5 gru 2009

Święty Piotr syn Jony, syn Jana


Mt 16:17 BT "Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie."
Wyrażenie syn Jony gr. βαριωνα po hebrajsku oznacza "syna gołębia"יוֹנָהבֵּן
W Ewangelii wg. św. Jana Piotr jest określany jako syn Jana (J 21,15-17), gr. Ἰωάννης od hebr. rdzenia יחב – Jahwe jest łaskaw.

W Nowym Testamencie gołąb jest symbolem Ducha Św., który chrzcie w Jordanie wskazał na Jezusa Syna Bożego (por J 1,32-34). Bez wewnętrznej pomocy Ducha Św. nikt też nie może powiedzieć , że Jezus jest Panem (1 Kor 12,3).
Wiara w Jezusa jest również działem łaski Bożej:J 6:44 BT "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał."

Często w Biblii imiona mają symboliczne znaczenie , jeśli przyjąć tę zasadę odnoście do imienia ojca św. Piotra wynikałoby , że to dzięki łasce Boga Ojca("syn Jana") i "asystenci" Ducha Św. ("syn Jony") Książe Apostołów mógł wyznać:"Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego."(Mt 16,16).