27 lut 2010

Maryja – dzięki łasce-przyczyną naszego zbawienia.Greckie słowo oznaczające łaskę – χαρις jest odpowiednikiem hebrajskiego hen (pochylić się nad kimś obdarzyć łaską):

Rdz 6:8 BT "[Tylko] Noego Pan darzył życzliwością [hen]." w tłumaczeniu dosłownym "A Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe" (Pięcioksiąg wyd. Vocatio").

Rozdziały 5 i 6 kreśli ponury obraz świata. Ludzkość jest pogrążony w grzechu. Jedynym sprawiedliwym jest Noe. Dostaje on nakaz zbudowania Arki, która ma uratować niewielka "resztę" istot żywych z zgłady potopu.


 

W Nowym Testamencie wydarzenie jakie stało się udziałem Noego jest interpretowane jako zapowiedź Kościoła :

1P 3:20-21 Bp ".., gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał i budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem osób, zostało ocalonych przez wodę.(21) Była ona obrazem tej (wody), która zbawia was również teraz przez chrzest: nie przez usunięcie brudu ciała, ale przez modlitwę do Boga o czyste sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,"

Ludzkość nie jest ratowana przez drewnianą skrzynie (bo takie znaczenie ma znaczenie dosłowne heb. "tewat"), ale przez Ciało Jezusa.

Hbr 10:5 BT "Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało;"

W tym celu Bóg wybrał Marię: Lk 1:30 BT "Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.".

Nie był to jednak bierny proces ponieważ Maria współdziałała przez swoje posłuszeństwo w tajemnicy Wcielenie:

Lk 1:38 BT "Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł."


 

Ludzie zostali uratowani od zagłady przez łaskę Boga jako główna przyczynę. Jednak łaska nie wyklucza, a wręcz przeciwnie wzbudza przyczyny wtórne:

Tak więc Maryja przez posłuszeństwo stała się przyczyną, przez zrodzenie Jezusa, ocalenia ludzkość; tak jak i Noe dzięki temu, że zbudował arkę.