17 wrz 2009

Sukcesja Apostolska – uzupełnienie grona Dwunastu

Po zdradzie i śmierci Judasza powstał problem co zrobić z miejscem które po nim pozostało .Z tekstów Nowego Testamentu nie wynika aby Jezus pozostawił uczniom jakieś wskazówki odnośnie tej sprawy .Jednak mimo to św. Piotr stwierdza konieczność wyboru następcy :

Dz 1:21-26 BT „Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,(22) począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.(23) Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.(24) I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,(25) by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie (αποστολης) , któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą.(26) I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów(αποστολων).”

Grono Apostołów zostało uzupełnione.

Warto zwrócić uwagę ,że Nowy Testament przypisuje tytuł apostoła innym ludziom poza kręgu Dwunastu:

Pawłowi: 1Kor 1:1 BT „Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła (αποστολος) Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,”

Barnabie (pośrednio przez porównanie z Pawłem): 1Kor 9:6 BT „Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?”, Ga 2:9 BT „i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,”

Jakubowi (brat Pański ): Ga1:19 BT „Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.”(w opisach powołania Apostołów wymieniani są : Jakub syn Zebedeusza , oraz Jakub syn Alfeusza)

Apollosowi (pośrednio) 1Kor 1:12 BT "Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa." 1Kor 3:6 BT "Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost."

Tymoteuszowi (pośrednio): Flp 1:1 BT „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.”