24 sty 2010

Świętość Maryj

Świętość w Starym testamencie miała szczególną właściwość udzielała się temu lub czemu, miało z nią kontakt, podobnie jak ...nieczystość która "zarażała" tego kto dotknął kogoś lub coś nieczyste.

Bóg posiada świętość w stopniu absolutnym, tak że: Hi 15:15 BT "gdy On nie ufa swym świętym [tutaj aniołom], niebiosa nie dość dlań czyste?"

Podczas Teofanii na Synaju Mojżesz "został uświęcony" co zewnętrznie przedstawiało się jako promieniowanie jego twarzy:

Wj 34:29 BT "Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem."

Wj 34:30 BT "Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego."

Wj 34:33 BT "Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz."

Równiesz szaty kapłańskie jako przeznaczone wyłącznie do służby bożej były święte:

Wj 28:2 BT "I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie."

...i dlatego Bóg nakazuje:

Ez 44:19 BT "A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili, i pozostawić je w celach przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać ludu przez swe szaty."

Maryja doświadczyła kontaktu ze Świętością Bożą w najwęższym z możliwych sposobów: Poczęła i porodziła Ściętego Boga – Jezusa w ludzkiej naturze:

Lk 1:35 BT "Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

Tajemnica Wcielenia dokonała się mocą Ducha Świętego (Mt 1:20 BT " albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.") przy wolnej zgodzie Maryi ("Lk 1:38 BT "Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.")Jest więc niemożliwe aby Święty Boga (J 6:69) miał przyjąć ludzka naturę z grzesznej istoty. W rzeczywistości Maryja została zachowana od wszelkiej skazy na co wskazują słowa Anioła:

Lk 1:28-30 BT "Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga." (w protestanckim tłumaczeniu: "(28) Po wejściu do niej powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! (29) Lecz ona przelękła się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. (30) Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.")Obdarzenie (napełnienie) łaską oznacza włączenie człowieka w obszar zbawienia i odkupienia:

Ps 119:41 BT "Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,"

Ps 130:7 BT "Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie."

Ez 20:40 BT "Albowiem na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - wyrocznia Pana Boga - tam cały dom Izraela służyć Mi będzie - wszyscy, co są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie. I będę szukał waszych ofiar oraz pierwszych darów waszych ze wszystkimi waszymi świętościami."

Mi 7:20 BT "Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów."

Ml 3:17 BT "Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny."

Znaleźć łaskę to stać się przedmiotem szczególnego wybrania przez Boga:

Rdz 6:8 BT "[Tylko] Noego Pan darzył życzliwością."

Rdz 18:3 BT "rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!"

2Sm 15:25 BT "Król powiedział Sadokowi: Zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta! Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mię, tak że znów będę mógł ją zobaczyć razem z przybytkiem,"