30 paź 2011

Przeznaczenie, a powszechna wola zbawcza


Cytaty mówiące o przeznaczeniu:
Dz 13:48 bp "(48) Słysząc to poganie cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego,"
Rz 8:29-30 bp "(29) Bóg bowiem tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, by byli ukształtowani na obraz Jego Syna - aby On był pierworodnym pośród wielu braci. (30) A których wyznaczył, tych także powołał. Których zaś powołał, tych też obdarzył sprawiedliwością. A których obdarzył sprawiedliwością, tych także opromienił chwałą."
Ef 1:4-5 bp "(4) W Nim wybrał nas przed stworzeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani w Jego obecności, w miłości. (5) Przeznaczył nas za przyczyną Jezusa Chrystusa - zgodnie z postanowieniem swojej woli - dla siebie, do synostwa Bożego,"
Ef 1:11 bp "(11) W Nim też jesteśmy powołani do udziału w dziedzictwie i zgodnie z zamysłem Jego woli przeznaczeni do tego,"

 

Cytaty dotyczące powszechnej woli zbawczej:
Rz 11:32 bp "(32) Bóg bowiem wszystkich uwięził w nieposłuszeństwie, by wszystkim okazać miłosierdzie."
Kol 1:28 bp "(28) Jego my zwiastujemy, nauczając każdego człowieka i napominając z całą mądrością, by go doprowadzić do doskonałości w Chrystusie."
1Tm 2:1-6 bp "(1) Polecam więc przede wszystkim zanosić błagania, modlić się, prosić i dzięki czynić za wszystkich ludzi. (2) za królów i wszystkich piastujących władzę, żebyśmy mogli żyć spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości. (3) Oto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus. (6) Dał On siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych właśnie czasów;"
Tt 2:11 bp "(11) Bo objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi"
2P 3:9 bp "(9) Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy - choć niektórzy sądzą, że odwleka - lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia."

 

Cytaty mówiące o wolnej woli człowieka :
Syr 15:11-20 bt "(11) Nie mów: «Pan sprawił, że zgrzeszyłem», czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. (12) Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził», albowiem On nie potrzebuje grzesznika. (13) Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, mieli z tym styczność. (14) On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. (15) Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest upodobaniem. (16) Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. (17) Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. (18) Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. (19) Oczy Jego patrzą na bojących się Go - On sam poznaje każdy czyn człowieka. (20) Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć."
Jk 1:13-14 bp "(13) Niech nikt wśród pokus nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie podlega pokusie do złego, ani też sam nikogo nie kusi. (14) Każdy bowiem doznaje pokusy od własnej pożądliwości, która go pociąga i nęci."
Pwt 11:26-28 bp "(26) Patrz! Oto przedstawiam wam dziś błogosławieństwo i przekleństwo. (27) Błogosławieństwo - jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom waszego Boga, Jahwe, które dziś na was nakładam. (28) A przekleństwo - jeżeli nie będziecie słuchać przykazań swego Boga, Jahwe, i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję, a pójdziecie za obcymi bogami, których nie znacie."

 

Człowiek przeznaczony do życia wiecznego i obdarzony wolną wolą może odrzucić łaskę:
Łk 7:30 bp "(30) Faryzeusze zaś i biegli w Prawie, nie przyjmując od niego chrztu, odrzucili wezwanie Boże."
Bez której sam się nie zbawi:
Flp 2:13 bp "(13) Bóg bowiem jest sprawcą waszych pragnień i czynów wedle (swego) upodobania."