnim czasie został wylany w nowy sposób na ludzkość odnawiając człowieka po całej ziemi dla Boga.

Dlatego chrzest naszego odrodzenia dokonuje się przez te trzy artykuły, obdarzając nas zrodzeniem ku Bogu Ojcu przez jego Syna w Duchu Świętym.
 Ci, którzy noszą Ducha Świętego, kroczą ku Słowu, to jest w kierunku Syna. Syn zaś prowadzi (ich) do Ojca. Ojciec zaś udziela (im) niezniszczalności.
 Tak, więc nie da się bez Ducha widzieć Słowo Boże, nie może ktoś przystąpić do Ojca bez Syna, gdyż poznaniem Ojca jest Syn, a poznanie Syna Bożego (dokonuje się) za przyczyną Ducha Świętego.

 Ducha zaś wedle upodobania Ojca przyznaje Syn i to tym, którym postanowił (dać) Ojciec i jak postanowił Ojciec.

Podstawowe modlitwy po grecku.


15 paź 2014

Non possumus


Kard. Burke przypomniał, że na tematy podjęte na synodzie wciąż jeszcze nie wypowiedział się Ojciec Święty. „Ja czekam na jego stanowisko, które musi zachować ciągłość z nauczaniem Kościoła na przestrzeni całych jego dziejów” – uspokaja prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Wiernych, którzy cierpią z powodu powstałego ostatnio zamieszania zachęca, aby nie tracili odwagi. „Pan nigdy nie opuści swego Kościoła. (...) Jeśli ten czas zamieszania wydaje się zagrażać ich wierze, powinni się jedynie jeszcze bardziej starać żyć naprawdę po katolicku” – mówi amerykański kardynał, dodając, że jest to być może czas oczyszczenia, którego Kościół potrzebuje.


Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2014/10/14/kard._burke:_czekajmy_na_stanowisko_papie%C5%BCa/pol-831015
strony Radia Watykańskiego 1Kor 6:9-10 bp "(9) Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalcy i CUDZOŁOŻNICY, ludzie nieumiejący się oprzeć rozkoszom i MĘŻCZYŹNI WSPÓŁŻYJĄCY ZE SOBĄ, (10) złodzieje, chciwcy oraz pijacy, oszczercy i rabusie."

25 wrz 2014

Czy umarli nic nie wiedzą?


Objawienie w Starym Testamencie odnośnie życia po śmierci było częściowe, dopiero Nowy przyniósł pełnię prawdy. W ten sposób należy interpretować Koh 9: 5, 10 „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. (…) Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz”.

Trzeba wziąć pod uwagę to, co już nauczały późne księgi ST:
Mdr 3:1-4 bp "(1) Dusze zaś sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dotknie ich żadne cierpienie. (2) W oczach głupców uchodzą za umarłych, śmierć ich uznali za nieszczęście, (3) odejście od nas za unicestwienie, a oni przecież spoczywają w pokoju. (4) Chociażby zdaniem ludzi zostali ukarani, nadzieja ich - pełna nieśmiertelności!"(Trwanie w pokoju niemożliwe jest bez udziału świadomości)
2Mch 15:12-14 bp "(12) A widział, co następuje: Oto Oniasz, były arcykapłan, człowiek szlachetny i dobry, skromny w obejściu, łagodnych obyczajów, pełen godności w mowie oraz od wczesnej młodości ćwiczący się we wszelkich cnotach - ze wzniesionymi rękami modlił się za cały lud żydowski. (13) Następnie ukazał się [Judzie] w ten sam sposób siwy, wspaniałej postawy mąż, od którego biło przedziwne i wspaniałe dostojeństwo. (14) Oniasz zabrał głos mówiąc: Oto serdeczny przyjaciel, Jeremiasz, prorok Boży, który usilnie modli się za lud i za Święte Miasto."( Niemożliwa jest modlitwa bez świadomości)

W Nowym Testamencie mamy przypowieść o Bogaczu i Łazarzu, (która nie jest bajką); słowa Jezusa do „Dobrego Łotra” o tym, że DZIŚ będzie z NIM w Raju, oraz cytaty:
Ap 6:9 bp "A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli."
Hbr 12:23 bp "i do zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie, i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni,"
Ap 14:13 bp "I usłyszałem głos, mówiący z nieba: "Napisz: Szczęśliwi, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny"."(Do szczęśliwości potrzebne jest zachowanie świadomości)
Świadoma była też dusza naszego Pana gdy umarłym głosiła Ewangelię: 1P 3:19 bp "mocą którego poszedł też głosić naukę duchom [uwięzionym] w otchłani."

Wracając do cytatu z Koheleta to opisuje on stan umarłych z punktu widzenia żywych. O nieśmiertelności duszy i o zmartwychwstaniu Nie zna pełnej prawdy(por.:  Koh 3:21 bp "(21) Któż wie, czy dech życia synów człowieczych ulatuje ku górze, a dech życia zwierząt zstępuje w dół ku ziemi?")
Jeżeli Kohelet nie dysponował danymi objawionymi, co do życia po śmierci to skąd czerpał wiedzę?

Izrael nie rozwijał się w izolacji, idee obecne w ościennych kulturach przenikały do świadomości potomków Abrahama. Poglądy zawarte między innymi w Koh i Hi przypominają wierzenia ludów Mezopotamii .Arallu , świat zmarłych to ogromny grób, gdzie martwe ciała leżą bez ruchu w stanie półświadomości.

Modlitwa papieża Franciszka w intencji rodziny.


Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa do Świętej Rodziny brzmi następująco:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania
.

23 wrz 2014

Spadkobiercy Boga.


1Kor 15:25-28 bp "(25) Bo trzeba, aby Chrystus królował tak długo, aż "wszystkich nieprzyjaciół położy u swoich stóp". (26) Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, (27) zgodnie ze słowami Pisma Świętego: "Wszystko rzucił pod Jego stopy". Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał. (28) Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich."

Trzeba zauważyć, że podporządkowanie się Bogu nie oznacza degradacji, tylko afirmacje.
 Oczywiście Syn podporządkowany zostanie Ojcu, jako Człowiek.
 Jako Król całego stworzenia odda je swojemu Ojcu, dzięki czemu stworzenie osiągnie swoje przeznaczenie, a przeznaczeniem tym jest zostanie spadkobiercą dóbr przyszłych:

Hbr 1,2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Rz 8:15-17 bp "(15) Nie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze! (16) Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli jesteśmy dziećmi, to i spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami Boga oraz współspadkobiercami z Chrystusem, skoro bowiem razem z Nim cierpimy, razem też z Nim otrzymamy chwałę."
Gal 4:7 bp "(7) Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli jesteś synem, to i spadkobiercą - z łaski Boga."
Mat 21:38 bp "(38) A rolnicy zobaczywszy syna powiedzieli do siebie: To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a zabierzemy jego dziedzictwo. -"

Dziedzictwem tym będzie uczestnictwo w Bożej natury:


2P 1:4 bp "Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."

17 wrz 2014

Natura człowieka.

Katechizm Kościoła Katolickiego:
365 Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę" ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę.

Familiiaris consortio:

11 Człowiek – duch ucieleśniony, czyli dusza wyrażająca się poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha.

15 wrz 2014

Dieta a zbawienie.


Są tacy chrześcijanie, co powołując się na Biblię zabraniają spożywania mięsa, picia wina, a nawet kawy czy herbaty. Co kawy i herbaty to Pismo o nich nie wspomina (nie znano ich wówczas), więc zakaz, co do ich konsumpcji nie ma podstaw.
Zajmijmy się, więc kwestii spożycia mięsa i wina.

WINO:
Rdz 27:25 bp "przysuń mi - powiedział - żebym coś zjadł z tego, co upolował mój syn, i pobłogosławił go z całej duszy. I przysunął mu [potrawę], a on jadł. Podał mu też wino, a on wypił."
Lb 6:20 bp "Kapłan wzniesie te dary obrzędowym ruchem ku Jahwe; jako poświęcone będą one należały do kapłana, oprócz mostka kołysanego ofiarniczo [przed Jahwe] i udźca podniesionego w darze. Potem nazirejczyk może znowu pić wino."
Pwt 14:26 bp "Tam zakupisz za to srebro wszystko, co zechcesz: cielęta, owce, wino, sycerę - wszystko, czego tylko zapragniesz; i tam przed Jahwe, twoim Bogiem, wraz ze swoją rodziną będziesz ucztował radośnie."
Ps 104:15 bp "aby miał wino, co uwesela serce człowiecze, i oliwę, która czyni twarz lśniącą, i chleb, który pokrzepia serce człowieka."
Prz 9:5 bp ""Przybywajcie, spożywajcie mój pokarm, pijcie wino, którem przygotowała!"
Koh 9:7 bp "Dalej więc! W radości chleb swój spożywaj, z weselem w sercu pij swoje wino, Bóg znajduje już bowiem upodobanie w twoich uczynkach."
Jl 2:19 bp "Jahwe dał odpowiedź i rzekł do swego ludu: - Oto wam zsyłam zboże, wino i oliwę, tak że będziecie mieli tego do syta; i nigdy już nie wystawię was na pośmiewisko między narodami."
Jak widać wino jest znakiem błogosławieństwa.

MIĘSO
Rdz 9:2-3 bp "(2) Niech bojaźń i lęk wobec was odczuwają wszystkie zwierzęta ziemi, wszystkie ptaki nieba, wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie; są one oddane w wasze ręce. (3) Wszystko, co się porusza i żyje, ma wam służyć za pokarm, podobnie jak i rośliny zielone; wszystko to daję wam."
Bóg po Potopie dał wszelkie zwierzęta na pokarm, rozróżnienie na czyste i nieczyste zostało wprowadzone za czasów Mojżesza.
Pwt 12:15 bp "Jeśli wszakże będziesz miał chęć, możesz we wszystkich twych osiedlach zabijać zwierzęta i jeść mięso - stosownie do błogosławieństwa, którego udzieli ci twój Bóg, Jahwe; może je spożywać nieczysty i czysty, jak [się spożywa] gazelę czy jelenia."
Pwt 12:20 bp "Gdy twój Bóg, Jahwe, poszerzy twoje granice, jak ci to zapowiedział, a ty pomyślisz sobie: "Zjadłbym mięsa", bo będziesz miał chęć na mięso możesz jeść mięsa do woli."
Pwt 12:27 bp "I złożysz swoje całopalenia, mięso i krew, na ołtarzu twego Boga, Jahwe. Krew zaś z ofiar krwawych wylejesz na ołtarz twego Boga, Jahwe, a mięso będziesz mógł spożyć."
Spożycie mięsa jest, więc uzależnione jedynie przez chęć konsumenta.

MIĘSO ZE ZWIARZĄT NIECZYSTYCH
Mk 7:19 bp "Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste."
Rz 14:14 bp "Wiem bowiem i jestem przekonany - w Panu Jezusie - że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego."
1Kor 10:25 bt "Tak więc wszystko, cokolwiek w jatce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając – dla spokoju sumienia."
Podział na pokarmy czyste i nieczyste został w Nowym Testamencie zniesiony.

Odnośnie spożywania krwi to polecam mój artykuł o tzw. Klauzuli Jakubowej.


Ga 5:1 bt "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!" Ludzkim zakazom tych, którzy "zabraniają…, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę."( 1Tm 4:3 )

14 wrz 2014

Początek Bożego stworzenia. Cześć 2.Greckie słowo αρχε ma dwa znaczenia początek albo zwierzchność, a więc Ap 3,14 można przetłumaczyć jako „Zwierzchnik Bożego stworzenia.”
W ten sposób tłumaczą to określenie niektóre nowe przekłady angielskie:

The Bible in Basic Language (1949/64)
Ap 3:14 bbe "(14) And to the angel of the church in Laodicea say: These things says the true and certain witness, the head of God's new order:"

Holman Christian Standard Bible (2004)
Ap 3:14 csb "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: "The Amen, the faithful and true Witness, the Originator of God's creation says:"

God's Word Translation
Ap 3:14 gwn "(14) "To the messenger of the church in Laodicea, write: The amen, the witness who is faithful and true, the source of God's creation, says:"

The New American Bible
Ap 3:14 nab "(14) "To the angel of the church in Laodicea, write this: " 'The Amen, the faithful and true witness, the source of God's creation, says this:"

New English Translation (2005)
Ap 3:14 net "(14) "To the angel of the church in Laodicea write the following: "This is the solemn pronouncement of the Amen, the faithful and true witness, the originator of God's creation:"

New International Reader's Version (1996)
Ap 3:14 nirv "(14) "Here is what I command you to write to the church in Laodicea. Here are the words of the One who is the Amen. What he gives witness to is faithful and true. He rules over what God has created. He says,"

New International Version (1984)
Ap 3:14 niv "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation."

New Jerusalem Bible
Ap 3:14 njb "(14) 'Write to the angel of the church in Laodicea and say, "Here is the message of the Amen, the trustworthy, the true witness, the Principle of God's creation:"

New Revised Standard Version (1989)
Ap 3:14 nrs "(14) "And to the angel of the church in Laodicea write: The words of the Amen, the faithful and true witness, the origin of God's creation:"

Today's New International Version (2005)
Ap 3:14 tniv "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation."

Young's Literal Translation (1862/98)
Ap 3:14 ylt "(14) 'And to the messenger of the assembly of the Laodiceans write: These things saith the Amen, the witness -- the faithful and true -- the chief of the creation of God;"6 wrz 2014

Przedwieczny, Wszechmogący, Współistotny.


J 1:1-3 bp "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."
Hbr 1:3 bp "(3) On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem"

1.       Skoro Słowo „było na początku” oznacza, że było zawsze, ponieważ nie było czasu przed stworzeniem. Apostoł nie pisze, że Słowo powstało, ale że było.
 Słowo jest przedwieczne.
2.       Jeśli Syn „podtrzymuje wszystko” oraz wszystko „stało się przez Nie” oznacza, że jest On wszechmogący.
3.       Bycie „obrazem Jego istoty” oznacza, że Syn posiada tę samą naturę (istotę), co Ojciec.
                Jest, więc współistotny.

4 wrz 2014

Jednorodzony.


W pismach św. Jana Syn Boży jest kilka razy nazywany Jednorodzonym. :μονογενης :
J 1:14 bp "(14) A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."
J 1:18 bp "(18) Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."
J 3:16 bp "(16) Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3:18 bp "(18) Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."
1J 4:9 bp "(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego."

Ten grecki wyraz, będący tłumaczeniem hebrajskiego yahid (jedyny, drogocenny wyjątkowy) składa się z dwóch członów:
μονος – sam, jedyny
γινομαι – rodzić (np.: Gal 4:4 bp "(4) Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa,")


Określa ono pochodzenie Słowa, które jest narodzeniem z natury Ojca.

3 wrz 2014

Początek Bożego stworzenia.


Ap 3:14 bp "(14) Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:"
Niektórzy powołując się na ten cytat otrzymują, że Jezus jest pierwszym stworzeniem.
Prześledźmy zatem jaka jest relacja miedzy Synem Bożym, a stworzeniem.
Her 1:2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Syn jest zasadą stworzenia.
Kol 1:15-18 bp "(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. (18) On jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,"
Jezus jest stwórcą i celem całego stworzenia. Bóg stworzył wszyto przez swojego Syn.
J 1:2-3 bp "(2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

Określenie Syna jako początku oznacza, że wszystko zostało stworzone "dla Niego i przez Niego".
Syn jest więc Stwórcą razem z Ojcem.Jeszcze inni dowodzą, że Syn jest stwórcą wszystkiego, chociaż sam jest „pierwszym stworzeniem”.
W Starym Testamencie stworzenie jest przypisane jednoznacznie Jahwe:
Rdz 2:4 bp "Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy Jahwe-Bóg stworzył ziemię i niebo,"
Ps 115:15 bp "Bądźcie błogosławieni przez Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 121:2 bp "Moja pomoc nadejdzie od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 124:8 bp "Nasz ratunek w Imieniu Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 134:3 bp "Niech z Syjonu błogosławi ci Jahwe, On, który stworzył niebiosa i ziemię
Iz 45:18 bp "Bo tak mówi Jahwe - Stworzyciel nieba, On - Bóg, Stwórca ziemi, On, który ją uczynił, utwierdził w posadach, a nie po to ją stworzył, aby była pusta, lecz ukształtował ją, by na niej mieszkano: - Ja jestem Jahwe i nie ma innego!"
Jr 10:12 bp "Jahwe stworzył ziemię swą mocą, utwierdził świat swą mądrością, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."
Jr 33:2 bp "Tak mówi Jahwe, który stworzył ziemię, który ją ukształtował i utwierdził; Imię Jego Jahwe:"
Jr 51:15 bp "Jahwe mocą swą stworzył ziemię i świat swą mądrością utwierdził, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."

Skoro w Nowym Testamencie jako stwórca przedstawiony jest Syn, dowodzi to że jest On Bogiem.

30 sie 2014

Duch i dusza.

1Tes 5:23 bp "A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca. Niech wasz duch i dusza, i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa."
Jak rozumieć ten cytat? Czy element niematerialny istoty ludzkiej składał się z dwóch elementów?
Św. Paweł znał tradycje żydowskie ale również był obeznany z kulturą grecką.
W filozofii Arystoteles wyróżniał trzy części duszy:
·         dusza wegetatywna wiąże się z odżywianiem, wzrostem i rozmnażaniem; stanowi formę wszystkich istot żyjących: roślin, zwierząt i ludzi;
·         dusza zmysłowa czyni zdolnym do postrzegania zmysłowego i poruszania się; stanowi formę u zwierząt i ludzi;
·         dusza rozumna (rozum) występuje wyłącznie u ludzi i umożliwia im myślenie

Duch i dusza zatem to część rozumna i zmysłowa Podobnie rozróżniał Apostoł ciało podległe duchowi i ciało podległe zmysłom  [ψυχικον] od [ψυχην].

