1 paź 2009

Sens „Pierwszego Zmartwychwstania”

Ef 2:5 BT „i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

Ef 5:8 BT „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!”

Ef 5:14 BT „Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.”

Przez łaskę zostaliśmy ożywieni w Chrystusie (por. Ap 20:4)

Kol 3:1-3 BT „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.(...) Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.”

1J 3:14 BT „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.”

1J 4:4-5 BT „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.(5) Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha.”

Razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych (przez chrzest ,który łączy nas ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa )

2Kor 1:22 BT „On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.”

2Kor 1:22 BT „On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.”

Rz 8:23 BT „Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując - odkupienia naszego ciała.”

Zasadą nowego życia jest Duch Św. w duszy , ale pełnią zbawienia będzie połączenie się duszy z ciałem w dniu ostatnim.

J 3:18-19 BT „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.(19) A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.”

Będą dwa Sądy , pierwszy (szczegółowy) rozliczy nas z wiary w Jezusa (por. Ap 6:9-11 ; 12:11 ; 14:13 ), oraz następny (ostateczny) , który będzie „ratyfikacja” tego pierwszego : „Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.” (J 12:48).

WNIOSKI :Pierwsze Zmartwychwstanie oznacza ,życie w Duchu Św.(którego otrzymujemy na chrzcie J 3:5) , a Sąd polega na zdaniu relacji z współpracy z łaską .