30 sty 2016

Chrzest w Imię Trójcy , czy w Imię Jezusa?


Dz 19:5 bp "Po tych słowach przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa."

Zastanówmy się kim jest Jezus
Jego tajemnica została objawiona podczas chrztu w Jordanie:

Mk1,9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»

Jezus jest ukazany jako namaszczony Duchem Syn Ojca

Rz 13:14 bp "Przyobleczcie się natomiast w Pana, Jezusa Chrystusa, a troski o ciało nie łączcie z pożądliwościami."
a zatem ochrzczony staje się drugim Chrystusem, namaszczonym Duchem synem(w Synu) Ojca uzyskuje łączność z Trójcą Św.

co dokładnie obrazuje poniższy cytat:

1Kor 6:11 pau "(11) Takimi byli niektórzy spośród was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, uznani za sprawiedliwych w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga."
oraz:

Tit 3:5 bp "(5) to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym."

25 sty 2016

Przypowieść o uczcie królewskiej, jako symboliczna historia zbawienia.


Mt 22,1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" 5 Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 6 a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali.
Tekst dotyczy Izraela nieposłusznego wezwaniom Proroków
 7 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wojna z Rzymianami i zburzenie Jerozolimy w roku 70.
 8 Wtedy rzekł swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 9 Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie".
Posłanie Apostołów do wszystkich narodów.
 10 Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Działalność Kościoła.
 11 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. 12 Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?"2 Lecz on oniemiał. 13 Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Sąd Ostateczny

20 sty 2016

Światłość ze światłości.


O Ojcu:
1J 1:5 pau "(5) Takie jest orędzie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam głosimy: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności."

O Jezusie
J 3:19 pau "(19) Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe."
J 8:12 pau "(12) Jezus po raz kolejny przemówił do nich: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".
J 12:35 pau "(35) Jezus odparł im: „Jeszcze krótki czas światłość będzie wśród was. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, aby nie ogarnęła was ciemność. Ten bowiem, kto porusza się w ciemności, nie wie, dokąd zmierza."
J 12:46 pau "(46) Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności."


Wniosek: Syn jest światłością jak Ojciec

8 sty 2016

Dowód na to, że Jezus Chwalebny nadal jest w pełni człowiekiem.


Jezus Chwalebny to Jezus przebywający aktualni w Niebie po prawicy Ojca.
Pełny człowiek to dusza i ciało.

Hbr 5:1 pau "Każdy bowiem najwyższy kapłan, brany spośród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składał dary i ofiary za grzechy." 
Hbr 9:11 pau "Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nienależącego do tego stworzenia." 
Jeśli nie jest człowiekiem nie może być kapłanem

1J 2:1-2 pau "(1) Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. (2) On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata."
Ofiarą może być tylko stworzenie.

Wieczne kapłaństwo Chrystusa jest dowodem prawdziwego człowieczeństwa w Chwale.

1Tym2: (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 

Mt25:(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

jak widzimy Chrystus jako człowiek jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi 

Jest właśnie z racji swego człowieczeństwa 

a drugi cytat mówi nam że Chrystus powróci na sąd właśnie jako syn człowieka.


Świadectwo wczesnego Kościoła:
Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, do Smyrneńczyków (nr 1, 1 - 4, 1) 
Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało, i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: "Zbliżcie się; dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała". I natychmiast dotknęli Go i uwierzyli dzięki zetknięciu się z Jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z Ojcem. 

7 sty 2016

Kim jest łaska?


Rz 1:7 wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa
1 Kor 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Kor 1: 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Gal 1:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa,
Efez 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Dlaczego w tych pozdrowieniach został pominięty Duch Święty?

Łk 2:25 pau "(25) Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim [επ αυτον]."
Łk 2:40 pau "(40) Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim [ην επ αυτο]."
Podobne wyrażenie wskazuje, że chodzi o tę samą rzeczywistość.

Dz 2:38 pau "(38) Piotr odpowiedział: „Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dz 10:45 pau "(45) A wierzący żydowskiego pochodzenia, którzy przyszli z Piotrem, dziwili się, że także poganie otrzymali dar Ducha Świętego."
Dz 11:17 pau "(17) Tak więc Bóg udzielił im tego samego daru [Ducha Św. W domu Korneliusza] co nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. Czyż mogłem się sprzeciwić Bogu?"
 Dz 8:17 pau "(17) Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
Duch Święty jest utożsamiony z Darem.

1Tes 4:8 pau "(8) Kto więc to lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, który daje wam swego Ducha Świętego."
2Tes 2:16 pau "(16) Sam nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i obdarzył nieustanną pociechą i niezawodną nadzieją przez łaskę,"
2Tes 1:12 pau "(12) W ten sposób będzie uwielbione imię naszego Pana, Jezusa, w was, a wy w Nim dzięki łasce naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa."
2Tes 1:2 pau "(2) łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa."
Łaska pochodzi od Ojca i Syna, tak samo jak Duch Święty.

Tt 3:5-7 pau "(5) On zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie. Stało się to przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. (6) Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, (7) abyśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę stali się - zgodnie z nadzieją - dziedzicami życia wiecznego."
J 14:16-17 pau "(16) A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze, (17) Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was."
Rz 8:26 pau "(26) Właśnie w ten sposób Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów."
Gal 4:4-6 bp " Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa, aby uwolnić tych, którzy byli pod panowaniem Prawa, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"
Rz 8:14 pau "(14) Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi."

Duch Święty i łaska to ta sama rzeczywistość, więc w pozdrowieniach jest wymieniony jako Dar.

3 sty 2016

MODLITWA TRYNITARSKA


1. Znak Krzyża
2. Chwała Ojcu…
3. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
(3 razy)
4. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. (tak samo na 6. 8. 10. 12.)
5. Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, kocham Cię uwielbiam i czczę. (10 razy – tak samo na 7. 9. 11. 13.)
14. Przy kolejnych piecu dziesiątkach mówimy:
Panie Jezus Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
Przez następne pięć dziesiątek:
Duchu Święty, Panie i Ożywicielu, napełnij moje serce i ogień miłości w nim zapal.

15. Maryjo, córko Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, sanktuarium Trójcy Świętej, módl się za nami.

Chwały nie oddam innemu.


Iz 42:8 pau "Ja jestem PANEM - to jest moje imię. Chwały mojej nie oddam innemu ani czci mojej bożkom!"
Iz 48:11 pau "Ze względu na Mnie, ze względu na Mnie samego tak czynię, aby moje imię nie było znieważane. Chwały mojej nie oddam innemu!"
Iz 45:23 pau "Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!"
Flp 2:10 pau "aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,"
J 12:41 pau "(41) Izajasz wypowiedział te słowa, ponieważ miał widzenie Jego chwały i o Nim prorokował."


Skoro Bóg nie odda swojej chwały innemu to Syn musi być współistotny (ma tę samą naturę )z Ojcem