25 wrz 2014

Czy umarli nic nie wiedzą?


Objawienie w Starym Testamencie odnośnie życia po śmierci było częściowe, dopiero Nowy przyniósł pełnię prawdy. W ten sposób należy interpretować Koh 9: 5, 10 „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. (…) Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz”.

Trzeba wziąć pod uwagę to, co już nauczały późne księgi ST:
Mdr 3:1-4 bp "(1) Dusze zaś sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dotknie ich żadne cierpienie. (2) W oczach głupców uchodzą za umarłych, śmierć ich uznali za nieszczęście, (3) odejście od nas za unicestwienie, a oni przecież spoczywają w pokoju. (4) Chociażby zdaniem ludzi zostali ukarani, nadzieja ich - pełna nieśmiertelności!"(Trwanie w pokoju niemożliwe jest bez udziału świadomości)
2Mch 15:12-14 bp "(12) A widział, co następuje: Oto Oniasz, były arcykapłan, człowiek szlachetny i dobry, skromny w obejściu, łagodnych obyczajów, pełen godności w mowie oraz od wczesnej młodości ćwiczący się we wszelkich cnotach - ze wzniesionymi rękami modlił się za cały lud żydowski. (13) Następnie ukazał się [Judzie] w ten sam sposób siwy, wspaniałej postawy mąż, od którego biło przedziwne i wspaniałe dostojeństwo. (14) Oniasz zabrał głos mówiąc: Oto serdeczny przyjaciel, Jeremiasz, prorok Boży, który usilnie modli się za lud i za Święte Miasto."( Niemożliwa jest modlitwa bez świadomości)

W Nowym Testamencie mamy przypowieść o Bogaczu i Łazarzu, (która nie jest bajką); słowa Jezusa do „Dobrego Łotra” o tym, że DZIŚ będzie z NIM w Raju, oraz cytaty:
Ap 6:9 bp "A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli."
Hbr 12:23 bp "i do zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie, i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni,"
Ap 14:13 bp "I usłyszałem głos, mówiący z nieba: "Napisz: Szczęśliwi, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny"."(Do szczęśliwości potrzebne jest zachowanie świadomości)
Świadoma była też dusza naszego Pana gdy umarłym głosiła Ewangelię: 1P 3:19 bp "mocą którego poszedł też głosić naukę duchom [uwięzionym] w otchłani."

Wracając do cytatu z Koheleta to opisuje on stan umarłych z punktu widzenia żywych. O nieśmiertelności duszy i o zmartwychwstaniu Nie zna pełnej prawdy(por.:  Koh 3:21 bp "(21) Któż wie, czy dech życia synów człowieczych ulatuje ku górze, a dech życia zwierząt zstępuje w dół ku ziemi?")
Jeżeli Kohelet nie dysponował danymi objawionymi, co do życia po śmierci to skąd czerpał wiedzę?

Izrael nie rozwijał się w izolacji, idee obecne w ościennych kulturach przenikały do świadomości potomków Abrahama. Poglądy zawarte między innymi w Koh i Hi przypominają wierzenia ludów Mezopotamii .Arallu , świat zmarłych to ogromny grób, gdzie martwe ciała leżą bez ruchu w stanie półświadomości.

Modlitwa papieża Franciszka w intencji rodziny.


Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa do Świętej Rodziny brzmi następująco:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania
.

23 wrz 2014

Spadkobiercy Boga.


1Kor 15:25-28 bp "(25) Bo trzeba, aby Chrystus królował tak długo, aż "wszystkich nieprzyjaciół położy u swoich stóp". (26) Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, (27) zgodnie ze słowami Pisma Świętego: "Wszystko rzucił pod Jego stopy". Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał. (28) Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich."

Trzeba zauważyć, że podporządkowanie się Bogu nie oznacza degradacji, tylko afirmacje.
 Oczywiście Syn podporządkowany zostanie Ojcu, jako Człowiek.
 Jako Król całego stworzenia odda je swojemu Ojcu, dzięki czemu stworzenie osiągnie swoje przeznaczenie, a przeznaczeniem tym jest zostanie spadkobiercą dóbr przyszłych:

Hbr 1,2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Rz 8:15-17 bp "(15) Nie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze! (16) Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli jesteśmy dziećmi, to i spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami Boga oraz współspadkobiercami z Chrystusem, skoro bowiem razem z Nim cierpimy, razem też z Nim otrzymamy chwałę."
Gal 4:7 bp "(7) Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli jesteś synem, to i spadkobiercą - z łaski Boga."
Mat 21:38 bp "(38) A rolnicy zobaczywszy syna powiedzieli do siebie: To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a zabierzemy jego dziedzictwo. -"

Dziedzictwem tym będzie uczestnictwo w Bożej natury:


2P 1:4 bp "Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."

17 wrz 2014

Natura człowieka.

Katechizm Kościoła Katolickiego:
365 Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę" ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę.

Familiiaris consortio:

11 Człowiek – duch ucieleśniony, czyli dusza wyrażająca się poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha.

15 wrz 2014

Dieta a zbawienie.


Są tacy chrześcijanie, co powołując się na Biblię zabraniają spożywania mięsa, picia wina, a nawet kawy czy herbaty. Co kawy i herbaty to Pismo o nich nie wspomina (nie znano ich wówczas), więc zakaz, co do ich konsumpcji nie ma podstaw.
Zajmijmy się, więc kwestii spożycia mięsa i wina.

WINO:
Rdz 27:25 bp "przysuń mi - powiedział - żebym coś zjadł z tego, co upolował mój syn, i pobłogosławił go z całej duszy. I przysunął mu [potrawę], a on jadł. Podał mu też wino, a on wypił."
Lb 6:20 bp "Kapłan wzniesie te dary obrzędowym ruchem ku Jahwe; jako poświęcone będą one należały do kapłana, oprócz mostka kołysanego ofiarniczo [przed Jahwe] i udźca podniesionego w darze. Potem nazirejczyk może znowu pić wino."
Pwt 14:26 bp "Tam zakupisz za to srebro wszystko, co zechcesz: cielęta, owce, wino, sycerę - wszystko, czego tylko zapragniesz; i tam przed Jahwe, twoim Bogiem, wraz ze swoją rodziną będziesz ucztował radośnie."
Ps 104:15 bp "aby miał wino, co uwesela serce człowiecze, i oliwę, która czyni twarz lśniącą, i chleb, który pokrzepia serce człowieka."
Prz 9:5 bp ""Przybywajcie, spożywajcie mój pokarm, pijcie wino, którem przygotowała!"
Koh 9:7 bp "Dalej więc! W radości chleb swój spożywaj, z weselem w sercu pij swoje wino, Bóg znajduje już bowiem upodobanie w twoich uczynkach."
Jl 2:19 bp "Jahwe dał odpowiedź i rzekł do swego ludu: - Oto wam zsyłam zboże, wino i oliwę, tak że będziecie mieli tego do syta; i nigdy już nie wystawię was na pośmiewisko między narodami."
Jak widać wino jest znakiem błogosławieństwa.

MIĘSO
Rdz 9:2-3 bp "(2) Niech bojaźń i lęk wobec was odczuwają wszystkie zwierzęta ziemi, wszystkie ptaki nieba, wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie; są one oddane w wasze ręce. (3) Wszystko, co się porusza i żyje, ma wam służyć za pokarm, podobnie jak i rośliny zielone; wszystko to daję wam."
Bóg po Potopie dał wszelkie zwierzęta na pokarm, rozróżnienie na czyste i nieczyste zostało wprowadzone za czasów Mojżesza.
Pwt 12:15 bp "Jeśli wszakże będziesz miał chęć, możesz we wszystkich twych osiedlach zabijać zwierzęta i jeść mięso - stosownie do błogosławieństwa, którego udzieli ci twój Bóg, Jahwe; może je spożywać nieczysty i czysty, jak [się spożywa] gazelę czy jelenia."
Pwt 12:20 bp "Gdy twój Bóg, Jahwe, poszerzy twoje granice, jak ci to zapowiedział, a ty pomyślisz sobie: "Zjadłbym mięsa", bo będziesz miał chęć na mięso możesz jeść mięsa do woli."
Pwt 12:27 bp "I złożysz swoje całopalenia, mięso i krew, na ołtarzu twego Boga, Jahwe. Krew zaś z ofiar krwawych wylejesz na ołtarz twego Boga, Jahwe, a mięso będziesz mógł spożyć."
Spożycie mięsa jest, więc uzależnione jedynie przez chęć konsumenta.

MIĘSO ZE ZWIARZĄT NIECZYSTYCH
Mk 7:19 bp "Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste."
Rz 14:14 bp "Wiem bowiem i jestem przekonany - w Panu Jezusie - że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego."
1Kor 10:25 bt "Tak więc wszystko, cokolwiek w jatce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając – dla spokoju sumienia."
Podział na pokarmy czyste i nieczyste został w Nowym Testamencie zniesiony.

Odnośnie spożywania krwi to polecam mój artykuł o tzw. Klauzuli Jakubowej.


Ga 5:1 bt "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!" Ludzkim zakazom tych, którzy "zabraniają…, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę."( 1Tm 4:3 )

14 wrz 2014

Początek Bożego stworzenia. Cześć 2.Greckie słowo αρχε ma dwa znaczenia początek albo zwierzchność, a więc Ap 3,14 można przetłumaczyć jako „Zwierzchnik Bożego stworzenia.”
W ten sposób tłumaczą to określenie niektóre nowe przekłady angielskie:

The Bible in Basic Language (1949/64)
Ap 3:14 bbe "(14) And to the angel of the church in Laodicea say: These things says the true and certain witness, the head of God's new order:"

Holman Christian Standard Bible (2004)
Ap 3:14 csb "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: "The Amen, the faithful and true Witness, the Originator of God's creation says:"

God's Word Translation
Ap 3:14 gwn "(14) "To the messenger of the church in Laodicea, write: The amen, the witness who is faithful and true, the source of God's creation, says:"

The New American Bible
Ap 3:14 nab "(14) "To the angel of the church in Laodicea, write this: " 'The Amen, the faithful and true witness, the source of God's creation, says this:"

New English Translation (2005)
Ap 3:14 net "(14) "To the angel of the church in Laodicea write the following: "This is the solemn pronouncement of the Amen, the faithful and true witness, the originator of God's creation:"

New International Reader's Version (1996)
Ap 3:14 nirv "(14) "Here is what I command you to write to the church in Laodicea. Here are the words of the One who is the Amen. What he gives witness to is faithful and true. He rules over what God has created. He says,"

New International Version (1984)
Ap 3:14 niv "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation."

New Jerusalem Bible
Ap 3:14 njb "(14) 'Write to the angel of the church in Laodicea and say, "Here is the message of the Amen, the trustworthy, the true witness, the Principle of God's creation:"

New Revised Standard Version (1989)
Ap 3:14 nrs "(14) "And to the angel of the church in Laodicea write: The words of the Amen, the faithful and true witness, the origin of God's creation:"

Today's New International Version (2005)
Ap 3:14 tniv "(14) "To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation."

Young's Literal Translation (1862/98)
Ap 3:14 ylt "(14) 'And to the messenger of the assembly of the Laodiceans write: These things saith the Amen, the witness -- the faithful and true -- the chief of the creation of God;"6 wrz 2014

Przedwieczny, Wszechmogący, Współistotny.


J 1:1-3 bp "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."
Hbr 1:3 bp "(3) On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem"

1.       Skoro Słowo „było na początku” oznacza, że było zawsze, ponieważ nie było czasu przed stworzeniem. Apostoł nie pisze, że Słowo powstało, ale że było.
 Słowo jest przedwieczne.
2.       Jeśli Syn „podtrzymuje wszystko” oraz wszystko „stało się przez Nie” oznacza, że jest On wszechmogący.
3.       Bycie „obrazem Jego istoty” oznacza, że Syn posiada tę samą naturę (istotę), co Ojciec.
                Jest, więc współistotny.

4 wrz 2014

Jednorodzony.


W pismach św. Jana Syn Boży jest kilka razy nazywany Jednorodzonym. :μονογενης :
J 1:14 bp "(14) A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."
J 1:18 bp "(18) Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."
J 3:16 bp "(16) Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3:18 bp "(18) Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."
1J 4:9 bp "(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego."

Ten grecki wyraz, będący tłumaczeniem hebrajskiego yahid (jedyny, drogocenny wyjątkowy) składa się z dwóch członów:
μονος – sam, jedyny
γινομαι – rodzić (np.: Gal 4:4 bp "(4) Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa,")


Określa ono pochodzenie Słowa, które jest narodzeniem z natury Ojca.

3 wrz 2014

Początek Bożego stworzenia.


Ap 3:14 bp "(14) Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:"
Niektórzy powołując się na ten cytat otrzymują, że Jezus jest pierwszym stworzeniem.
Prześledźmy zatem jaka jest relacja miedzy Synem Bożym, a stworzeniem.
Her 1:2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Syn jest zasadą stworzenia.
Kol 1:15-18 bp "(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. (18) On jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,"
Jezus jest stwórcą i celem całego stworzenia. Bóg stworzył wszyto przez swojego Syn.
J 1:2-3 bp "(2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

Określenie Syna jako początku oznacza, że wszystko zostało stworzone "dla Niego i przez Niego".
Syn jest więc Stwórcą razem z Ojcem.Jeszcze inni dowodzą, że Syn jest stwórcą wszystkiego, chociaż sam jest „pierwszym stworzeniem”.
W Starym Testamencie stworzenie jest przypisane jednoznacznie Jahwe:
Rdz 2:4 bp "Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy Jahwe-Bóg stworzył ziemię i niebo,"
Ps 115:15 bp "Bądźcie błogosławieni przez Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 121:2 bp "Moja pomoc nadejdzie od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 124:8 bp "Nasz ratunek w Imieniu Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 134:3 bp "Niech z Syjonu błogosławi ci Jahwe, On, który stworzył niebiosa i ziemię
Iz 45:18 bp "Bo tak mówi Jahwe - Stworzyciel nieba, On - Bóg, Stwórca ziemi, On, który ją uczynił, utwierdził w posadach, a nie po to ją stworzył, aby była pusta, lecz ukształtował ją, by na niej mieszkano: - Ja jestem Jahwe i nie ma innego!"
Jr 10:12 bp "Jahwe stworzył ziemię swą mocą, utwierdził świat swą mądrością, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."
Jr 33:2 bp "Tak mówi Jahwe, który stworzył ziemię, który ją ukształtował i utwierdził; Imię Jego Jahwe:"
Jr 51:15 bp "Jahwe mocą swą stworzył ziemię i świat swą mądrością utwierdził, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."

Skoro w Nowym Testamencie jako stwórca przedstawiony jest Syn, dowodzi to że jest On Bogiem.