25 sie 2014

Dusza żyjaca i Duch ożywiający.
1Kor 15:44-47 bt  "(44) zasiewa się ciało zmysłowe [ψυχικον] – powstaje ciało duchowe [πνευματικον]. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. (45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą[ψυχην] żyjącą, a ostatni Adam duchem [πνευμα] ożywiającym. (46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. (47) Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba."


Rozróżnienie miedzy Adamem, a Chrystusem w tym fragmencie Listu do Koryntian oznacza różnicę jakie te Osoby udzielają życia. „Dusza żyjąca” (w odniesieniu do ciała zmysłowego) oznacza człowieka w stanie ziemskiej egzystencji, natomiast „Duch ożywiający” to istnienie nadprzyrodzone.

25 maj 2014

Przypowieść o Bogaczu i Łazarze – fakt czy mit?Wszyscy znamy „Przypowieść o Bogaczu i Łazarzu”: Łk 16,19-31
W tym poście zajmiemy się jej znaczeniem pod kontem nauki o nieśmiertelności duszy.

Na początku określmy czym jest przypowieść:
„Istotą przypowieści jest porównanie dwóch składników. [...] Pierwszy z nich jest obrazem wziętym z życia codziennego, z rzeczywistości znanej rozmówcy lub czytelnikowi. Drugi składnik [...] leży w sferze pojęciowej, [ilustrując] prawdę wyższego rzędu, duchową.” (A. Jankowski „Królestwo Boże w przypowieściach”). Przypowieść nie jest więc bajką, ale mocno trzyma się realiów.
Przypowieść ta jak wynika z miejsca w Ewangelii Łukasza skierowana była do „faryzeuszy chciwych na grosz” (Łk 16,14), którzy jak wiadomo wierzyli w nieśmiertelność duszy:
Wierzą także, że dusze mają moc nieśmiertelną, a ci, którzy pędzą cnotliwe lub występne życie, odbierają w podziemiu nagrodę lub karę. Dusze pierwszych mają możność powrotu do życia, drugich zaś na wieki pozostają zamknięte w więzieniu. Przez te nauki posiedli oni tak znaczny wpływ na ludzi, że we wszystkich sprawach religijnych, odprawianiu modlitw i składaniu ofiar rozstrzygają ich wskazania.” (Józef Flawiusz „Dawne dzieje Izraela” XVIII, I, 3). Przypowieść jest więc mocno osadzona w rzeczywistość znaną słuchaczom.
Sam Jezus podzielał wiarę w istnienie po śmierci jak wynika ze słów skierowanych z krzyża do Dobrego Łotra (Łk 23,23). Nie ma też w Ewangelii polemiki z tą wiarą faryzeuszy, a dla przykładu jest opisany konflikt z tymi, którzy utrzymują „że nie ma zmartwychwstania”.
Nie znajdziemy takiej polemiki również w Listach św. Pawła, który sam był faryzeuszem.
Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że dusza po śmierci posiada świadomość:
Gdyby bowiem śmierć polegała tylko na utracie świadomości, byłby to czysty zysk dla wszystkich złoczyńców. Lecz przeciwnie, każdy, kto posiadał świadomość, zachowuje ją i czeka go kara wieczna. Pozwólcie się więc przekonać i uwierzcie, że to jest prawdą. Nekromancja, badanie wnętrzności niewinnych dzieci, wywoływanie dusz ludzkich i ci, których magowie nazywają mającymi sny i sługami, a także praktyki znachorów niech Was przekonają, że po śmierci dusze ludzkie zachowują świadomość.”(św. Justyn Męczennik „Apologia Pierwsza” 18,1-3)
Przekonania o świadomym istnieniu duszy, jak również o tym że jej los jest różny dla dobrych i złych, rozpowszechnione były w kulturze pogańskiej.

Było by więc bardzo niebezpieczne, pod względem czystości doktryny gdyby taka, opisująca los duszy po śmieci, znalazła się w Ewangelii, gdyby sam Autor nie podzielał tej wiary. To tak jakby Jezus przemawiał w Indiach i mówił o wędrówce dusz ;)

23 maj 2014

Sen śmierci.W Nowym Testamencie śmierć jest często przedstawiana jako sen, chociaż znane mu są też słowa wprost opisujące śmierć.
Czy chodzi tu o zwykły eufemizm? A może za tym kryje się coś więcej?
Przyjrzyjmy się odpowiednim cytatom.
W tekście grackim na określenie śmierci jako snu występują dwa czasowniki:

καθευδω
Mat 9:24 bp  "(24) mówił: Idźcie sobie, bo dziewczynka nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali się z Niego."
Mar 5:39 bp  "(39) Kiedy wszedł, mówi do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? To dziecko nie umarło, ale śpi."
Łk 8:52 bp  "(52) A wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział: Nie płaczcie, ona nie umarła, ale śpi."
Powyższe trzy cytaty dotyczą wskrzeszenia córki Jaira.
1Tes 5:10 bp  "(10) który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli."
Cytat dotyczy śmierci chrześcijan, w kontekst mam odniesienia do zmartwychwstania
.
κοιμαομαι
Mt 27:52 bp  "(52) I pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały."
Zmartwychwstanie sprawiedliwych podczas śmierci Jezusa.
J 11:11 bp  "(11) To rzekł. A potem mówi im: Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić."
Cytat z opisu wskrzeszenia Łazarza.
Dz 7:60 bp  "(60) W końcu upadł na kolana i zawołał donośnym głosem: "Panie, nie poczytaj im tego za grzech!" Po tych słowach skonał."
Z opisu śmierci św. Szczepana.
Dz 13:36 bp  "(36) Dawid bowiem, wypełniwszy za życia swego wolę Bożą, umarł. Został złożony przy swoich ojcach i uległ rozkładowi."
Cytat z kazania Pawła w synagodze o zmartwychwstaniu Jezusa.
1Kor 7:39 bp  "(39) Żona związana jest węzłem małżeńskim, dopóki żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może swobodnie poślubić, kogo tylko zechce pod warunkiem, że będzie to małżeństwo w Panu."
Powyższa rada dotyczy wypadku śmierci chrześcijanina, ponieważ w wypadku małżeństw mieszanych św. Paweł pozwalał na rozstanie.
1Kor 11:30 bp  "(30) Oto dlaczego jest wśród nas tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli."
1Kor 15:6 bp  "(6) następnie przeszło pięciuset braciom, z których większość żyje dotąd, a niektórzy pomarli.
Obydwa cytaty dotyczą śmierci chrześcijan.
1Kor 15:18 bp  "(18) a ci, którzy umarli w wierze w Chrystusa, poginęli."
1Kor 15:20 bp  "(20) A jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli."
1Kor 15:51 bp  "(51) Oto oznajmiam wam tajemnicę - nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni."
Z rozdziału listu dotyczącego zmartwychwstania.
1Tes 4:13-15 bp  "(13) Nie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, którzy nadziei nie mają. (14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim. (15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych,"
Z tekstu o zmartwychwstaniu chrześcijan.
2P 3:4 bp  "(4) mówiąc: "Gdzie jest zapowiedź Jego przyjścia? Odkąd bowiem pomarli ojcowie, wszystko tak samo trwa [jak] od początku stworzenia"."
O śmierci chrześcijan.

Wnioski:
1. Śmierć jako sen przedstawiania jest w kontekstach dotyczących zmartwychwstania.
2. Snem jest też określana śmierć chrześcijan.
Sen śmierci nie oznacza więc stanu niebytu ale oczekiwanie na zmartwychwstanie.

19 maj 2014

Czym jest duch?


O wskrzeszeniu córki Jaira czytamy:
Łk 8:55 bt  "(55) Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść."

Czym jest wspomniany duch, czy jest to jakaś forma energii? A może jakaś nieświadoma forma bytowania?
Zanalizujmy inne cytaty z Nowego Testamentu:
1Kor 2:11 bt "Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży."
Duch jest więc świadomy i rozumny skoro może poznawać. A po śmierci?
Łk 24:37 bt "Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha."
Hbr 12:23 bt "i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu,"
Jak czytamy duchy sprawiedliwych znajdują się w niebiosach. Mogą się też objawić żyjącym na ziemi.
Jak wynika z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu duchy są w stanie nagrody lub kary, a więc zachowują pamięć i tożsamość.

9 maj 2014

Tajemnica płócien.

W Ewangelii św. Jana w rozdziale 20. mamy opis jak dwaj uczniowie znaleźli się przy pustym grobie Jezusa w poranek Zmartwychwstania. Ujrzeli tam płótna i chustę. Co ewangelista chciał nam przekazać w tym opisie? Przeanalizujmy zapis Ewangelii.


J 20:5-7 bp "(5) I nachyliwszy się widzi leżące płócienne taśmy. Nie wszedł jednak do środka. (6) Przychodzi też Szymon Piotr, który biegł za nim. I wszedł do grobowca, i widzi leżące płócienne taśmy [οθονια] (7) i chustę [σουδαριον], która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płóciennymi taśmami, ale osobno zwiniętą na innym miejscu."
                σουδαριον – chusta
                οθονια (forma podstawowa: οθονιον) – kawałek płótna, płócienny bandaż

Odnośnie pogrzebu Jezusa mamy:
J 19:40 bp "(40) Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli [εδησαν] je płóciennymi taśmami [οθονιοις ]razem z wonnościami, stosownie do żydowskich zwyczajów pogrzebowych."
W Ewangelii Jana mamy jeszcze jeden opis zwyczajów pogrzebowych:
J 11:44 bp "(44) Umarły wyszedł z nogami i rękami powiązanymi [δεδεμενος ] taśmami [κεδεμενος], a twarz jego była owinięta chustą [σουδαριω]. Mówi im Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść."
                δεδεμενος; εδησαν (forma podstawowa: δεω)- wiązać
                κεδεμενος (f.p.: κειρια)- opaska

Z opisów wynika, że ciało Jezusa owinięto czymś w rodzaju bandaży, a głowę zasłonięto chustą.

Wynika z tego, że Jezus w chwili zmartwychwstania „przeniknął” płótna, bo gdyby zwyczajnie wstał nie mógłby wyplątać się z płócien. 

4 maj 2014

Wspamiała budowla.

Pismo Święte jest wspaniała budowlą, którą na­leży nie tylko czcić,
ale w której trzeba mieszkać.

Paul Claudel

27 kwi 2014

Odsunięty kamień od grobu.


W Ewangelii jest wspomniane, że Jezus po zmartwychwstaniu pojawił się w Wieczerniku pomimo zamkniętych drzwi. Jednak wszyscy ewangeliści wspominają o odsuniętym kamieniu prze wejściu do grobu. Czy Zmartwychwstały nie mógł po prostu „przeniknąć” kamienia podobnie jak drzwi?
Przyjrzyjmy się relacji św. Marka :

Mk 16:1-7 bp  "(1) Kiedy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome kupiły wonności, aby skropić nimi Jezusa. (2) I wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przychodzą do grobu, kiedy wzeszło słońce. (3) I mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? (4) Podniósłszy oczy widzą, że kamień jest odsunięty, a był bardzo wielki. (5) Kiedy weszły do grobu, zobaczyły młodzieńca, siedzącego po prawej stronie i odzianego w białą szatę. I strach je ogarnął. (6) A on im mówi: Nie bójcie się, szukacie Jezusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowano? Zmartwychwstał! Nie ma Go tu! Oto miejsce, gdzie Go położyli. (7) Ale idźcie powiedzieć Jego uczniom i Piotrowi: On idzie przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.Pusty grób był pierwszym znakiem zmartwychwstania. Nie chodzi więc o to w jaki sposób Jezus opuścił miejsce spoczynku, ale o fakt cielesnego powstania z martwych.

Święty Janie Pawle II módl się za nami 

11 kwi 2014

Wątpliwości


Kardynał Walter Kasper:
Jeśli osoba rozwiedziona w nowym związku: (1) wyraża żal za klęskę pierwszego małżeństwa, (2) wyjaśniła i uporządkowała zobowiązania wynikające z pierwszego małżeństwa, o ile jest ostatecznie wykluczone, by mogła powrócić, (3) nie może bez powodowania kolejnych win porzucić obowiązków podjętych wraz ze związkiem cywilnym, (4) w drugim związku stara się żyć jak najlepiej wedle swoich możliwości wychodząc od wiary i wychowując w wierze swoje dzieci, (5) pragnie sakramentów jako źródła siły w swoim położeniu: otóż czy powinniśmy albo czy możemy takiej osobie – po odpowiednim czasie na znalezienie w sobie nowego kierunku (metanoia) – odmówić sakramentu pokuty a następnie komunii?

Katechizm Kościoła Katolickiego:
1650 W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak Przymierza i wierności Chrystusowi, i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości.

Propozycja kard. Kaspera budzi moje wątpliwości:
1. Czy można udzielić komuś rozgrzeszenia kto nie ma postanowienia poprawy?

2.Dlaczego ludziom żyjącym w związkach niesakramentalnych nie można zaproponować życia w czystości, jeśli chcą one przystępować do sakramentów?

3. Czy wprowadzenie proponowanej zmiany nie będzie faktycznie „legalizacją” rozwodu i nowych związków?

4. Czy nie spowoduje to zachęty dla osób samotnych po rozwodzie do zawierania nowych związków?

5. Czy taka zmiana nie da osobą żyjącym obiektywnie w grzechu ciężkim, fałszywego poczucia bezpieczeństwa co do własnego zbawienia?


14 lut 2014

Odrośnięta noga

Ateiści zarzucają ,że nie przydarzył się jeszcze cud aby komuś odrosła stracona kończyna, a jednak miało miejsce takie zdarzenie. Uzdrowienie Miguela Pellicera tzw. Cud z Calandy. 29 marca 1640 roku wieczorem Miguel Pellicer przebywał w domu rodziców. W obecności rodziny i sąsiadów odpiął protezę i położył się spać na prowizorycznym posłaniu w izbie rodziców (jego łóżko było zajęte przez korzystających z prawa noclegu przejeżdżających żołnierzy). Po pewnym czasie rodzice ujrzeli, że syn ma obie nogi. Prawa noga była taka jak przed wypadkiem, łącznie z bliznami po doznanych niegdyś urazach. Miguel Pellicer stwierdził, że śniło mu się, iż przebywa w kaplicy Matki Boskiej w Saragossie i smaruje nogę olejem pozostałym z palących się tam lamp, podobnie jak to czynił w czasie swojej rekonwalescencji.

13 lut 2014

Papież Franciszek o Mszy Świętej


„Gdy sprawujemy Mszę, nie robimy przedstawienia odtwarzającego Ostatnią Wieczerzę – mówił Papież. – Nie, to nie jest widowisko, ale coś całkiem innego. To po prostu jest Ostatnia Wieczerza. To jest właśnie przeżywanie po raz kolejny Męki i odkupieńczej Śmierci Pana. To jest teofania: Pan staje się obecny na ołtarzu, by zostać ofiarowany Ojcu dla zbawienia świata. Często słyszymy albo sami mówimy: «Muszę iść na Mszę, muszę posłuchać Mszy». Mszy się nie słucha, ale się w niej uczestniczy, bierze się udział w tej teofanii, w tej tajemnicy obecności Pana wśród nas”.

26 sty 2014

Czy katolicki kałan jest pośrednikiem między Jezusem a wiernymi?


Protestancki punkt widzenia:
Wierzący są nazwani „królami i kapłanami” oraz „królewskim kapłaństwem” jako odzwierciedlenie ich uprzywilejowanego statusu dziedziców królestwa Wszechmogącego Boga i Baranka. Z powodu tej uprzywilejowanej bliskości z Bogiem, żaden inny ziemski pośrednik nie jest potrzebny
Nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego:
1545 Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: "Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami"
1548 W służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana jest obecny w swoim Kościele sam Chrystus jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan odkupieńczej ofiary, Nauczyciel Prawdy. To właśnie wyraża Kościół, mówiąc, że kapłan na mocy sakramentu święceń działa "w osobie Chrystusa-Głowy" (in persona Christi Capitis):Jest więc jeden i ten sam Kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą Osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem dzięki konsekracji kapłańskiej upodabnia się do Najwyższego Kapłana i posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi).

Wnioski:
Według nauki Kościoła „kapłan – człowiek” nie jest pośrednikiem między Jezusem a wiernymi, ale uobecnia jedyne kapłaństwo Chrystusa.

1 sty 2014

Pochwycenie (porwanie; uniesienie) Kościoła – kiedy nastąpi ?Niektórzy twierdzą że pochwycenie nastąpi przed czasem ucisku.
Porównajmy dwa cytaty z 1.i 2. Listu do Tesaloniczan:
1Tes 4:15-17 bp  "(15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych, (16) że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17) Następnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy."
Kiedy jednak nastąpi to uniesieni (albo jak mówią niektórzy pochwycenie czy porwanie) Kościoła przed czy po okresie prześladowań i panowania Antychrysta? Św. Paweł precyzuje to w kolejnym liście do wiernych w Tesalonikach:
2Tes 1:6-10 bp  "(6) Będzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) a wam, uciśnionym, da odpoczynek razem z nami w dniu objawienia, gdy Pan Jezus zstąpi z nieba w płomieniach ognia, z aniołami, zwiastunami swej mocy. (8) Wymierzy On zapłatę tym, którzy nie chcą uznać Boga i nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (9) Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu (10) w dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego."
2Tes 2:3-4 bp  "(3) Niech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) przeciwnik, wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem."
Jak widać z powyższego zestawienie będzie tylko jedno przyjście Pana w czasie ucisku Kościoła ze strony Antychrysta.


A jak będzie wyglądać samo Pochwycenie? Zajrzyjmy do Ewangelii według św. Mateusza:
Mt 13:41 bp "Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów i zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,"
Mt 24:31 bp "I pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego."