4 kwi 2010

Pełna łaski – odkupiona i święta - niepokalanie poczęta.


Ef 1:3-8 Bp "Uwielbiony (niech będzie) Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On z wyżyn niebieskich obsypał nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.(4) W Nim wybrał nas przed stworzeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani w Jego obecności, w miłości.(5) Przeznaczył nas za przyczyną Jezusa Chrystusa - zgodnie z postanowieniem swojej woli - dla siebie, do synostwa Bożego,(6) dla ukazania wspaniałości swojej łaski, którą obdarzył [εχαριτωσεν] nas w Umiłowanym.(7) W Nim, przez Jego Krew, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa Jego łaski,(8) której szczodrze nam udzielił wraz z pełnią mądrości i zrozumienia."

Lk 1:28 Bp "(Anioł) przyszedł do niej i rzekł: - Raduj się, łaski pełna [κεχαριτωμενη] , Pan z tobą!"


 

W obu cytatach mamy ten sam czasownik: χαριτω różniący się forma gramatyczną. W Łk 1,28 jest to imiesłów strony biernej czasu teraźniejszego dokonanego (czynność dokonana, której skutki trwają w teraźniejszości), natomiast w Ef 1,6 – tryb orzekający storna czynna czasu przeszłego dokonanego.


 

List św. Pawła do Efezjan wychwala Boga za "obdarzenie (napełnienie) nas łaska w Chrystusie dzięki Jego ofierze", która powoduje w człowieku : odkupienie, odpuszczenie grzechów oraz świętość.

Jak wynika z Łk 1,28 Maria była JUŻ "napełniona (obdarzona) łaską" przed Wcieleniem Słowa, co w zestawieniu z cytatem z Ef wskazuje, że była JUŻ odkupiona tj.: bez grzechu i święta.

Jak to się dokonał wyjaśnia kontekst Ef 1,6 : odwieczny wybór Ojca w Synu (Ef 1,4).

"Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego" bł.Pius IX Ineffabilis Deus


Zwrot "mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela" wskazują ,że Maryja również potrzebowała Zbawiciela.