10 sty 2010

Chrzest Jezusa.
Mk 1:9-11 BT "W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.(10) W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.(11) A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie."

Ewangelista nie wyjaśnia dlaczego Jezus przyjął chrzest nawrócenia, interesuje go ujawnienie tożsamości Jezusa. Rozwierające się niebo symbolizuje koniec okresu oddzielenia od Boga i początek nowej relacji Boga z ludźmi. Duch zstępujący jak gołębica jest aluzja do Rdz 1,2 jako znak nowego stworzenia. "Tyś mój Syn" potwierdza istniejącą relacje ,a nie "adopcje". "W Tobie mam upodobanie" podkreśla związek Syna z cierpiącym Sługa z Księgi Izajasza.

Mt 3:13-17 BT "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.(14) Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?(15) Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.(16) A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.(17) A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie."

Słowa "pozwól teraz" zapowiadają zmianę która nastąpi po krzyżu i zmartwychwstaniu, "sprawiedliwe" oznacza posłuszeństwo woli Bożej, Jezus okazuje przez to solidarność z grzesznikami. Stąpienie Ducha Św. zostało opisane jako własne doświadczenie Jezusa ("ujrzał"), został On namaszczony jako Mesjasz. ": Ten jest mój Syn umiłowany" greckie słowo pais oznacza zarówno sługę jak i dziecko. Słowa te wskazują, że Jezus będzie cierpiącym Sługą Jahwe (Iż 42,1-4; 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53,12).

Lk 3:21-22 BT "Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo(22) i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie."

W tym opisie podkreślono, że Jezus się modlił. Ewangelia Łukasza ukazuje, że działalności Jezusa często towarzyszyła modlitwa: (5,16; 6,12; 9,28; 22,23). Duch Św. jest darem udzielonym proszącym o Niego:
Łk 11:13 BT"o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą." Teofania jest widzialna dla wszystkich światków. Zstąpienie Ducha i głos Ojca wyznacza nowy etap w życiu Jezusa: Łk 4:18 BT "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,"

J 1:29-34 BT "Nazajutrz [Jan Chrzciciel] zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.(30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.(31) Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.(32) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.(33) Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.(34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym."

W Ewangelii Jana w miejscu gdzie w ewangeliach synoptycznych pojawia się opis chrztu, mamy świadectwo Jana Chrzciciela." Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" to zdanie oparte jest na proroctwie Izajasza: Iz 53:4-7 BT "Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.(5) Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.(6) Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.(7) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich." Słowo "spoczął" (menein) oznacza trwały związek. Jezus jest tym który udziela Ducha: J 20:22 BT "Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!" Tym który objawił Janowi, że Jezus jest Synem Bożym jest Ojciec "Ten, który mnie posłał"

Chrzest Jezusa jest objawienie Trójcy, ponieważ działają w nim razem Ojciec, Syn i Duch Św.

Jest również publicznym ujawnieniem Jezusa jako namaszczonego Mesjasza: Kapłana (Wj 40:13 BT "Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi służył jako kapłan."), Króla (1Sm 9:16 BT "W dniu jutrzejszym o tym czasie poślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina. Jego namaścisz na wodza ludu mego izraelskiego. On wybawi mój lud z ręki Filistynów, wejrzałem bowiem na mój lud, gdyż do mnie dotarło jego wołanie.") i Proroka (1Krl 19:16 BT "Później namaścisz(...)Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie.")

Ogłoszenie Jezusa jako "Syna umiłowanego" oraz "Baranka, który gładzi grzech świata" jest profetyczną zapowiedzią Ofiary Krzyżowej: 1J 2:2 BT "On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata."