30 paź 2011

Przeznaczenie, a powszechna wola zbawcza


Cytaty mówiące o przeznaczeniu:
Dz 13:48 bp "(48) Słysząc to poganie cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego,"
Rz 8:29-30 bp "(29) Bóg bowiem tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, by byli ukształtowani na obraz Jego Syna - aby On był pierworodnym pośród wielu braci. (30) A których wyznaczył, tych także powołał. Których zaś powołał, tych też obdarzył sprawiedliwością. A których obdarzył sprawiedliwością, tych także opromienił chwałą."
Ef 1:4-5 bp "(4) W Nim wybrał nas przed stworzeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani w Jego obecności, w miłości. (5) Przeznaczył nas za przyczyną Jezusa Chrystusa - zgodnie z postanowieniem swojej woli - dla siebie, do synostwa Bożego,"
Ef 1:11 bp "(11) W Nim też jesteśmy powołani do udziału w dziedzictwie i zgodnie z zamysłem Jego woli przeznaczeni do tego,"

 

Cytaty dotyczące powszechnej woli zbawczej:
Rz 11:32 bp "(32) Bóg bowiem wszystkich uwięził w nieposłuszeństwie, by wszystkim okazać miłosierdzie."
Kol 1:28 bp "(28) Jego my zwiastujemy, nauczając każdego człowieka i napominając z całą mądrością, by go doprowadzić do doskonałości w Chrystusie."
1Tm 2:1-6 bp "(1) Polecam więc przede wszystkim zanosić błagania, modlić się, prosić i dzięki czynić za wszystkich ludzi. (2) za królów i wszystkich piastujących władzę, żebyśmy mogli żyć spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości. (3) Oto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus. (6) Dał On siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych właśnie czasów;"
Tt 2:11 bp "(11) Bo objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi"
2P 3:9 bp "(9) Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy - choć niektórzy sądzą, że odwleka - lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia."

 

Cytaty mówiące o wolnej woli człowieka :
Syr 15:11-20 bt "(11) Nie mów: «Pan sprawił, że zgrzeszyłem», czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. (12) Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził», albowiem On nie potrzebuje grzesznika. (13) Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, mieli z tym styczność. (14) On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. (15) Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest upodobaniem. (16) Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. (17) Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. (18) Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. (19) Oczy Jego patrzą na bojących się Go - On sam poznaje każdy czyn człowieka. (20) Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć."
Jk 1:13-14 bp "(13) Niech nikt wśród pokus nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie podlega pokusie do złego, ani też sam nikogo nie kusi. (14) Każdy bowiem doznaje pokusy od własnej pożądliwości, która go pociąga i nęci."
Pwt 11:26-28 bp "(26) Patrz! Oto przedstawiam wam dziś błogosławieństwo i przekleństwo. (27) Błogosławieństwo - jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom waszego Boga, Jahwe, które dziś na was nakładam. (28) A przekleństwo - jeżeli nie będziecie słuchać przykazań swego Boga, Jahwe, i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję, a pójdziecie za obcymi bogami, których nie znacie."

 

Człowiek przeznaczony do życia wiecznego i obdarzony wolną wolą może odrzucić łaskę:
Łk 7:30 bp "(30) Faryzeusze zaś i biegli w Prawie, nie przyjmując od niego chrztu, odrzucili wezwanie Boże."
Bez której sam się nie zbawi:
Flp 2:13 bp "(13) Bóg bowiem jest sprawcą waszych pragnień i czynów wedle (swego) upodobania."

16 paź 2011

Wiara według św. Pawła

Ga 2:19-21 bp "(19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany. (20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie. (21) Nie lekceważę łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno."

Wiara to egzystencjalne zjednoczenie z Jezusem.


 

Kol 3:1-4 bp "(1) Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. (2) Zdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. (3) Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4) A kiedy Chrystus - nasze życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale."

Wiara wyznacza kierunek życia. Wiara jest "nowym życiem, obecnie ukrytym.


 

2Kor 5:17 bp "Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe."

Nowe życie powoduje wewnętrzne odnowienie człowieka.

5 paź 2011

Przemienienie na górze Tabor – rzeczywistość czy wizja?

Mt 17:3 bp "(3) I ukazali (ωφθη) się im Eliasz i Mojżesz rozmawiający z Jezusem."
Mk 9:4 bp "(4) I zobaczyli (ωφθη) Eliasza i Mojżesza, którzy rozmawiali z Jezusem."
Mk 9:9 bp "(9) Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co zobaczyli, (ειδον) aż Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie."
Łk 9:31 bp "(31) Ukazawszy (οφθεντες) się w chwale, mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jeruzalem."
Łk 9:32 bp "(32) Piotra zaś i jego towarzyszy zmorzył sen. Kiedy się obudzili, ujrzeli (ειδον )Jego chwałę i tych dwóch mężów stojących przy Nim."
W tych zdaniach formom podstawową oznaczającą czynność widzenie postaci objawiających się podczas Przemienienia jest: οραω - zobaczyćMt 17:9 bp "(9) Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im: - Nie mówcie nikomu o tym widzeniu (οραμα), zanim Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie."
Tutaj formą podstawową jest οραμα – wizja


Wnioski : najczęściej pojawiającym się słowem w opisie Przemienienia jest "zobaczyć". Tylko raz użyte zostało słowo wizja (przez Mt), ale w kontekście zobaczenia.

przyjrzyjmy się relacji Łukasza:
  Łk 9:28-37 bp "(28) Mniej więcej osiem dni po tych naukach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wszedł na górę, aby się modlić. (29) W czasie modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego odzienie stało się olśniewająco białe. (30) I rozmawiali z Nim dwaj mężowie, którymi byli Mojżesz i Eliasz. (31) Ukazawszy się w chwale, mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jeruzalem. (32) Piotra zaś i jego towarzyszy zmorzył sen. Kiedy się obudzili, ujrzeli Jego chwałę i tych dwóch mężów stojących przy Nim. (33) A w chwili, kiedy oni się z Nim rozstawali, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: - Nauczycielu, dobrze nam tutaj! Rozbijemy trzy namioty: Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i jeden dla Eliasza. (34) A kiedy to mówił, pojawił się obłok i zaczął ich zakrywać. Kiedy tamci weszli w obłok, strach ogarnął uczniów, (35) a z obłoku rozległ się głos mówiący: - To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. (36) Kiedy ten głos się rozlegał, ujrzeli tylko samego Jezusa. A oni milczeli i wtedy nikomu nie powiedzieli o tym, co zobaczyli. (37) Następnego dnia schodzili z góry. A wielki tłum wyszedł Mu naprzeciw."

wnioski
1. Eliasz i Mojżesz ukazali się w chwale
2.apostołowie zobaczyli ich gdy się zbudzili - a więc widzieli ich na jawie a nie w swojej wyobraźni
3. apostołowie zachowali milczenie o tym co zobaczyli

2 paź 2011

Niebieska ojczyzna, niebieskie Jeruzalem


Flp 3:20 bt "(20) Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,"
Hbr 11:15-16 bp "(15) A jeśliby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czas powrócić. (16) Zdążają zatem do lepszej, mianowicie do niebieskiej. Dlatego Bóg pozwala się nazywać ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto."
1P 1:4 bp "(4) do niezniszczalnego, nieskalanego, wiecznego dziedzictwa, zachowanego dla was w niebie."
Ga 4:26 bp "(26) Jeruzalem zaś górne cieszy się wolnością. Ono to właśnie jest naszą matką."
Hbr 12:22 bp "(22) Wy jednak przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do niebieskiej Jerozolimy i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania"
Hbr 13:14 bp "(14) Nie mamy przecież tutaj trwałego miasta, ale dążymy do tego, które nas czeka w przyszłości."
Ap 21:2 bp "(2) I Miasto Święte - Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża."

 

Niebo to wspólnota z Bogiem , w dniu ostatecznym zbawienie nabierze materialnego wymiaru, dlatego w ostatnim cytacie mowa jest o tym , że niebieskie Jeruzalem zstępuje na "nową ziemię".