27 gru 2017

Niespełnione (?) proroctwo o upadku "Babilonu".

Apokalipsa zawiera proroctwo o zagładzie Babilonu. Komentatorzy jednomyślnie utrzymują, że tym "Babilonem" jest pogański Rzym. Jednak jak pokazuje historia Rzym, mimo że był wielokrotnie zdobywany i plądrowany stoi po dziś dzień. Mało tego - stał się stolicą chrześcijaństwa.
Czyżby proroctwo zawiodło ?!

W Księdze Jeremiasza mamy taką naukę:
Jer 18:7-10 pau "(7) Raz postanawiam wykorzenić jakiś naród i królestwo, zburzyć je i zniszczyć. (8) Lecz jeśli naród, na który wydałem taki wyrok, poniecha nieprawości, to i Ja odstąpię od mojego zamiaru. (9) Innym razem postanawiam budować i ugruntować jakiś naród i królestwo. (10) Lecz jeśli ten naród będzie źle postępować i nie posłucha mojego głosu, wtedy odstąpię od czynienia dobra, jakie zamierzyłem względem niego."
Podobnie w Księdze Jonasza Bóg przez proroka grozi zagładą Niniwy, jednak widząc jej pokutę okazuje miastu miłosierdzie.

Proroctwa nie są jakimś nieuchronnym fatum, najczęściej mają charakter warunkowy.

Łaska wystarczająca i łaska skuteczna

Gdy Bóg daje łaskę wystarczając, a człowiek pod jej wpływem czyni co może aby podobać się Bogu to otrzymuje łaskę skuteczną

z Wikipedii:
Łaska wystarczająca: Oznacza ona łaskę Bożą, która zawsze jest dana każdemu człowiekowi. Wolna wola może ją przyjąć (wtedy staje się ona łaską skuteczną) lub odrzucić, czyli zgrzeszyć.
Łaska skuteczna – termin określający łaskę Bożą, rozumianą jako determinujący dar Boga. Działanie Boga, któremu nie można się oprzeć.

Kilka przemyśleń o Ksiedze Hioba

1. Hiob skarży się, że Bóg działa arbitralnie dając szczęście lub cierpienie.
2. Przyjaciele Hioba twierdzą, że szczęście lub cierpienie są nagrodą lub karą za czyny człowieka.
3. Elihu twierdzi, że wyroków Bożych nie sposób pojąć, więc należy je przyjąć w posłuszeństwie.
4. Bóg odpowiada że w Swoim działaniu kieruje się Mądrością.

Powszechna wola zbawcza w Liście do Rzymian

Wielu czytając List do Rzymian nabywa przekonania, że Bóg jednych przeznacza do potępienia, a innych do zbawienia:
Rz 9:18 pau "Okazuje więc miłosierdzie komu chce, a kogo chce, tego czyni zatwardziałym."
Jednak należy zauważyć , że św. Paweł nie pisze tu o eschatologicznym losie jednostek, tylko opisuje Boski plan zbawienia, w którym mieszczą się nawet ludzkie grzechy.
Dokładnie wskazuje na to dalsza treść Listu:
Rz 11:32 pau "Bóg bowiem pogrążył wszystkich w nieposłuszeństwie, aby wszystkim okazać miłosierdzie."

26 gru 2017

Dzienniczek świat Faustyny o ostatecznej pokucie dla konających

1698 Często towarzyszę  duszom  konającym i wypraszam  im  ufność  w miłosierdzie Boże, i błagam  Boga o wielkość  łaski Bożej, która zawsze zwycięża. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili, w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest; dusza, oświecona promieniem  silnej  łaski  Bożej ostatecznej, zwraca się  do Boga w ostatnim momencie z taką  siłą  miłości,  że w jednej chwili otrzymuje od Boga [przebaczenie] i win, kar, a na zewnątrz nie daje nam  żadnego znaku ani  żalu, ani skruchy, ponieważ  już  na  zewnętrzne rzeczy oni nie reagują. O jak, niezbadane jest miłosierdzie Boże. Ale,  o zgrozo — są  też  dusze, które dobrowolnie i świadomie tę  łaskę  odrzucają  i nią  gardzą. Chociaż  już  w samym skonaniu, Bóg miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny,  że jeżeli dusza chce, ma  możność  wrócić  do Boga. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość  tak wielka,  że  świadomie wybierają  piekło; udaremnią  wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi  do Boga zanoszą, i nawet same  wysiłki Boże...

20 gru 2017

Wolna wola.

Człowiek posiada wolną wolę, ale jest to stworzona wolna wola.
Oznacza to więc że jej wolność jest tworzona przez łaskę.
Im bardziej wola idzie za łaską tym bardziej staje się wolna.

9 gru 2017

Kursy biblijne, a zasada Sola scriptura (łac. jedynie Pismem)

Spotykam się z ofertami kursów biblijnych oferowanych przez wspólnoty protestanckie. Zastanawiam się przy tym czemu takie kursy mają służyć? Wszak w protestantyzmie obowiązuje zasada Sola scriptura (łac. jedynie Pismem), która zawiera w sobie takie twierdzenia jak:

  • Jasność Biblii czyli teza, że Boże Słowo jest zatem na tyle jasne, że pozostaje zrozumiałe dla każdego człowieka, o ile tylko przedstawione jest mu w języku, którym się on posługuje.
  • Samowystarczalność Biblii -   przekaz Boży jest pełny pod względem zawartej w nim wiedzy o zbawieniu i życiu chrześcijańskim, którą Bóg postanowił objawić, wyklucza to możliwość istnienia jakichkolwiek luk w Słowie Bożym, których obecność pociągałaby za sobą potrzebę uzupełnienia spisanego objawienia.
Skoro Pismo Św. jest samo w sobie jasne i samo się wyjaśniające to po co jakieś kursy.

Proroctwo Daniela o dwu tysiącach wieczorów i poranków.(Dan 8:11-14)

1.Proroctwo Daniela:

Dan 8:11-14 pau "(11) Dosięgnął też Wodza wojska nieba, odebrał Mu codzienną ofiarę i zniszczył Jego świątynię. (12) Na miejsce ofiary wprowadził swój występek. Prawda została przez niego zdeptana, a on robił, co mu się podobało. (13) Usłyszałem, jak jeden święty mówił, a inny święty zapytał mówiącego: „Jak długo będą trwać sprawy dotyczące tej wizji: zniesienie codziennej ofiary, przerażająca bezbożność oraz deptanie świątyni i jej służby?”. (14) Odpowiedział mu: „Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Potem świątynia zostanie oczyszczona”.

2.Interpretacja:

Okres 2300. wieczorów i poranków dotyczy czasu trwania profanacji Świątyni Jerozolimskiej.
Granicami tego okresy jest:
a) odebranie codziennej ofiary i zniszczenie Świątyni.(wiersz 8,11)
b)Oczyszczenie Świątyni. (wiersz 8,14)

3.Punkt sporny:

Jedni uważają że "dwa tysiące  wieczorów i poranków" oznaczają 2300 dni,
natomiast inni, argumentując, że wieczór i poranek należą do dnia, a więc mamy 1150 dni.

Moim zdaniem proroctwo dotyczy 1150 dni.

Uzasadnienie:
a) Doba Izraelska zaczynała i kończyła się z nastaniem wieczora.
Rdz 1:5 pau "I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność - nocą. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia pierwszego."
Rdz 1:8 pau "I nazwał Bóg sklepienie niebem. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia drugiego."
Rdz 1:13 pau "Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia trzeciego."
Rdz 1:19 pau "Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia czwartego."
Rdz 1:23 pau "Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia piątego."
Rdz 1:31 pau "I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia szóstego."

b) Wieczorem i rano składano nieustanną ofiarę, a o jej zniesieniu prorokuje Daniel (wiersz 8,11.13)
Wj 29:38-42 pau "(38) Oto co masz składać na ołtarzu: codziennie dwa jednoroczne baranki, po wszystkie czasy. (39) Jednego baranka będziesz ofiarować rano, drugiego wieczorem. (40) Razem z pierwszym barankiem złożysz w ofierze dziesiątą część miary najlepszej mąki pszennej, zaprawionej ćwiercią hinu tłoczonej oliwy, do tego ćwierć hinu wina, jako ofiara z napojów. (41) Drugiego baranka złożysz wieczorem, według obrzędu porannej ofiary z pokarmów i napojów, jako woń przyjemną ofiary spalonej dla PANA. (42) U wejścia do Namiotu Spotkania, przed obliczem PANA, będziecie składali nieustanne całopalenie przez wszystkie pokolenia. Tam się wam objawię, aby stamtąd do was przemawiać."

Innym punktem spornym jest to czy dni z proroctwa należy rozumieć jako dni czy lata.

a) Gdyby przyjąć, że chodzi o lata - to niemożliwe byłoby podanie okresu początku i końca okresu 2300 lat

b) Jeśli przyjąć, że w proroctwie chodzi o 1150 dni, wówczas historyczna interpretacja byłaby bardzo prosta.
Profanacja Świątyni przez Antiocha IV Epifanesa:
1Mch 1:44-54 pau "(44) Następnie król skierował do Jerozolimy i miast Judy posłów z pisemnym zarządzeniem, że mają postępować według praw, które są obce dla kraju; (45) mają zaprzestać składania w świątyni ofiar całopalnych, pokarmowych i płynnych; mają bezcześcić szabaty i święta; (46) profanować świątynię i rzeczy święte; (47) wznosić pogańskie ołtarze, świątynie i posągi; zabijać na ofiarę wieprze i inne nieczyste zwierzęta;"[...](54) Piętnastego dnia miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku  [ wg współczesnego datowania grudzień 167]król zbudował na ołtarzu całopalenia bluźnierczą obrzydliwość, a w okolicznych miastach Judy zbudowano ołtarze."

Oczyszczenie Świątyni przez Judę Machabeusza:
1Mch 4:52-54 pau "(52) Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku [ wg współczesnej rachuby: grudzień 164] wstali wcześnie rano. (53) Zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopaleń, który wybudowali. (54) Został on ponownie poświęcony pośród śpiewów hymnów, dźwięków cytr, harf i cymbałów dokładnie o tej porze i tego dnia, w którym był sprofanowany przez pogan."

Ponieważ rok izraelski liczy 360 dni, to czas profanacji wynosił 1080 dni.