17 wrz 2009

Sukcesja Apostolska - powołanie Dwunastu

Jezus powołał dwunastu z pośród swoich uczniów ,których Nowy Testament nazywa Apostołami.

Mt 10:2 4 BT "A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził”

Słowo apostoł αποστολος oznacz posłańca wysłannika .

Apostołowie zostali „wysłani” przez Jezusa z określaną misja do spełnienia , podobnie jak On został wysłany przez Ojca : Hbr 3:1 BT „Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła (αποστολον)i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,”

Sam Jezus utożsamia Apostołów i ich misje ze sobą :” Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał." (Łk 10:16)

Misja jaka została zlecona Apostołom przekazana została po Zmartwywstaniu:

Mt 28:19-20 BT „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Warto zwrócić uwagę na obietnicę pozostania z uczniami: και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος – i oto ja z wami jestem wszystkie dni aż do spełnienia się wieku.

Συντελεια – zakończenie , dokonanie , zamkniecie , koniec

Αιων – wiek ,wieczność, doczesność , pradawność

Czyli sens tej obietnicy jest taki ,że Jezus pozostanie z Apostołami aż do końca doczesności..

Wiadomo ,że Dwunastu zmarło , czy więc Jezus złożył obietnice bez pokrycia? A może dotyczyła ona tych którzy zastąpią ich w „urzędzie” ?