18 mar 2010

Tysiącletnie Królestwo czyli eschatologia Nowego Testamentu.


EWANGELIE SYNOPTYCZNE:

Czasy ostateczne rozpoczynają się wraz ze zburzeniem Świątyni Jerozolimskiej (Mt 24,1-2; Mk 13,1-4; Łk 21,5-7).

Będzie to okres wojen, kataklizmów, prześladowań chrześcijan, działalności fałszywych proroków zapowiadających paruzję: Mt 24,15-28; Mk 13,3-23; lecz równocześnie będzie to czas głoszenia Ewangelii Łk 21,8-23.

Ostatecznie nastąpi prawdziwa Paruzja, wybrani zostaną zebrani: Mt 24,29-34; Mk 12,24-27; Łk 21,27-28. Jednak jej chwila pozostanie do końca tajemnicą, a chrześcijanie wezwani są do czujności: Mt 24,36-25,30; Mk 13,32-37; Łk 21,34-38.

Końcem historii będzie Sąd Ostateczny Mt 25;31-46.


 

TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO:

Ap 19:11-21 "Zwycięskie Słowo Boga"

Ten fragment Apokalipsy otwiera wizja Jezusa jako Zwycięskiego Słowa .Odnosi się to do tajemnicy Wcielenia gdy Słowo stało się Ciałem i dało moc tym którzy je przyjęli stać się dziećmi Bożymi (por. J1: 1-13).

Jezus jest odziany w szatę zanurzona we krwi : aluzja do śmierci na krzyżu.

Z jego ust wychodzi miecz , którym pokonuje ziemskie potęgi i fałszywe religie: zwycięstwo to dokonuje się przez głoszenie Ewangelii:

Hbr 4:12 BT "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek."

J 12:48 BT "Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym."

J 3:19 BT "A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki."

W zwycięstwie Jezusa ("Jam zwyciężył świat J 16:33), uczestniczą także ci którzy w Niego wierzą (1J 5:4 BT "Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.").

Zwycięzca ma Imię ,którego nikt nie zna :Relacja Ojca z Synem ,której nie można rozpoznać siłami rozumu :

J 8:19 BT "Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego."

Tożsamość Jezusa można poznać tylko dzięki łasce:

Mt 16:17 BT "Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie."

KRÓL KRÓLÓW , PAN PANUJĄCYCH:

Mt 28:18 BT "Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi."

Królestwo Jezusa rozpoczęło się w Jego Misterium Paschalnym.


 

Ap 20:1-3 Smok-diabeł zostaje uwięziony na tysiąc lat .

Pokonanie diabła dokonane zostało przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa:

J 12:31 BT "Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony."

J 16:11 BT "wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony."

Znakiem Królestwa były też egzorcyzmy jakich Jezus dokonywał w czasie swojej publicznej działalności:

Mt 12:29 BT "Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi."

Lk 11:20 BT "A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże."

Mt 12:28 BT "Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże."

1J 3:8 BT "Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła."

Zwycięstwo nad szatanem dotyczy duszy przyjmującej łaskę ,a nie zepsutego świata:

1J 5:18-19 BT "Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.


 

Ap 20:4-6 Pierwsze zmartwychwstanie:

Ustawiono trony i zasiedli na nich ci , którym dano władze sądzenia.

Możliwe są tu dwie równoważne interpretacje:

Sąd na ziemi , który dokonał się na ziemi podczas działalności Jezusa:

J 3:19 BT "A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki."

To jaką postawę zajęli ludzie wobec Ewangelii jest już sądem nad nimi:

J 12:48 BT "Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym."

Można też interpretować ten fragment w taki sposób ,że dotyczy on odpłaty dla duszy po śmierci:

Ap 14:13 BT "I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny."

Przypowieść o bogaczu i łazarzu :Lk 16:22nn

Pierwsze Zmartwychwstanie: Oznacza nowe życie duszy przez łaskę:

Ap 20:4 pau "(4) Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadali, dano władzę sądzenia. Ujrzałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat."
Rz 8:10-11 BT "Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha."

Kol 1:13 BT "On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,"

To duchowe zmartwychwstanie dokonuje się przez wiarę i chrzest:

J 5:24 BT "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia."

Ef 2:5-6 BT "i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,"

1J 3:14 BT "My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci."

Kol 3:3 BT "Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu."

Kol 2:12 BT "jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił."

Będą kapłanami Boga i Chrystusa i królować będą co dokonuje się to w Kościele:

1P 2:9 BT "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,"

Pozostali umarli nie ożyli: Umarłymi określa Ewangelia tych , którzy nie posiadają łaski:

Mt 8:22 BT "Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!"

Lk 9:60 BT "Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!"

Natomiast zmartwychwstanie umarłych opisane jest po zakończeniu "Milenium":
Ap 20:11-13 pau "(11) Następnie zobaczyłem duży, biały tron i Tego, który na nim siedzi. Sprzed Jego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. (12) Ujrzałem też zmarłych: wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach na podstawie ich czynów. (13) Wówczas morze oddało zmarłych, którzy w nim byli, a także śmierć i kraina umarłych oddały zmarłych, którzy w nich byli. I każdy został osądzony na podstawie swoich czynów."
Sceny Ap 20,4 i Ap 20,11-13 są paralelne.

 

Ap 20:7-13 Sąd Ostateczny

Znakiem czasów ostatecznych będzie pojawienie się fałszywych religii , powszechne odstępstwo , oraz prześladowanie chrześcijan .

Dzięki Boskiej interwencji wrogie siły zostaną pokonane. To wkroczenie Boga w historie godziną odnowienia stworzenia i powszechnego zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych ,ponieważ jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.(Ap 20:14)

Rz 8:19-24 BT "Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.(20) Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,(21) że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.(22) Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.(23) Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując - odkupienia naszego ciała.(24) W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?"


 

Tysiącletnie Królestwo nie oznacza, jak głoszą niektóre ruchy religijne, jakiegoś doczesnego imperium.

Królestwo to już jest obecne w tajemnicy. Zaczyna się w "chwili" uwięzienia diabła , które dokonało się przez Krzyż : J 12:31 BT "Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony." oraz J 16:11 BT "wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony."

Św. Jan w pierwszym liście stwierdza ,że świat jest w mocy złego ,ale chrześcijanie należą do Boga (1 J 5:19), a Jezus głosi ,że Jego Królestwo nie jest z tego świata :J 18:36. Tysiącletnie Królestwo oznacza więc doczesnego państwa , ale rzeczywistość nadprzyrodzoną .

1J 5:4 BT "Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara."

Miejscem realizacji Królestwa jest więc dusza (serce) człowieka obdarzonego łaską .

J 11:25 BT "Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

Pierwsze zmartwychwstanie oznacza po pierwsze zbawienie duszy wyznawcy – męczennika , która króluje z Jezusem w Niebie : Ap 6:9-11 BT "A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.(10) I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?(11) I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli,["1000 lat"] aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici."(por. Ap 14:13 ) .

Po drugie oznacz również życie łaski : J 17:14 BT "Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata."

Zakończeniem Tysiącletniego Królestwa będzie powrót Jezusa , powszechne zmartwychwstanie dobrych i złych , oraz Sąd. Wydarzenia te nastąpią w "godzinie" powrotu Jezusa : J 5:28-29 BT "Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia."