23 mar 2016

Trójca Święta w Starym Testamencie


Bóg działa przez swoją Mądrość/Słowo i Ducha/Moc:
Ps 33:6 pau"(6)PAN stworzył niebo swym słowem, tchnieniem ust swych wszelką jego potęgę."
Mądrość i Duch to jakby „ręce” Boga, ale ponieważ w Bogu nie ma podziału, więc sam jest swoim Słowem i Duchem.

Na trzy hipostazy wskazuje użycie Imienia ELOHIM : forma liczby mnogiej na określenie jednego Boga. Wyraźnie widać to w pierwszym opisie stworzenia człowieka . Jeden Bóg używając liczby mnogiej do siebie samego: "Uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas".
Wewnętrzny dialog jednego Boga wskazuje na wielość Osób.

Duch w dziele stworzenia:
Rdz 1:2pau"A ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a duch Boży unosił się nad wodami."
Ps 104:30 pau "Posyłasz swego ducha, a są stworzone. I odnawiasz oblicze ziemi."
Hi 33:4pau"Duch Boga mnie stworzył, ożywiło mnie tchnienie Wszechmocnego."
Jdt 16:14pau"Tobie niech służy całe Twe stworzenie, gdyż powiedziałeś - i stało się, posłałeś Twego ducha- i dokonało się. Nikt nie sprzeciwi się Twojemu głosowi."
Mdr 1:7pau"Duch Pański wypełnia wszechświat, wszystko ogarnia i rozróżnia dźwięki."

Duch przemienia serca:
2Sm 23:2pau"Duch PANA mówi przeze mnie, i Jego słowo jest na moich wargach."
1Sm 10:6pau"Wtedy duch PANA cię opanuje i wpadniesz w uniesienie jak tamci. Staniesz się innym człowiekiem."
Iz 11:2pau"Spocznie na nim duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni PANA."
Mdr 1:6 pau "Duch mądrości jest przyjazny ludziom, ale nie daruje temu, kto bluźni ustami, gdyż Bóg przenika jego wnętrze, dokładnie zna jego serce i słyszy każde słowo."
Mdr 7:7 pau "Dlatego modliłem się i otrzymałem w darze roztropność, błagałem żarliwie i wstąpił we mnie duch mądrości."

Wylanie Ducha w czasach mesjańskich:
Iz 44:3pau"Bo wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na ląd wyschnięty. Ducha mojego wyleję na twe potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci."
Ez 36:27pau"Poślę do waszego wnętrza mojego Ducha i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo. Będziecie go przestrzegali."
Jl 3:1pau"A po tym wszystkim wyleję mojego Ducha na każde stworzenie. będą prorokować wasi synowie i wasze córki, starcy wasi będą mieli sny, a młodzieńcy - widzenia." 
Jl 3:2 pau "Także na sługi i służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha."


Boskie pochodzenie Mądrości, jej udział w stworzeniu i przemianie ludzi:
Prz 8:22-31 pau"(22)PAN stworzył mnie u początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach.(23)Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku, wraz z powstaniem ziemi.(24)Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin,(25)Zanim były osadzone góry, przed pagórkami zostałam zrodzona,(26)gdy jeszcze nie uczynił ziemi ani pól, ani zalążków okręgu ziemi.(27)Byłam tam, kiedy ustanawiał niebiosa, gdy umacniał sklepienie nad otchłanią wód,(28)kiedy w górze osadzał chmury i wyznaczał źródła głębinom,(29)gdy wytyczał granice morzu, aby wody nie naruszyły Jego nakazu, kiedy umacniał fundamenty ziemi.(30)Trwałam wiernie u Jego boku, byłam Jego rozkoszą każdego dnia, cały czas tańcząc przed Nim,(31)pląsając na okręgu Jego ziemi. A w mojej rozkoszy mogą mieć udział synowie ludzcy."
Mdr 7:25-26 pau"(25)Ona jest tchnieniem potęgi samego Boga, przejrzystym strumieniem chwały Wszechmocnego, dlatego nic, co skażone, nie wedrze się do niej.(26)Jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lustrem Bożej mocy, ikoną ukazującą Jego dobroć."
Syr 1:1-5 pau"(1)Wszelka mądrość pochodzi od Pana i pozostaje z Nim na wieki.(2)Piasek mórz, krople deszczu, i dni wieczności - kto może je policzyć?(3)Wysokość nieba, rozległość ziemi, otchłań i mądrość - kto może zbadać?(4)Pierwsza ze wszystkiego została stworzona mądrość i zdolność zrozumienia istnieje od wieków.(5)Źródłem mądrości jest słowo Pana na wysokościach, a jej drogami - odwieczne przykazania."
Syr 24:3-10 pau"(3)„Wyszłam z ust Najwyższego, jak mgła okryłam ziemię.(4)Zamieszkałam na wysokościach, a mój tron jest w kolumnie obłoku.(5)Sama otoczyłam okrąg nieba, przemierzyłam głębiny otchłani.(6)Zawładnęłam falami morza i całą ziemią, każdym narodem i ludem.(7)Wśród nich wszystkich szukałam miejsca spoczynku, w czyim dziedzictwie mogłabym zamieszkać.(8)Wtedy nakazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, który mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie. I rzekł: «W Jakubie rozbij swój namiot, w Izraelu będzie twoje dziedzictwo».(9)Przed wiekami, na początku mnie stworzył, i już nigdy nie przestanę istnieć.(10)W świętym namiocie usługiwałam w Jego obecności i tak otrzymałam siedzibę na Syjonie."