27 mar 2016

Pierworodny stworzenia.


Dlaczego Syn jest nazwany Pierworodnym wobec stworzenia?

Syn będąc Obrazem Ojca jest Wzorem który zawiera wszechświat i przez który Ojciec stwarza wszystko.
Kol 1:16 pau "gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone."

23 mar 2016

Trójca Święta w Starym Testamencie


Bóg działa przez swoją Mądrość/Słowo i Ducha/Moc:
Ps 33:6 pau"(6)PAN stworzył niebo swym słowem, tchnieniem ust swych wszelką jego potęgę."
Mądrość i Duch to jakby „ręce” Boga, ale ponieważ w Bogu nie ma podziału, więc sam jest swoim Słowem i Duchem.

Na trzy hipostazy wskazuje użycie Imienia ELOHIM : forma liczby mnogiej na określenie jednego Boga. Wyraźnie widać to w pierwszym opisie stworzenia człowieka . Jeden Bóg używając liczby mnogiej do siebie samego: "Uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas".
Wewnętrzny dialog jednego Boga wskazuje na wielość Osób.

Duch w dziele stworzenia:
Rdz 1:2pau"A ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a duch Boży unosił się nad wodami."
Ps 104:30 pau "Posyłasz swego ducha, a są stworzone. I odnawiasz oblicze ziemi."
Hi 33:4pau"Duch Boga mnie stworzył, ożywiło mnie tchnienie Wszechmocnego."
Jdt 16:14pau"Tobie niech służy całe Twe stworzenie, gdyż powiedziałeś - i stało się, posłałeś Twego ducha- i dokonało się. Nikt nie sprzeciwi się Twojemu głosowi."
Mdr 1:7pau"Duch Pański wypełnia wszechświat, wszystko ogarnia i rozróżnia dźwięki."

Duch przemienia serca:
2Sm 23:2pau"Duch PANA mówi przeze mnie, i Jego słowo jest na moich wargach."
1Sm 10:6pau"Wtedy duch PANA cię opanuje i wpadniesz w uniesienie jak tamci. Staniesz się innym człowiekiem."
Iz 11:2pau"Spocznie na nim duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni PANA."
Mdr 1:6 pau "Duch mądrości jest przyjazny ludziom, ale nie daruje temu, kto bluźni ustami, gdyż Bóg przenika jego wnętrze, dokładnie zna jego serce i słyszy każde słowo."
Mdr 7:7 pau "Dlatego modliłem się i otrzymałem w darze roztropność, błagałem żarliwie i wstąpił we mnie duch mądrości."

Wylanie Ducha w czasach mesjańskich:
Iz 44:3pau"Bo wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na ląd wyschnięty. Ducha mojego wyleję na twe potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci."
Ez 36:27pau"Poślę do waszego wnętrza mojego Ducha i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo. Będziecie go przestrzegali."
Jl 3:1pau"A po tym wszystkim wyleję mojego Ducha na każde stworzenie. będą prorokować wasi synowie i wasze córki, starcy wasi będą mieli sny, a młodzieńcy - widzenia." 
Jl 3:2 pau "Także na sługi i służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha."


Boskie pochodzenie Mądrości, jej udział w stworzeniu i przemianie ludzi:
Prz 8:22-31 pau"(22)PAN stworzył mnie u początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach.(23)Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku, wraz z powstaniem ziemi.(24)Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin,(25)Zanim były osadzone góry, przed pagórkami zostałam zrodzona,(26)gdy jeszcze nie uczynił ziemi ani pól, ani zalążków okręgu ziemi.(27)Byłam tam, kiedy ustanawiał niebiosa, gdy umacniał sklepienie nad otchłanią wód,(28)kiedy w górze osadzał chmury i wyznaczał źródła głębinom,(29)gdy wytyczał granice morzu, aby wody nie naruszyły Jego nakazu, kiedy umacniał fundamenty ziemi.(30)Trwałam wiernie u Jego boku, byłam Jego rozkoszą każdego dnia, cały czas tańcząc przed Nim,(31)pląsając na okręgu Jego ziemi. A w mojej rozkoszy mogą mieć udział synowie ludzcy."
Mdr 7:25-26 pau"(25)Ona jest tchnieniem potęgi samego Boga, przejrzystym strumieniem chwały Wszechmocnego, dlatego nic, co skażone, nie wedrze się do niej.(26)Jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lustrem Bożej mocy, ikoną ukazującą Jego dobroć."
Syr 1:1-5 pau"(1)Wszelka mądrość pochodzi od Pana i pozostaje z Nim na wieki.(2)Piasek mórz, krople deszczu, i dni wieczności - kto może je policzyć?(3)Wysokość nieba, rozległość ziemi, otchłań i mądrość - kto może zbadać?(4)Pierwsza ze wszystkiego została stworzona mądrość i zdolność zrozumienia istnieje od wieków.(5)Źródłem mądrości jest słowo Pana na wysokościach, a jej drogami - odwieczne przykazania."
Syr 24:3-10 pau"(3)„Wyszłam z ust Najwyższego, jak mgła okryłam ziemię.(4)Zamieszkałam na wysokościach, a mój tron jest w kolumnie obłoku.(5)Sama otoczyłam okrąg nieba, przemierzyłam głębiny otchłani.(6)Zawładnęłam falami morza i całą ziemią, każdym narodem i ludem.(7)Wśród nich wszystkich szukałam miejsca spoczynku, w czyim dziedzictwie mogłabym zamieszkać.(8)Wtedy nakazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, który mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie. I rzekł: «W Jakubie rozbij swój namiot, w Izraelu będzie twoje dziedzictwo».(9)Przed wiekami, na początku mnie stworzył, i już nigdy nie przestanę istnieć.(10)W świętym namiocie usługiwałam w Jego obecności i tak otrzymałam siedzibę na Syjonie."

16 mar 2016

Trynitarna miłość


1J 3:1 pau "(1) Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi - i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego."
Gal 2:20 pau "(20) Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie."
Rz 5:2-5 pau "(2) Przez Niego dostąpiliśmy łaski, w której trwamy, chlubiąc się nadzieją chwały Bożej (5) A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany."
Gal 4:6 pau "(6) A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"."

7 mar 2016

Dobre i złe uczynki wg. Pawła

Paweł Apostoł wyróżnia trzy rodzaje prawa:

1. Prawo ciała/ grzechu
2.Prawo Mojżeszowe/ uczynków
3.Prawo Ducha/ łaski

Człowiek podlegający prawu ciała przynosi owoce ciała: Rz 6:21 pau "Jakie owoce przynosiliście wówczas? Takie, których teraz się wstydzicie; ich końcem jest śmierć."
Prawo Mojżeszowe było bezsilne na skutek działającego prawa grzechu
Dzięki Prawu Łaski człowiek przynosi owoce Ducha:Rz 6:22 pau "Obecnie zaś, jako uwolnieni od grzechu i posłuszni Bogu, przynosicie owoce, które prowadzą do świętości, a końcem ich jest życie wieczne."

Dobre uczynki spełniane pod wpływem łaski prowadzą do świętości i życia wiecznego, natomiast grzech przynosi śmierć wieczną.Szekina cz 2

Syn Boży jest szekiną , zamieszkaniem Boga wśród ludzi :
J 1:14 pau "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca."
J 14:9 pau "(9) Jezus mu odparł: „Filipie! Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z wami? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz: «Pokaż nam Ojca»?"
J 14:11 pau "(11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła."
Kol 2:9 pau "(9) W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny"

Duch Święty jest zamieszkaniem Boga w sercu człowieka:
  • Rz 8:9 pau "Wy jednak nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, to nie należy do Niego."
  • Rz 8:11 pau "Jeśli więc mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi."
  • Ef 2:22 bt5 "w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha."