2 maj 2010

Dar wytrwania


Otrzymana łaska jest poręka zbawienia czyli wiecznego życia w niebie. Aby osiągnąć to wieczne życie potrzeba wytrwania w łasce do śmierci i współpracy ze strony człowieka.


 
1. Oczekiwanie z nadzieją:

Rz 8:23 Bp "Zresztą nie tylko ono, ale i my, którzy posiadamy Ducha dającego gwarancję przyszłej chwały, cierpimy, wyczekując pełnego synostwa - odkupienia naszego ciała."

2Kor 1:21-22 Bp "Bóg zaś jest tym, który nas i was utwierdził w Chrystusie, namaścił nas(22) oraz opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako zadatek."

2Kor 5:5-10 Bp "Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.(6) Ufamy więc zawsze i wiemy, że jak długo przebywamy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.(7) W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem.(8) Ufamy. Chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu.(9) Dlatego obojętnie, czy przebywamy z Nim, czy też jesteśmy od Niego oddaleni, staramy się usilnie Jemu podobać.(10) Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, ABY KAŻDY OTRZYMAŁ ZAPŁATĘ, NA JAKĄ ZASŁUŻYŁ ZA ŻYCIA W CIELE, DOBRĄ LUB ZŁĄ."

Ef 1:14 Bp "On jest zadatkiem naszego dziedzictwa i przygotowuje odkupienie (ludu), który (Bóg) nabył sobie na własność, na chwałę swojego majestatu."

1Kor 15:53 Bp "Trzeba bowiem, aby to, co podlega zniszczeniu, przybrało postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne - nieśmiertelną."

1Kor 13:12-13 Bp "Teraz widzimy niejasno jak w zwierciadle, potem zobaczymy bezpośrednio - twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, potem poznam (całkowicie), tak jak sam jestem poznany.(13) Teraz ważne są trzy rzeczy: wiara, nadzieja, miłość. A z nich największa jest miłość."

1J 3:2 Bp "Umiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się On ukaże, staniemy się do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest."

Flp 1:23 Bp "Nęci mnie jedno i drugie. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, co byłoby lepsze,"

2.Dar wytrwania:

Rz 2:6-10 Bp "BÓG WŁAŚNIE ODPŁACI KAŻDEMU ZGODNIE Z JEGO UCZYNKAMI.(7) Tym, którzy wytrwale czynią dobro i w ten sposób szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne,(8) tym zaś, którzy, powodowani chciwością, nie są posłuszni prawdzie, lecz okazują posłuszeństwo nieprawości, grozi straszny gniew.(9) Ucisk i udręka będzie udziałem każdego, kto popełnia zło - najpierw Żyda, potem Greka,(10) chwała zań, cześć i pokój będą udziałem każdego, kto czyni dobro - najpierw Żyda, potem Greka."

2Kor 9:6 Bp "Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony."

Ga 6:7 Bp "Nie łudźcie się, Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co człowiek posieje, to będzie zbierał."

Mt 10:32 Bp "A do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie."

Mt 19:29 Bp "A każdy, kto opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo zagrody dla mojego imienia, otrzyma stokroć więcej: odziedziczy życie wieczne."

Mt 24:13 Bp "LECZ KTO WYTRWA DO KOŃCA, ZOSTANIE ZBAWIONY."

Ap 2:7 Bp "Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga."

Ap 2:10 Bp "Przestań się lękać tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma niektórych z was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie, i znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. BĄDŹ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI, A DAM CI WIENIEC ŻYCIA."

Ap 2:26 Bp "A zwycięzcy i temu, kto czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,"

Ap 3:21 Bp "Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie."

Ap 14:13 Bp "I usłyszałem głos, mówiący z nieba: 'Napisz: Szczęśliwi, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny'."

1P 1:8-9 Bp "Jego to miłujecie, chociaż nie widzieliście Go, a i teraz nie widząc - wierzycie w Niego, a wierząc - cieszyć się będziecie radością niewymowną i pełną chwały,(9) GDY OSIĄGNIECIE CEL WASZEJ WIARY - ZBAWIENIE DUSZ!"