23 wrz 2014

Spadkobiercy Boga.


1Kor 15:25-28 bp "(25) Bo trzeba, aby Chrystus królował tak długo, aż "wszystkich nieprzyjaciół położy u swoich stóp". (26) Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, (27) zgodnie ze słowami Pisma Świętego: "Wszystko rzucił pod Jego stopy". Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał. (28) Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich."

Trzeba zauważyć, że podporządkowanie się Bogu nie oznacza degradacji, tylko afirmacje.
 Oczywiście Syn podporządkowany zostanie Ojcu, jako Człowiek.
 Jako Król całego stworzenia odda je swojemu Ojcu, dzięki czemu stworzenie osiągnie swoje przeznaczenie, a przeznaczeniem tym jest zostanie spadkobiercą dóbr przyszłych:

Hbr 1,2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Rz 8:15-17 bp "(15) Nie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze! (16) Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga. (17) A jeśli jesteśmy dziećmi, to i spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami Boga oraz współspadkobiercami z Chrystusem, skoro bowiem razem z Nim cierpimy, razem też z Nim otrzymamy chwałę."
Gal 4:7 bp "(7) Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli jesteś synem, to i spadkobiercą - z łaski Boga."
Mat 21:38 bp "(38) A rolnicy zobaczywszy syna powiedzieli do siebie: To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a zabierzemy jego dziedzictwo. -"

Dziedzictwem tym będzie uczestnictwo w Bożej natury:


2P 1:4 bp "Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."