3 lis 2009

Skała czy Kamień ?

W katolickim przekładzie ewangelii wg św. Mateusza mamy:

Mt 16:18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Natomiast w protestanckim „Dosłownym przekładzie” z 2002r mamy:

Mt 16:18 A ja ci mówię: ty jesteś Kamieniem, a na tej opoce zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu nie przemogą go.


W tekście oryginalnym mamy : πετρος

W Nowym Testamencie słowo to jest używane tylko w jednym znaczeniu: to imię Apostoła.

Według „Wiktionary, the free dictionary” słowo πετρος oznacza: skałę ,kamień.

Tak więc wygląda ,że oba tłumaczenia są poprawne. Czy jednak naprawdę tak jest ?

Wskazówkę co do tej kwestii może nam udzielić tekst Ewangelii wg św. Jana (cytaty w kolejności jak wyżej):

J 1:42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.

J 1:42 Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus, przyjrzawszy się mu powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).

Kefas (κηφας) to grecka forma aramejskiego „kefa” czyli skała (wg „Encyklopedii Biblijnej pod red. P. Achtemeier)

Skoro NT słowa πετρος i κηφας traktuje jako synonimy, więc muszą mieć to samo znaczenie.

Tłumaczenie πετρος jako skała jest zgodne z intencjami autorów NT.

Na koniec zauważmy ,że zdanie Mt 16,18 pierwotnie wypowiedziane w języku aramejskim w obu przypadkach użyto tego samego słowa (kefa) na określenia Apostoła oraz „miejsca” budowy Kościoła. W zachowanej wersji greckiej wystepuje gra słów między πετρος (petros),

a πετρα (petra).

Wysuwa się też zarzut ,że słowa „na tej skale zbuduje Kościół...” nie odnoszą się osobiście do Piotra ,ale do wiary którą wyznał,: ”Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Przyjrzyjmy się odpowiedzi Jezusa Mt 16,17-19: „Na to Jezus mu rzekł:

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”

Każda cześć tej wypowiedzi odnosi się do Piotra :błogosławieństwo, objawienie od Ojca, klucze Królestwa, oraz związywanie i rozwiązywanie. Zgodnie z logiką słowa o skale też odnoszą się do Piotra.


Ale czy człowiek i to człowiek słaby, może być opoką(skałą) Kościoła Chrystusowego?

I jaki związek rola Piotra ma z wyznaną wiarą ?

Obie sprawy wyjaśniają słowa Jezusa:

Lk 22:32 BT „ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.”