3 maj 2010

Pan mój i Bóg mój.


"Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym. Jest On Słowem wiekuistym; zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami i współistotny z Ojcem, czyli (po gr.) homousios to Patri, przez którego wszystko się stało. Przyjął On ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem; równy więc Ojcu co do bóstwa, a mniejszy od Ojca ze względu na człowieczeństwo, całkowicie jeden, nie przez zmieszanie natur (co jest niemożliwe), lecz jednością osoby." (Credo Pawła VI)

1.Jednorodzony Syn Boży

Mk 1:1 Bp "Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym."

Określenie Jezusa jako Syna Bożego wielokrotnie pojawia się w Nowym Testamencie. Niektórzy odrzucający Boskość Jezusa powołują się na fakt, że w niektórych miejscach Biblia mówi o "synach Bożych" np.:

Hi 1:6 BT "Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi."

Ps 29:1 BT "Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!"

Oczywiście w tych dwóch cytatach chodzi o istoty stworzone, które gdy objawiają się ludziom nazywane są w Piśmie św. "posłańcami" (heb.: mal'achim; gr.γγελος) czyli aniołami. Warto zauważyć ,że "anioł" to nie nazwa gatunku, ale określenie funkcji:

"Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem."

— św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

a."Zrodzony a nie stworzony"

Hbr 1:5-14 Bp "Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): 'Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził'? I znowu: 'Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem'?(6) Kiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: 'Niech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Boży'.(7) O aniołach wprawdzie powiada: 'On czyni aniołów swymi wichrami, a sługi swoje płomieniami ognistymi'.(8) O synu jednak: 'Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania.(9) Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy'.(10) Ponadto: 'Ty, Panie, na początku umocniłeś ziemię i dziełem Twoich rąk są niebiosa,(11) one przeminą, ale Ty przetrwasz, wszystkie zestarzeją się jak szata,(12) jak zwierzchnie okrycie je zwiniesz jak płaszcz - zostaną zmienione. Ty sam natomiast trwasz i Twoje lata nie ustaną'.(13) O kim z aniołów kiedykolwiek powiedział: 'Siądź po mej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod twoje stopy'?(14) Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu?"

Jezus jest zrodzony z Ojca – pochodzi z natury Ojca, a nie "z nicości" jak inne byty stworzone.

b. Jednorodzony

J 1:14 Bp "A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 3:16 Bp "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

J 3:18 Bp "Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

1J 4:9 Bp "W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego."

Greckie słowo μονογενης oznacza "jedynaka". Jezus jest więc jedynym Synem Boga, inni to dzieci adoptowane.

Nowy Testament określa w ten sposób jedyne dzieci ludzkich rodziców:

Lk 7:12 Bp "Kiedy zbliżył się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie zmarłego, który był jedynym synem wdowy. I towarzyszył jej wielki tłum mieszkańców miasta."

Lk 8:42 Bp "bo miał jedyną córkę około dwunastu lat i ta mu umierała. Kiedy Jezus tym podążał, tłumy napierały na Niego."

Lk 9:38 Bp "Wtem jakiś mężczyzna z tłumu zawołał: - Nauczycielu, błagam Cię, spojrzyj na mego syna, bo mam tylko jego."

Hbr 11:17 Bp "Dzięki wierze Abraham poddany próbie złożył w ofierze Izaaka; ten, który z wiarą przyjął obietnicę, składał w ofierze jedynego syna."

c. Pełnia Bóstwa:

Flp 2:6 Bp "On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,"

Kol 2:9 Bp "W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa."

2.Przedwieczny:

J 1:1-2 Bp "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.(2) Ono było na początku u Boga."

Kol 1:15-17 Bp "On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,(16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.(17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje."

2Kor 8:9 Bp "Wiecie przecież, na czym polega łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście zostali wzbogaceni Jego ubóstwem."

J 17:5 Bp "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie swą wielką chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał."

J 16:28 Bp "Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz znowu opuszczam świat i idę do Ojca."

J 8:28 Bp "Jezus więc powiedział: - Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył."

J 8:58 Bp "Powiedział im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, JAM JEST!"

3.Stwórca

J 1:3 Bp "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

J 1:10 Bp "Była na świecie i świat stał się przez Nią, a świat Jej nie poznał."

1Kor 8:6 Bp "to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko istnieje i przez którego my także jesteśmy."

Kol 1:15-17 Bp "On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,(16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.(17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje."

Hbr 1:2 Bp "w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."

4.Samoświadomość Jezusa:

J 14:1 Bp "Niech serce wasze się nie trwoży. Wierzcie w Boga - i we Mnie wierzcie!"

J 10:30 Bp "Ja i Ojciec jedno jesteśmy!"

J 14:9 Bp "Mówi mu Jezus: - Tak dawno już jestem z wami i jeszcze Mnie nie znasz, Filipie? Kto Mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić: Pokaż nam Ojca?"

J 14:11 Bp "Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie. Jeśli zaś nie (wierzycie słowom), to wierzcie dla samych dzieł."

J 12:44 Bp "Jezus zaś głośno zawołał: - Kto wierzy we Mnie, ten wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał."

J 16:15 Bp "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem: Z mojego weźmie i wam oznajmi."

J 5:17 Bp "Rzekł im Jezus: - Ojciec mój działa, więc i Ja działam."

J 5:21 Bp "Jak bowiem Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, tak i Syn ożywia, kogo zechce."

J 5:26 Bp "Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie."

J 8:16 Bp "A kiedy już będę sądził, sąd mój będzie prawdziwy, bo nie jestem sam, ale (jest nas dwóch), Ja i Ojciec, który Mnie posłał."

J 12:45 Bp "A kto Mnie widzi, widzi i Tego, który Mnie posłał."

J 13:20 Bp "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo Ja posyłam, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał."

J 14:7 Bp "Jeśli Mnie znacie, to poznacie też mojego Ojca. Od tej chwili znacie Go i widzieliście Go."

Ap 22:10-16 Bp "Dalej powiedział do mnie: 'Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.(11) Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.(12) Oto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę: i oddam każdemu według jego pracy.(13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.(14) Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.(15) Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.(16) Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczyć o tym, co dotyczy Kościoła. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Jasna gwiazda poranna'." (por.: Ap 1:8 Bp "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Władca wszech rzeczy.")

Ap 3:21 Bp "Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie."

5. Świadectwa

J 1:1 Bp "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo."( εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος)

[w tekście greckim słowo "Bogiem" jest bez przyimka ponieważ w zdaniu pełni funkcje dopełnienia]

J 1:18 Bp "Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."

J 20:28 Bp "A Tomasz Mu odpowiedział: - Pan mój i Bóg mój! (ο κυριος μου και ο θεος μου)"

1J 5:20-20 Bp "Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego (Boga). My jesteśmy w tym Prawdziwym - w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. ON JEST PRAWDZIWYM BOGIEM I ŻYCIEM WIECZNYM."