1 paź 2009

Powszechne Zmartwychwstanie

J 5:28-29 BT „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:(29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.”

Dobrzy i źli powstaną w tej samej „godzinie” powrotu Jezusa.

J 6:40 BT „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

J 6:44 BT „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.”

Wierzący w Jezusa powstaną w „ostatnim dniu”.

1Tes 4:16-17 BT „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.(17) Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.”

Zmarli powstaną w chwili powrotu Pana , następnie dołącza do ich chwały żywi .

1Kor 15:23-24 BT „lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.(24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.”

Zmartwychwstanie umarłych i powrót Jezusa będą początkiem wiecznego Królestwa.

Dz 24:15 BT „Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”

Stwierdzenie bez jakiejkolwiek różnicy czasowej co do ich powstania !

Ap 20:12-13 BT „I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.(13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.”

Powszechny Sąd i zmartwychwstanie umarłych , bez podziału na dobrych i złych .

WNIOSKI: Zmartwychwstanie dobrych i złych nastąpi bez różnicy czasowej w „godzinie” powrotu Jezusa.