15 mar 2010

Uświęcenie


  1. Wezwanie do świętości, miara nowego życia jest naśladowanie Boga:
1P 1:15-16 Bp "lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał.(16) Napisane jest bowiem: 'Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!'"

Mt 5:48 Bp "Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonałym jest wasz Ojciec w niebie."

  1. Wezwanie to realizuje się w tych, którzy są wszczepieni w Chrystusa, dlatego nazywani są świętymi:
Dz 9:13 Bp "'Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem od wielu, ile zła ten człowiek wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie,"

Rz 15:25 Bp "Teraz natomiast udaję się do Jerozolimy z posługą świętym."

1Kor 1:2 Bp "do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wraz ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zarówno ich jak i naszego Pana."

Hbr 6:10 Bp "Bóg nie jest bowiem niesprawiedliwy i nie zapomni o dziełach waszej miłości, jaką okazywaliście, gdy ze względu na Niego wspomagaliście i nadal wspomagacie świętych."

Ef 1:1 Bp "Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są (w Efezie) i do wiernych w Chrystusie Jezusie."

  1. Uświęcenie dokonuje się dzięki Ofierze Jezusa...
Hbr 10:10 Bp "Dzięki tej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarę z ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożoną."

Hbr 9:14 Bp "to tym bardziej krew Chrystusa, który potęgą ducha wieczystego złożył w ofierze Bogu samego siebie nieskalanego, oczyści nasze sumienie od uczynków martwych, abyśmy oddawali cześć Bogu żyjącemu."

J 17:19 Bp "I za nich poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni prawdzie."

1Kor 1:30 Bp "Dzięki Niemu jesteście w łączności z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,"

Ef 5:25-26 Bp "Mężowie, miłujcie (wasze) żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,(26) aby go uświęcić, oczyściwszy przez obmycie wodą, połączone ze słowem,"

2Tes 2:13 Bp "My zaś powinniśmy nieustannie składać Bogu dzięki, umiłowani przez Pana bracia, że Bóg wybrał was pierwszych do zbawienia przez Ducha Świętego i wierność prawdzie."

1Kor 6:11 Bp "Niektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego."

  1. ...i przez Dar Ducha Świętego dajacy nowe życie w sakramentach:
Rz 15:13 Bp "A Bóg, źródło nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem dzięki wyznawaniu wiary, aby rosła wasza nadzieja dzięki mocy Ducha Świętego."

Rz 15:16 Bp "abym był sługą Jezusa Chrystusa wobec pogan, głosząc ewangelię Bożą, i aby ofiara pogan stała się miła Bogu i uświęcona przez Ducha Świętego."

1Kor 2:13 Bp "Nie głosimy tego słowami wypływającymi z ludzkiej mądrości, lecz słowami, których uczy Duch. Objaśniamy sprawy duchowe ludziom, którzy poddają się działaniu Ducha."

1Kor 12:13 Bp "My wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu: zarówno Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, jak i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym Duchem."

J 3:5 Bp "Jezus odrzekł: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego."

J 20:21-23 Bp "Powiedział im znowu: - Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam.(22) Po tych słowach tchnął na nich i mówi: - Weźcie Ducha Świętego.(23) Komu grzechy odpuścicie, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, temu są zatrzymane."

  1. przez namaszczenie Duchem Świętym...
1J 2:20 Bp "A wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy posiadacie wiedzę."

1J 2:27 Bp "A namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i dlatego nie ma potrzeby, żeby was ktoś jeszcze pouczał; lecz ponieważ namaszczenie Jego poucza was o wszystkim - a jest ono prawdziwe, a nie kłamliwe - dlatego trwajcie w nim tak, jak was ono pouczyło."

  1. ...dzięki któremu staliśmy się Jego świątynią:
1Kor 6:19-20 Bp "Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście Go od Boga i nie należycie do siebie.(20) Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga."

Ef 2:20-21 Bp "Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.(21) W nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą Panu świątynię,"

1P 2:9 Bp "Wy natomiast jesteście 'plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym'. 'abyście głosili chwalebne dzieła' Tego, który powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła.

  1. Który będzie wewnętrzna zasadą uświęcenia dla wierzących...:
J 7:38-39 Bp "A z wnętrza tego, kto wierzy we Mnie - jak powiedziano w Piśmie - płyną rzeki żywej wody.(39) Mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, co w Niego uwierzyli. A Ducha jeszcze nie było, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiony."

  1. ...które powinno się wyrażać w nowym zyciu:
Rz 6:19 Bp "Znając słabość waszego ciała, mówię na sposób ludzki: Jak niegdyś wydaliście swe ciało w niewolę nieczystości i bezprawia, pogrążającego was w większe jeszcze bezprawie, tak teraz wydajecie swe ciało w niewolę sprawiedliwości, która przywiedzie was do uświęcenia."

1Tes 4:3 Bp "Bożą wolą jest wasza świętość, wystrzegajcie się rozpusty."

Hbr 12:14 Bp "Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga."

  1. Chrześcijanie uświęcają się wzajemnie:
1Kor 7:14 Bp "Mąż niewierzący zostaje bowiem uświęcony przez żonę, a żona niewierząca przez brata. Gdyby było inaczej, wasze dzieci byłyby nieczyste, a tymczasem są święte."