10 lis 2009

Ekumenizm przed i po Soborze Watykańskim II

Porównanie nauczania Magisterium posoborowego o ekumenizmie z tezami encykliki Piusa XI „„Mortalium Animos”

1. NATURA KOŚCIOŁA

(MA):CHRYSTUS USTANOWIÓŁ SWÓJ KOŚCIÓŁ JAKO SPOŁECZNOŚĆ, ZISTOTY SWEJ NA ZEWNĄTRZ WIDOMA, ABY POD KIEROWNICTWEM JEDNEJ GŁOWY, PRZEZ NAUCZANIE ŻYWYM SŁOWEM, I PRZEZ UDZIELANIE SAKRAMENTÓW, KONTYNUOWAŁA W PRZYSZŁOŚCI DIEŁO ODKUPIENIA LUDZKOŚCI.

(UR 3,4)Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi,...Wierzymy , że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta ,aż do skończenia wieków.

(Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele 2) W tym Kościele Chrystusowym Biskup Rzymski, któremu Chrystus powierzył misję pasienia owiec i baranków, cieszy się z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską. On też wobec tego...zajmuje naczelne stanowisko w zwyczajnej władzy nad wszystkimi Kościołami.

(UUS 9) Istotnie, ta jedność dana przez Ducha Św. Nie polega jedynie na tym, że ludzie gromadzą się w społeczność, która jest zwykłą sumą osób. Tę jedność tworzą więzy wyznania wiary, sakramentów i komunii hierarchicznej.

(OP 1) Chrystus ustanowił na ziemi jedyny Kościół i uczynił go jako widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, która od początku i na przestrzeni historii wciąż istnieje i będzie istnieć, i w której to jedynie pozostały i pozostaną wszystkie elementy ustanowione przez samego Chrystusa.

(LG 14) Do społeczności Kościoła [który jest Ciałem Mistycznym Chrystusa (Dekret o Kościołach wschodnich katolickich 1)] wcieleni są w pełni ci, co...w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty.


2. TRWANIE KOŚCIOŁA

(MA) MA: KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA NIE TYLKO PO WSZE CZASY ISTNIEJE, LECZ Z KONIECZNOŚCI MUSI BYĆ ZAWSZE TEN SAM, JAK ZA CZASÓW APOSTOŁÓW.

(LG 8) Jedyny Kościół Chrystusa, który w Symbolu Wiary wyznajemy jako jeden, święty, katolicki i apostolski, „trwa (subsistit) w Kościele katolickim, rządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii.

(OP 2,3) Użycie tego wyrażenia [subsistit in], które oznacza pełną identyczność Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, nie zmienia doktryny o Kościele. Subsistentia (trwanie) to niezmienna historyczna ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowionych przez Chrystusa w Kościele katolickim, w którym trwa Kościół Chrystusowy na tej ziemi. Pojecie „trwa” może być przypisane wyłącznie Kościołowi katolickiemu, ponieważ dotyczy jego charakteru jedyności, wyznawanego w Symbolu wiary.

(DI 16) Należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego [przez Chrystusa] Kościoła

(ME) Tę deklaracje Soboru watykańskiego II wyjaśniają inne jego słowa, w których stwierdza się ,że tylko przez katolicki Kościół Chrystusa, który jest uniwersalna pomocą zbawienia, można dojść do pełnego posiadania środków zbawienia (por. UR 3) oraz ,że Kościół katolicki został ubogacony wszelką prawda objawiona przez Boga i wszystkimi środkami łaski. (por. UR 4)

(UUS 11) W ten sposób Kościół katolicki stwierdza, że w ciągu dwóch tysięcy lat swojej historii został zachowany w jedności z wszystkimi dobrami, w które Bóg pragnie wyposażyć swój Kościół. Kościół katolicki wie, że dzięki wsparciu, jakiego udziela mu Duch Św., słabości , niedoskonałości, grzechy, a czasem nawet zdrady niektórych jego synów nie mogą zniszczyć tego, czym napełnił go Bóg zgodnie ze swym zamysłem łaski. Dzięki łasce Bożej nie zostało jednak zniszczone to, co należy do struktury Kościoła Chrystusowego, ani też komunia łącząca go nadal z innymi Kościołami i Wspólnotami.

(CN 12) Jedność Episkopatu przedłuża się w ciągu wieków za pośrednictwem sukcesji apostolskiej oraz jest podstawą tożsamości Kościoła każdej epoki z Kościołem zbudowanym przez Chrystusa na Piotrze i na pozostałych Apostołach.(DI 16) Wierni są zobowiązani wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość, zakorzeniona w sukcesji apostolskiej, pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim

3. BŁĘDNE ZAPATRYWANIA CO DO KOŚCIOŁA.

(MA)[NIEKTÓRZY] SĄ BOWIEM ZDANIA, ŻE JEDNOŚĆ WIARY I KIEROWNICTWA- CO JEST ZNAMIENIEM PRAWDZIWEGO KOSCIOŁA –NIGDY POPRZEDNIO NIE ISTNIAŁA I DZISIAJ TAKŻE NIE ISTNIEJE. MÓWIA TEŻ, ŻE KOŚCIÓŁ SAM PRZEZ SIĘ, JUŻ ZE WZGLĘDU NA SWA NATURĘ, ROZPADA SIĘ NA CZĘŚCI, TO JEST SKŁADA SIĘ Z WIELU ODRĘBNYCH KOŚCIOŁÓW.

(UUS 13, 14) Nie chodzi o to, by stworzyć Kościół jakiego Bóg mógłby oczekiwać w przyszłości. Kościół już został dany: elementy tego Kościoła już nam danego istnieją łącznie i w całej pełni w Kościele katolickim, które są w [ nim ] integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów łaski tworzących Kościół.

(ME). Katolicy powinni wyznawać, że dzięki darowi Bożego miłosierdzia należą do Kościoła założonego przez Chrystusa i kierowanego przez następców Piotra oraz pozostałych Apostołów, w którym trwa, nienaruszona i żywa, pierwotna instytucja wspólnoty Kościoła. Nie wolno jednak wiernym uważać ,że Kościół Chrystusowy nie jest niczym innym, jak tylko jakimś zbiorem... Kościołów i Wspólnot Eklezjalnych. Nie wolno również uważać, jakoby prawdziwy Kościół Chrystusowy dzisiaj już nigdzie nie istniał i należało by go uważać jedynie za cel.

(DI 17) Brak jedności wśród chrześcijan jest z pewnościa raną dla Kościoła: nie w tym sensie, że Kościół jest pozbawiony jedności, lecz że podział przeszkadza w pełnym urzeczywistnieniu się jego powszechności w historii.(por CN 17).

4. ZNACZENIE PRAWDY

(MA): MÓWIA TEŻ, ŻE NALEŻY DAWNE SPRAWY SPORNR I RÓZNICE ZDAŃ...POZOSTAWIC NA BOKU, Z INNYCH ZAŚ NAUK ULEPIĆ I PRZEDŁOŻYĆ WSPÓLNA REGUŁĘ WIARY, KTÓREJ WYZNAWANIE ZBRATAŁOBYWSZYSTKICH.

CO SIĘ TYCZY ARTYKUŁÓW WIARY, TO BEZWARUNKOWO NIE DOZWOLONA JEST RÓŻNICA, KTÓRA CHCIANO ZAPROWADZIĆ MIEDZT TZW. ZASADNICZYMI, A NIEZASADNICZYMI PUNKTAMI WIARY, JAK GDYBY PIERWSZE Z NICH MUSIAŁYBY BYĆ UZNANE PRZEZ WSZYSTKICH, NATOMIAST TE DRUGIE MOGŁYBY POZOSTAC DO SWOBODNEGO UZNANIA WIERNYCH.

(UUS 18). Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest Prawdą. Tak więc bycie razem, które zdradzałoby prawdę, było by sprzeczne z natura Boga. (UUS 38) Formuły dogmatyczne Magisterium Kościoła od samego początku nadawały się do głoszenia prawdy objawionej i nadal się nadają do przekazywania jej, tym którzy je właściwie rozumieją.

(ME) Istnieje oczywiście porządek i jakby hierarchia dogmatów Kościoła, ponieważ różny jest ich związek z podstawą wiary. Hierarchia ta oznacza, że niektóre dogmaty opierają się na innych jako podstawowych i są przez nie oświecane. Wszystkie jednak dogmaty, ponieważ zostały objawione, należy przyjąć tą samą wiarą Boską.

5. CEL EKUMENIZMU.

(MA) PRACY NAD JEDNOŚCIĄ CHRZEŚCIJAN NIE WOLNO POPIERAĆ INACZEJ, JAK TYLKO DZIAŁANIEM W TYM CELU, BY ODSZCZEPIĘCY POWRÓCILI NA ŁONO PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.

("Anglicanorum coetibus") Komunia ochrzczonych w nauczaniu Apostołów oraz łamaniu eucharystycznego chleba ukazuje się widzialnie w więzach wyznania wiary w całej jej pełni, w celebrowaniu wszystkich sakramentów ustanowionych przez Chrystusa oraz w rządach kolegium biskupów zjednoczonych ze swą głową, Biskupem Rzymu.

(UUS 18) Jedność jakiej pragnie Bóg, może urzeczywistnić się tylko dzięki powszechnej wierności wobec całej treści wiary objawionej. (UUS 86) Pełnia jedność stanie się rzeczywistością, kiedy wszyscy będą mieli udział w pełni środków zbawienia, które Chrystus powierzył swojemu Kościołowi.(UUS 97) Kościół katolicki zarówno przez swoją praxis, jak i w oficjalnych tekstach, wyraża przekonanie, że komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest w Bożym zamyśle warunkiem pełnej i widzialnej komunii.

6.PODSUMOWANIE

Sobór Watykański II ani nie zamierzał ani faktycznie nie zmienił nauki o Kościele, a jedynie rozwinął ja, pogłębił i szerzej wyłożył.(OP 1).

Skróty użyte w tekście:

MA- Pius XI „Mortalium Animos”

UUS Jan Paweł II „Ut unum sint”

ME Mysterium Ecclesiae

CN Communionis notio

DI Dominus Iesus

LG Konstytucja dogmatyczna o Kościele

UR Dekret o ekumenizmie.

OP „Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele”