3 wrz 2014

Początek Bożego stworzenia.


Ap 3:14 bp "(14) Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:"
Niektórzy powołując się na ten cytat otrzymują, że Jezus jest pierwszym stworzeniem.
Prześledźmy zatem jaka jest relacja miedzy Synem Bożym, a stworzeniem.
Her 1:2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."
Syn jest zasadą stworzenia.
Kol 1:15-18 bp "(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. (18) On jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,"
Jezus jest stwórcą i celem całego stworzenia. Bóg stworzył wszyto przez swojego Syn.
J 1:2-3 bp "(2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."

Określenie Syna jako początku oznacza, że wszystko zostało stworzone "dla Niego i przez Niego".
Syn jest więc Stwórcą razem z Ojcem.Jeszcze inni dowodzą, że Syn jest stwórcą wszystkiego, chociaż sam jest „pierwszym stworzeniem”.
W Starym Testamencie stworzenie jest przypisane jednoznacznie Jahwe:
Rdz 2:4 bp "Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy Jahwe-Bóg stworzył ziemię i niebo,"
Ps 115:15 bp "Bądźcie błogosławieni przez Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 121:2 bp "Moja pomoc nadejdzie od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 124:8 bp "Nasz ratunek w Imieniu Jahwe, który stworzył niebo i ziemię."
Ps 134:3 bp "Niech z Syjonu błogosławi ci Jahwe, On, który stworzył niebiosa i ziemię
Iz 45:18 bp "Bo tak mówi Jahwe - Stworzyciel nieba, On - Bóg, Stwórca ziemi, On, który ją uczynił, utwierdził w posadach, a nie po to ją stworzył, aby była pusta, lecz ukształtował ją, by na niej mieszkano: - Ja jestem Jahwe i nie ma innego!"
Jr 10:12 bp "Jahwe stworzył ziemię swą mocą, utwierdził świat swą mądrością, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."
Jr 33:2 bp "Tak mówi Jahwe, który stworzył ziemię, który ją ukształtował i utwierdził; Imię Jego Jahwe:"
Jr 51:15 bp "Jahwe mocą swą stworzył ziemię i świat swą mądrością utwierdził, a swym rozumem rozpostarł niebiosa."

Skoro w Nowym Testamencie jako stwórca przedstawiony jest Syn, dowodzi to że jest On Bogiem.