27 maj 2010

Apokalipsa – analiza struktury objawienia

Ostatnia księga Nowego testamentu składa się z dwóch części: siedmiu listów (rozd.:1-3) i serii wizji (rozdz.: 4-22). Wizje zawarte w drugiej części księgi można zebrać w pięć serii: trzy dotyczące historii zbawienie i dwie mówiące o plagach spadających na grzeszny świat.

Wizje dotyczące plag to "siedem trąb" (8,2 – 11,19) i "siedem czasz" (15,5 – 19,10), są paralelne, jak można się o tym przekonać porównując ich treść:


 

TRĄBA

CZASZA

Prolog:

Anioł z kadzielnicą, która jest modlitwami świętych

8,2-6

Siedmiu aniołów otrzymuje siedem czasz gniewu w świątyni

15,5-16,1

1.:

Ognisty grad na 1/3 ziemi

8,,7

"na ziemię" – bolesne wrzody

16,2

2.:

Ognista góra na 1/3 morza

8,8-9

"na morze" – woda zmienia się w krew

16,3

3.:

Gwiazda na 1/3 rzek

8,10-11

"na rzeki" – woda w krew

16,4-7

4.:

Porażenie 1/3 ciał niebieskich

8,12

"na słońce" – wielki upał

16,8-9

5.:

Dym i szarańcza z czeluści sprawiająca cierpienia ludziom

9,1-12

"na tron bestii" – ciemność i ból na ludzi

16,10-11

6.:

Uwolnienie armii nad Eufratem zabijającej 1/3 ludzi

9,13-21

"na Eufrat" – otwarcie drogi dla armii

16,12-16

7.:

"Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca",

poprzedzone kosmiczną katastrofą

11,15-19

"w powietrze" – sąd nad światem (kara na Babilon), kosmiczna katastrofa

16,17-19,10


 

Podobnie ma się sprawa wizji dotyczących historii, które są refleksjami nad trzema zasadniczymi tematami:

1.Pierwsze zwycięstwo Jezusa odniesione dzięki jego Wcieleniu i Passze.

2.Współistnienie królestwa Baranka i królestwa bestii, oraz prześladowanie wiernych.

3.Ostateczny Triumf w Paruzji.

W Apokalipsie wyróżnić można czy serie wizji dotyczących historii zbawienia :


 

I. Siedem pieczęci 4,1-8,1

ad.1 :

-Baranek – zwycięski lew z pokolenia Judy 5,9-14

ad.2 :5, 10

-"i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi", por.:6,11-14

-dusze męczenników pod ołtarzem :6,9-11

-144tys. opieczętowanych 7,1-8

ad.3:

-triumf wybranych 7,13-17


 

II. Niewiasta i smok (Baranek i bestia) 12,1-15,4

ad.1:

-Niewiasta rodząca Mesjasza i porażka smoka 12,1-18

ad.2:

-bestia z morze i bestia z ziemi 13,1-18

-Baranek i orszak 144tys 14,1-5

ad.3:

-Syn człowieczy z sierpem 14,14-20

-hymn zbawionych 15,1-4

III. Królestwo Słowa 19,11-22,5


 

ad.1:

- pierwsze zwycięstwo Słowa 19,11-20,3

ad.2:

-"tysiącletnie królestwo" 20,4-6

-armia Goga i Magoga 20,7-10

ad.3:

-Sąd 20,11-14

-Nowe Jeruzalem 21,1-22,5


 


 

Identyczna strukturę mają wizje zawarte w Księdze Daniela stanowiące refleksje nad historią Izraela od niewoli babilońskiej do królestwa Mesjasza. Również tutaj mamy do czynienia z trzema seriami wizji:

  1. Cztery bestie: Dn 7,1-14 (wyjaśnienie wizji w 7,15,28)

  1. Baran i kozioł: 8,3-12 (wyjaśnienie: 8,13-27)
  2. Siedemdziesiąt tygodni :9,25-27 (wyjaśnienie w rozdziale 11)

Rozpatrzmy układ wizji czterech bestii:

-Skrzydlaty lew : królestwo Babilońskie

-Niedźwiedź : królestwo Medyjskie

-Pantera :Presja

-Bestia z dziesięcioma rogami: królestwa hellenistyczne

-Mały róg: Antioch IV Epifanes

Następnie pojawia się wizja Dworu Niebieskiego i nastanie królestwa Syna Człowieczego:


 

Dn 7,9-10:

Patrzałem,

aż postawiono trony,

a Przedwieczny* zajął miejsce.

Szata Jego była biała jak śnieg,

a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.

Tron Jego był z ognistych płomieni,

jego koła - płonący ogień.

Strumień ognia się rozlewał

i wypływał od Niego.

Tysiąc tysięcy służyło Mu,

a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy

stało przed Nim.

Sąd zasiadł

i otwarto księgi*.

Ap 4,2-3:

Doznałem natychmiast zachwycenia:

A oto w niebie stał tron

i na tronie [ktoś] zasiadał*.

A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,

a tęcza* dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.


 


 

Dn 7,11-14

Z powodu* gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem,

aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie.

Także innym bestiom odebrano władzę,

ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny.

Patrzałem w nocnych widzeniach:

a oto na obłokach nieba przybywa

jakby Syn Człowieczy*.

Podchodzi do Przedwiecznego

i wprowadzają Go przed Niego.

Powierzono Mu panowanie,

chwałę i władzę królewską,

a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,

które nie przeminie,

a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.


 


 

Ap 5,5-6:

Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,

Odrośl Dawida*,

tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt

a kręgiem Starców

stojącego Baranka jakby zabitego,

a miał siedem rogów i siedmioro oczu,

którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię


 

Apokalipsa jak widać z powyższego zestawienia zaczyna się w chwili gdy kończy się wizja Daniela.

Obie księgi powstały w identycznych okolicznościach: prześladowania przez wrogie imperia.

Pierwsi chrześcijanie jak i Żydzi myśleli, że przyjście Mesjasza spowoduje nastanie Mesjańskiego królestwa. Objawienie św. Jana wyjaśnię, że historia jest bardziej złożona : Pierwsze przyjście Jezusa było ustanowieniem Królestwa wśród prześladowań: Mt 5,10-12. Dopiero Paruzja będzie czasem ukazania się Królestwa w chwale:

Hbr 2:8-9 Bp "Skoro zatem poddał wszystko, nie zostawił niczego, co byłoby mu niepoddane. A przecież obecnie widzimy, że nie wszystko jest mu poddane.(9) Owym zaś 'niewiele mniejszym od aniołów' jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską 'chwałą i czcią uwieńczony', skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł."