4 gru 2016

Syn Boży Początek i Pierworodny stworzenia "zrodzony a nie stworzony".

Wyjaśnijmy pojęcia:
Zrodzony - otrzymuje byt z natury rodzica.
Stworzony - powołany do istnienia z nicości.
Z Objawienia wiemy ,że:
1.Bóg stworzył wszystko z nicości:
2Mch 7:28 pau "Proszę cię, synu, spójrz na niebo i na ziemię, i na wszystko, co jest na nich. Wiedz, że Bóg uczynił je z niczego i że rodzaj ludzki powstał w ten sam sposób."
2. Bóg stworzył wszystko przez Syna/Słowo:
J 1:3 bp "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

O pochodzeniu Syna/Słowa możemy wnioskować z:
1.Imion:
  • Syn
Hbr 2:14 bp "Skoro zaś dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej, On także otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła,"
  • Słowo
Iz 55:11 pau "(11) Tak samo jest z moim słowem. Wychodzi ono z ust moich, nie po to, by wrócić do Mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem."
Syr 24:3 pau "„Wyszłam z ust Najwyższego, jak mgła okryłam ziemię."

2.Jedynej pozycji wobec Boga:
  •  istnieje w "formie Bożej" Flp 2:6 εν μορφη θεου 
  •  jest "odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty" Hbr 1,3απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως 
  •  jest w wyjątkowej relacji z Ojcem:J 1:18 pau " Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił." 
  •  jako jedyny jest Jednorodzonym (Jedynym) Synem
3. Biblia nie mówi o "powstaniu Syna w czasie" ale stwierdza fakt jego istnienia już "na początku"
  • J 1:1 pau "(1) Na początku było [ην -czas przeszły] Słowo, a Słowo było u Boga - i Bogiem było Słowo." 
  • Flp 2:6 bp "(6) On to, istniejąc [υπαρχων - imiesłów czasu teraźniejszego niedokonanego] w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,"
4. wyjątkowej roli w stworzeniu wszechrzeczy
J 1:3 pau "(3) Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało,"
Kol 1:16 pau "gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone."
Hbr 1:2 pau "W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy."
Kol 1:15-19 pau "(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, (16) gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. (18) On także jest Głową Ciała - Kościoła. On jest początkiem [αρχη], pierworodnym spośród umarłych, aby być pierwszym we wszystkim. (19) Spodobało się bowiem Bogu, by w Nim zamieszkała cała pełnia"
Ap 3:14 pau "Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i prawdziwy świadek, początek [ η αρχη] Bożego stworzenia."

Niektórzy z nazwania Syna Pierworodnym stworzenia wnioskują, że jest On "pierwszym stworzeniem", argumentując, że pierworodny spośród umarłych oznacza "pierwszego zmartwychwstałego":
1Kor 15:20 pau "Chrystus jednak zmartwychwstał, i to jako pierwszy!"

Kluczowym pojęciem wyjaśniającym jest określenie Syna jako Początku αρχη.
Greckie ἀρχή etymologicznie oznacza zasadę, przyczynę, władzę termin oznaczający praprzyczynę wszystkich bytów, zasadę oraz najbardziej zasadnicze tworzywo.
Należy zauważyć, że Jezus nie tylko jest "pierwszym wskrzeszonym"(Jako pierwszego zmartwychwstałego można określić Jezusa tylko w odniesieniu do Jego ludzkiej natury.), ale podmiotem, przyczyną, początkiem  powszechnego zmartwychwstania, oznacza to że zmarli ożyją przez Niego i w Nim:
1Kor 15:22 pau "Jak bowiem przez jedność z Adamem wszyscy umierają, tak też przez jedność z Chrystusem wszyscy będą przywróceni do życia."
J 5:25 bp "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zbliża się godzina - a nawet już nadeszła - w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą."


Odnośnie stworzenia Syn jest również Początkiem ponieważ jest stwórczym Słowem Boga:
J 1:3 bp "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."
Kol 1:16-17 pau "(16) gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje."
Hbr 1:2 pau "W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy."

Pierworodny stworzenia można tez analogicznie odnieść do ludzkiej natury Jezusa, nie przeszkadza w tym fakt, że Jezus narodził się dopiero "w pełni czasu" ponieważ:
1P 1:20 bp "Był On przewidziany wprawdzie już przed stworzeniem świata, ale został objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was."

Imię "Pierworodny" w odniesieniu do Syna może oznaczać to, że jest On "wzorem - συμμορφους" według którego Ojciec stworzył wszystkie byty. Podobnie jak Syn jest "worem" przyszłego wskrzeszenia, co czyni go Pierworodnym zmartwychwstałych:
Rz 8:29 nwt-pl "(29) ponieważ tych, których najpierw uznał, tych też z góry wyznaczył do odwzorowania [ συμμορφους] według obrazu jego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci."
Flp 3:21 nwt-pl "(21) który przekształci nasze upokorzone ciało, żeby je dostosować [συνμορφον] do swojego chwalebnego ciała zgodnie z działaniem mocy, jaką też wszystko może sobie podporządkować."

Syn jako Pośrednik, Zasada,Pierworodny czyli "Boski wzór"-Logos 
w stworzeniu z nicości, sam nie może pochodzić z nicości, ale z natury/substancji Ojca.