12 sty 2010

Podstawowe modlitwy

Modlitwa Pańska
Modlitwa Pańska składa się z ośmiu (dziewięciu) części: wezwania do Boga, siedmiu kolejnych próśb, które dzielą się na dwie części próśb o sprawy wieczne i prośby doczesne (oraz doksologii).

Tekst grecki
Πάτερ ἡμῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ
ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ
ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ
ἡ δύναμις καὶ
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.]
Amen.

Tłumaczenie wg Grecko-Polski Nowy Testament wyd. Vocatio
Ojcze nasz w niebiosach,
niech zostanie uświęcone Imię twe
niech przyjdzie królestwo twe
niech się stanie wola twa jak w niebie i na ziemi
chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj
i odpuść nam długi nasze
jak i my uwolniliśmy dłużników naszych
i nie wprowadź nas w doświadczenie
ale wyciągnij nas ze złego
[[Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.]]

Teks łaciński

Pater noster qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra;
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
Et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula saeculorum.]
Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Składa się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku zaczęto dodawać do dwóch fraz biblijnych imię: Jezus - w ten sposób imię Jezusa stało się centrum modlitwy.

Trzecia część modlitwy powstała dopiero w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci. Papież Pius V kazał w 1566 roku umieścić dodatkowe słowa modlitwy w brewiarzu rzymskim, przez co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła.

Tekst grecki

χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα σου
ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου
Raduj się napełniona łaską Pan z tobą
Błogosławiona Ty wśród kobiet i błogosławiony owoc łona twego

Tekst łaciński

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Skład Apostolski

Tekst łaciński

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem et vitam aeternam.
Amen.

Tekst języku polskim opublikowany w 1883 roku.(pisownia oryginalna)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał:
wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny. Amen.