15 sie 2016

Dogmat Trójcy Świętej w Biblii.
 

"Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie." (z prefacja o Trójcy Świętej)

"ODRĘBNOŚĆ OSÓB"

Syn rodzony przez Ojca:

J 1:14 Bp "A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 8:42 Bp "Powiedział im Jezus: - Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście Mnie, bo ja wyszedłem i przychodzę od Boga. Nie przyszedłem od siebie, ale On mnie posłał."

Lk 10:22 Bp "Ojciec dał Mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."

Hbr 1:5 Bp "Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): 'Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził'? I znowu: 'Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem'?"

Hbr 5:5 Bp "Również i Chrystus nie sam siebie obdarzył godnością arcykapłańską, ale Ten, kto powiedział do Niego: 'Synem moim jesteś, jam ciebie dziś zrodził',"

Pochodzenie Ducha Św.:

Mt 10:20 Bp "Bo nie wy będziecie tymi, którzy mówią, ale Duch Ojca waszego, który przez was będzie mówił."

J 15:26 Bp "Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo."

J 16:13-15 Bp "A kiedy On, Duch prawdy przyjdzie, będzie waszym przewodnikiem w drodze do pełnej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale powie, co usłyszy, i oznajmi wam to, co ma nastąpić.(14) On Mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.(15) Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem: Z mojego weźmie i wam oznajmi."

J 20:22 Bp "Po tych słowach tchnął na nich i mówi: - Weźcie Ducha Świętego."

Dz 16:7 Bp "Gdy skierowali się ku Myzji, próbowali wyruszyć do Bitynii, ale znowu nie pozwalał im Duch Jezusa."

Ga 4:6 Bp "Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"

1Kor 2:10 Bp "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębię samego Boga."


 

Syn różny od Ojca:

Mt 3:17 Bp "A głos z nieba mówił: - To jest mój Syn ukochany, upodobałem Go sobie."

Mt 26:64 Bp "Mówi mu Jezus: - Tak, to Ja. A powiadam wam, odtąd zobaczycie 'Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Mocy' i przychodzącego na obłokach nieba'."

J 5:37 Bp "To właśnie Ojciec, który Mnie posłał, daje świadectwo o Mnie. Wyście nigdy nie słyszeli Jego głosu i nie widzieliście Jego oblicza."

J 8:16 Bp "A kiedy już będę sądził, sąd mój będzie prawdziwy, bo nie jestem sam, ale (jest nas dwóch), Ja i Ojciec, który Mnie posłał."

J 17:5 Bp "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie swą wielką chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał."

J 17:21 Bp "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze Mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał."

Dz 7:55 Bp "Szczepan napełniony Duchem Świętym patrzył w niebo i widział chwałę Bożą oraz Jezusa po prawicy Bożej."

Hbr 1:2-3 Bp "w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone.(3) On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. On dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł w niebie po prawicy (Bożego) Majestatu."


 

Duch różny od Obydwóch:

J 14:16-17 Bp "A Ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze.(17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna. A wy Go znacie, bo mieszka i jest w was."

J 14:26 Bp "A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."

J 16:7 Bp "Lecz Ja mówię wam prawdę: Lepiej dla was, że Ja odchodzę, bo jeślibym nie odszedł, Obrońca nie przyszedłby do was, jeśli zaś nie odejdę, poślę Go do was."


RELACJE MIĘDZY OSOBAMI:
Ojca przez Syna i Syna przez Ojca:
J 13:31-32 bt  "(31) Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. (32) Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy."
J 17:1 bt  "(1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył"
J 17:4-5 bt  "(4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał."
Syna przez Ducha:

J 16:14 bt  "(14) On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi."

 

"JEDNOŚĆ W ISTOCIE":

Mt 11:27 Bp "Ojciec dał mi wszystko, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 14:10 Bp "Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu i że Ojciec jest we Mnie? To, co wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, który mieszka we Mnie, dokonuje swoich dzieł."

1Kor 2:10 Bp "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębię samego Boga."


 

"RÓWNOŚĆ W MAJESTACIE":

J 1:1-2 Bp "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.(2) Ono było na początku u Boga."

J 5:19 Bp "Rzekł im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli Syn nie widzi, że Ojciec działa, to nie może nic czynić sam od siebie. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo."

J 5:26 Bp "Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie."

J 8:58 Bp "Powiedział im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, JAM JEST!"

J 12:45 Bp "A kto Mnie widzi, widzi i Tego, który Mnie posłał."

J 14:9 Bp "Mówi mu Jezus: - Tak dawno już jestem z wami i jeszcze Mnie nie znasz, Filipie? Kto Mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić: Pokaż nam Ojca?"

J 14:13 Bp "I o cokolwiek poprosicie w imię moje, spełnię, aby Ojciec został uwielbiony w Synu."

J 17:5 Bp "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie swą wielką chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał."

Dz 5:3-4 Bp "Piotr zaś powiedział: 'Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za posiadłość.(4) Czyż nie twoją własnością była posiadłość i czyż nie twoje były pieniądze z jej sprzedaży? Czemu w sercu twoim zrodziła się myśl o tym czynie? Nie ludzi oszukałeś, lecz Boga'."

Flp 2:6 Bp "On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,"

J 14:20-21 Bp "Owego dnia poznacie, że Ja jestem w moim Ojcu i wy we Mnie, i Ja w was.(21) Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten Mnie miłuje. A tego, kto Mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i Ja go umiłuję, i objawię mu siebie."

1Kor 12:3-7 Bp "Dlatego oznajmiam wam: podobnie jak nikt nie może powiedzieć pod wpływem Ducha Bożego: 'Niech Jezus będzie przeklęty', tak samo bez wpływu Ducha Świętego nikt nie może mówić: 'Jezus jest Panem'.(4) Istnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam.(5) Są rozmaite rodzaje posług, a ten sam Pan.(6) Istnieją rozmaite sposoby działania, lecz ten sam jest Bóg, działający wszystko we wszystkich.(7) Duch objawia się każdemu dla wspólnego dobra."
Trójca „ekonomiczna" to Trójca taka jaka objawia się w historii (ekonomii) zbawienia.
1. W poczęciu Jezusa:
Łk 1:35 pau "Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."
2. Podczas chrztu:
Mk 1:10-11 pau "(10) Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. (11) I rozległ się głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie".
3.Podczas publicznej działalności:
Łk 4:18 pau "Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie, abym zniewolonych uczynił wolnymi,"
4. Ofiara krzyżowa:
Hbr 9:14 pau "(14) to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego sam siebie złożył jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu!"
5. W Zmartwywstaniu i wywyższeniu:
Rz 1:4 pau "(4) Według Ducha Świętości - przez powstanie z martwych został ukazany pełnym mocy Synem Bożym."
6. W Kościele:
J 14:16 pau "A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze,"
Dz 2:33 pau "(33) Kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga i otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego, wylał Go, jak to sami widzicie i słyszycie."
7.W usprawiedliwieniu:
Rz 8:15-17 pau "(15) Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście Ducha, który czyni was dziećmi. W Nim wołamy: Abba, Ojcze! (16) Właśnie ten Duch zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, o ile razem z Nim cierpimy, abyśmy też wraz z Nim doznawali chwały."
Ga 4:4-6 pau "(4) Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach Prawa, (5) aby uwolnić tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy się stali przybranymi dziećmi. (6) A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
8. Zamieszkanie Osób w duszy:
1Kor 3:16 pau "Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?"
J 14:23 pau "(23) Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać."
9.W Paruzji:

Rz 8:10-17 pau " (10) Lecz jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest śmiertelne z powodu grzechu, Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. (11) Jeśli więc mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi. (12) Nie jesteśmy więc, bracia, dłużnikami ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. (13) Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Jeżeli jednak z pomocą Ducha usuniecie uczynki ciała, będziecie żyli. (14) Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (15) Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście Ducha, który czyni was dziećmi. W Nim wołamy: Abba, Ojcze! (16) Właśnie ten Duch zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, o ile razem z Nim cierpimy, abyśmy też wraz z Nim doznawali chwały.


Formuły Trynitarne w Nowym Testamencie:
1Kor 12:4-6 Bp "Istnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam.(5) Są rozmaite rodzaje posług, a ten sam Pan.(6) Istnieją rozmaite sposoby działania, lecz ten sam jest Bóg, działający wszystko we wszystkich."
1Kor 12:4-6 WHNU "διαιρεσεις δε χαρισματων εισιν το δε αυτο
πνευμα(5) και διαιρεσεις διακονιων εισιν και ο αυτος κυριος(6) και διαιρεσεις ενεργηματων εισιν { και ο | ο δε } αυτος θεος ο ενεργων τα παντα εν πασιν"

2Kor 13:13 Bp "Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi."
2Kor 13:13 Tisch "η χαρις του κυριου ιησου χριστου και η αγαπη του θεου και η κοινωνια του
αγιου πνευματος μετα παντων υμων"

Ef 4:4-6 Bp "Jest jedno Ciało i jeden Duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie.(5) Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;(6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który (jest i działa) ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich."
Ef 4:4-6 WHNU "εν σωμα και εν πνευμα καθως { [και] | και } εκληθητε εν μια ελπιδι της κλησεως υμων(5) εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα(6) εις θεος και πατηρ παντων ο επι παντων και δια παντων και εν πασιν"
1P 1:2 Bp  „do wybranych zgodnie z uprzednim planem Boga Ojca, przez uświęcenie w Duchu, do uległości (ewangelii) i do pokropienia Krwią Jezusa Chrystusa! Łaska i pokój niech będzie w pełni waszym udziałem!”
1P 1:2 WHNU  „κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη” 
Mt 28:19 Bp "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."
Mt 28:19 WHNU "πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος"
J 15:23-26 Bp "Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi też mojego Ojca.(24) Gdybym wśród nich nie dokonał dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu, lecz teraz ujrzeli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i mojego Ojca.(25) Tak się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: 'Znienawidzili Mnie bez powodu'.(26) Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo.
J 15:23-26 WHNU "ο εμε μισων και τον πατερα μου μισει(24) ει τα εργα μη εποιησα εν αυτοις α ουδεις αλλος εποιησεν αμαρτιαν ουκ ειχοσαν νυν δε και εωρακασιν και μεμισηκασιν και εμε και τον πατερα μου(25) αλλ ινα πληρωθη ο λογος ο εν τω νομω αυτων γεγραμμενος οτι εμισησαν με δωρεαν(26) οταν ελθη ο παρακλητος ον εγω πεμψω υμιν παρα του πατρος το πνευμα της αληθειας ο παρα του πατρος εκπορευεται εκεινος μαρτυρησει περι εμου"
Jud 1:20-21 bp  "(20) Wy zaś, umiłowani, wznoście swoją budowę na waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym, (21) trwajcie w miłości Bożej, wyczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa [dającego] życie wieczne!"


JEZUS WYSTĘPUJE W "ROLI" JAKĄ STARY TESTAMENT PRZYPISYWAŁ JAHWE:
O Ojcu:
1J 1:5 pau "(5) Takie jest orędzie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam głosimy: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności."
O Jezusie
J 3:19 pau "(19) Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe."
J 8:12 pau "(12) Jezus po raz kolejny przemówił do nich: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".
J 12:35 pau "(35) Jezus odparł im: „Jeszcze krótki czas światłość będzie wśród was. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, aby nie ogarnęła was ciemność. Ten bowiem, kto porusza się w ciemności, nie wie, dokąd zmierza."
J 12:46 pau "(46) Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności."
Wniosek: Syn jest światłością jak Ojciec
Iz 42:8 pau "Ja jestem PANEM - to jest moje imię. Chwały mojej nie oddam innemu ani czci mojej bożkom!"
Iz 48:11 pau "Ze względu na Mnie, ze względu na Mnie samego tak czynię, aby moje imię nie było znieważane. Chwały mojej nie oddam innemu!"
Iz 45:23 pau "Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!"
Flp 2:10 pau "aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,"
J 12:41 pau "(41) Izajasz wypowiedział te słowa, ponieważ miał widzenie Jego chwały i o Nim prorokował."
Skoro Bóg nie odda swojej chwały innemu to Syn musi być współistotny (ma tę samą naturę )z Ojcem
 • O Ojcu:
 • Iz 44:6 pau "Tak mówi PAN, król Izraela i jego odkupiciel, PAN Zastępów: „Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, a poza Mną nie ma bogów!"
 • Iz 48:12 pau "Słuchaj Mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem! To Ja jestem! Ja jestem pierwszy, Ja również jestem ostatni!"
 • O Synu:
 • Ap 1:17 pau "Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy do Jego stóp. On jednak położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: „Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni,"
 • Ap 2:8 pau "Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był umarły i ożył."
 • Ap 22:13 pau "Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec."
 • Dzień Jahwe zastąpiony został Dniem Jezusa:
 • 1Kor 1:8 pau "On będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzutu na Dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa."
 • Iz 11:4 pau "lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców."
 • 2Tes 2:8 pau "a objawi się niegodziwiec, którego Pan Jezus zniszczy tchnieniem swoich ust i zgładzi majestatem swego przyjścia."
KATOLICKIE ROZUMIENIE DOGMATU O TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Izraelskie rozumienie Boga było dynamiczne i funkcyjne, to znaczy Boga widziano w działaniu oraz pod kontem roli, jaką pełni wobec ludzi. Wyznanie wiary przybiera w Boga w Starym Testamencie dwie główne formy: wyliczenie Jego zbawczych czynów oraz Imiona Boże, przy czym imię w Biblii to sama natura i tożsamość.

Imiona Boże ze Starego Testamentu rozdzielono w Nowym między trzy Osoby Trójcy, nazywając Ojca Bogiem, Syna – Panem, a Ducha Świętym.

por. M. Wojciechowski „Biblijny pogląd na świat”

Z całej Biblii a szczególnie z NT wynika że: 
1. Ojciec daje nam Ducha przez Syna 
2.W Duchu przez Syna mamy dostęp do Ojca 
3. Spotykając Jezusa i Ducha Świętego spotykamy Boga

Samoudzielanie się Boga światu nazywane jest w swej pierwotności Ojcem, w swej zasadzie wkraczania w historię - Synem, a w swej zasadzie daru i jego osobowej recepcji ze strony człowieka - Duchem Świętym. Jezus jest Obecnością Bożą pośród nas, ale nie jest Ojcem ani Duchem, Duch Święty jest doświadczany jako samodarowanie się Boga, ale nie jest ani Ojcem , ani Synem.
Czesław S. Bartnik "Dogmatyka katolicka


Z Objawienie Bożego wynika, ze Ojciec, Syn, Duch święty – Trzej rzeczywiście odrębni – są jednym jedynym Bogiem. Na ich odrębność wskazują odróżniające Ich imiona. O Ich jedności świadczy wspólny udział w jednym i tym samym Bóstwie. Każda Osoba posiada w pełni jedną i tą samą naturę Boską.
Imię Ojciec wskazuje, że jest Bogiem od nikogo niepochodzącym. Imię Syn świadczy o Jego pochodzeniu od Ojca, chodzi tu o zrodzenie na sposób duchowo-umysłowy. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, jako od jednej zasady przez jedno tchnienie, jest to pochodzenie przez czynność woli – na sposób miłości.
Czynnikiem konstytuującym Osoby są relacje, czyli wzajemne odniesienia Osób do siebie, mające źródło w pochodzeniu. Wyróżniamy cztery relacje: ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne i tchnienie bierne, z których trzy pierwsze są osobami.


Z powodu jedności natury Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu; Duch jest cały w Ojcu, cały w Synu. Jest to wzajemne udzielanie się przez pochodzenie, oraz współprzenikanie.

Eschatologia Starego Testamentu.Historię zbawienia w Starym Testamencie można streścić, jako próbę odbudowy Ogrodu Eden.
Po upadku pierwszych rodziców dalszą degradację ludzkości zakończył potop. Przymierze z Noem było odnowieniem przymierza z Adamem: Rdz 9:1 pau "(1) Bóg pobłogosławił więc Noego i jego synów, mówiąc im: „Bądźcie płodni, mnóżcie się i napełniajcie ziemię."
Jednak ta próba kończy się fiaskiem. Rozproszenie ludzkości jest jakby potopem, z którego „wyratowany” został Abraham Rdz 12:1-2 pau "(1) PAN powiedział do Abrama: „Zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca, i idź do kraju, który ci wskażę. (2) Uczynię cię bowiem wielkim narodem. Będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem." Gen 12:7 pau "(7) Pewnego dnia PAN ukazał się Abramowi i powiedział: „Twojemu potomstwu daję ten kraj". Abram zbudował w tym miejscu ołtarz dla PANA, który mu się ukazał."
Ogrodem Eden ma być ziemia Kanaan, „kraj mlekiem i miodem” płynący z Świątynią znakiem obecności Boga.
Jednak niewierności Izraelitów doprowadziły do zburzenia Świątyni i deportacji ludności.
Częściowy powrót z niewoli i skromna odbudowa Świątyni nie spełniały do końca oczekiwań repatriantów. Oczekiwano „złotego wieku”:
Tb 14:5-7 pau "(5) Jednak Bóg znowu zmiłuje się nad nimi i sprawi, że powrócą do kraju Izraela. I na nowo odbudują dom Boży, chociaż nie tak, jak pierwszy - dopóki nie wypełni się ustalony czas. Wtedy to powrócą z wygnania i odbudują Jeruzalem w całej świetności, i zostanie w niej odbudowany dom Boży, jak to zapowiadali prorocy Izraela. (6) Wtedy wszystkie narody na ziemi zwrócą się do Boga i prawdziwie będą Mu służyć w bojaźni. Wszyscy odrzucą swoje bóstwa i tych, którzy ich zwodzili, i w sprawiedliwości będą wielbić Boga wieków. (7) Wszyscy Izraelici, którzy ocaleją w tych dniach, bo prawdziwie pamiętali o Bogu, zgromadzą się i pójdą do Jeruzalem. Na wieki zamieszkają bezpiecznie w ziemi Abrahama, która będzie im dana na nowo. Ci, którzy prawdziwie miłują Boga, będą się cieszyć, a dopuszczający się grzechu i niesprawiedliwości znikną z powierzchni ziemi."
Iz 66:18-24 pau "(18) Ale Ja znam ich czyny i myśli! Przybędę, aby zgromadzić wszystkie narody i języki, a one przyjdą i ujrzą moją chwałę! (19) Dam im znak i poślę ocalałych spośród nich do narodów: do Tarszisz, Put, Lud, Meszek, do Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, gdzie jeszcze nie słyszano o Mnie i nie widziano mojej chwały. Oni będą głosili moją chwałę wśród narodów (20) i przyprowadzą wszystkich waszych braci spośród wszystkich narodów jako dar ofiarny dla PANA, na koniach i wozach, w lektykach, na mułach i wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalem - mówi PAN - tak jak Izraelici przynoszą do świątyni PANA dar ofiarny w czystych naczyniach! (21) Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów i lewitów - mówi PAN. (22) Bo podobnie jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, będą trwały przede Mną - wyrocznia PANA - tak też będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię! (23) Co miesiąc w święto nowiu i co tydzień w szabat wszyscy ludzie będą przybywali, aby oddać Mi pokłon - mówi PAN. (24) A gdy będą wychodzić, będą oglądać zwłoki ludzi, którzy buntowali się przeciwko Mnie. Bo ich robak nie umrze, a ogień nie zgaśnie. I będą odrazą dla wszelkiego stworzenia."
Jest to jednak nadal ziemski Raj, w którym ludzie będą się rodzić i umierać, nie oczekiwano również zmartwychwstania, karą dla grzeszników ma być śmierć cielesna:
Iz 65:20 pau "Nie będzie tam już niemowlęcia, żyjącego tylko kilka dni, ani też starca, który nie dożyłby sędziwego wieku. Będzie uchodził za młodzieńca, kto umrze jako stuletni, a kto by nie dożył stu lat, będzie uchodził za dotkniętego klątwą."


Idea zmartwychwstania jak i szczęśliwości pośmiertnej pojawią się w okresie Machabejskim. Początkowo są one niezależne, twórczo połączone zostały w zaraniu nowej ery:
2Mch 7:11 pau "mówiąc odważnie: „Niebo mi je dało, ale z powodu Jego praw nimi gardzę i mam nadzieję od Niego otrzymać je ponownie".
Mdr 3:1 bp "Dusze zaś sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dotknie ich żadne cierpienie."

„Czyż nie wiecie, że ludzie, którzy schodzą ze świata zgodnie z prawem natury i oddają dług otrzymany od Boga, kiedy dawca pragnie go odebrać, osiągają chwałę wieczną, domy i rodziny ich mają bezpieczne trwanie, dusze zaś pozostają czyste i posłuszne i otrzymują najświętsze miejsce w niebie, skąd po upływie wieków znów wstępują w nieskazitelne ciała? Natomiast dla dusz tych, co w szaleństwie ręce przeciw samym sobie obracają, przeznaczone jest szczególnie ciemne miejsce w Hadesie, a Bóg, ich ojciec, karze także potomnych za grzechy przodków” Józef Flawiusz, „Wojna żydowska”, Księga trzecia VIII, 5, wersety 374, 375

13 sie 2016

Creatio continua a istnienie cudów.


Aby pogodzić dogmat wiary o Stworzeniu z ewolucjonizmem powstała w XX w teoria  creatio continua czyli, że jeden stwórczy akt Boga obejmuje całość dziejów wszechświata od początku do doprowadzenia Kosmosu do Chrystusa Omegalnego, który niejako przyciąga do siebie stworzenie.
Teoria ta daje miejsce na istnienie przyczyn drugorzędnych, tak że jedne byty mogą przekształcać się w inne. Z pierwotnego chaosu cząstek (dzięki ich wewnętrznej dynamice) powstają większe struktury: gwiazdy, galaktyki, gromady. Synteza gwiazdowa daje początek cięższym pierwiastkom, z których powstają związki chemiczne i ostatecznie życie, ewoluujące od pierwotnych organizmów do życia świadomego - osobowego.
Do ujemnych stron tej teorii zaliczyć trzeba braku miejsca na cuda (w klasycznym rozumieniu) w tym też bezpośrednie tworzenie indywidualnej duszy rozumnej. Cud byłby to aktem stwórczym w akcie stwórczym. 
Gdyby natomiast cuda były wpisane w jedyny akt stwórczy mielibyśmy do czynienia z krańcowym determinizmem, nie pozostawiającym miejsca na wolność stworzeń. Trudno tez było by znaleźć wyjaśnienie na czym polega Opatrzność. Krótko mówiąc Bóg byłby zbyt transcendentny.

Wyjściem z sytuacji byłoby przyjecie, że Bóg jest obecny nie tylko "na zewnątrz" aktu stworzenia, ale jest też w nim immanentnie, czuwając i gwarantując wolność stworzeń, oraz interweniując gdy jest taka konieczność.
Taka obecność jest możliwa w Duchu Świętym:
Ps 104:30 pau "Posyłasz swego ducha, a są stworzone. I odnawiasz oblicze ziemi."