3 mar 2010

Zasługa w Starym Testamencie (wybór cytatów)


1.Bóg odda człowiekowi stosownie do jego uczynków:

Hi 34:11 BT "Według czynów każdemu zapłaci, odda, kto na co zasłużył."

Ps 28:4 BT "Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami!"

Ps 62:13 BT "I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów."

Prz 24:12 BT "Czy powiesz: Nie wiedziałem tego? Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie Ten, który dusz dogląda, i według czynów odda każdemu."

Jr 17:10 BT "Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków."

Jr 32:19 BT "Potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków."

Lm 3:64 BT "Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk:"

Ez 18:24 BT "A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił."

2. Uczynki człowieka będą podstawa zapłaty i nagrody:

Oz 4:9 BT "Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki."

Ps 24:5 BT "Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego."

Ps 111:10 BT "Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze."

Prz 10:16 BT "Zapłatą prawego jest życie, niegodziwiec zyskuje karę."

Iz 40:10 BT "Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata."

Iz 62:11 BT "Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim."

Oz 4:9 BT "Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki."

3. Dobre uczynki są "okupem" za złe czyny:

Dn 4:24 BT "Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą."